пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

III семестр:
» Grammar. Module
» Історія перекладу
» Grammar. Exam
II семестр:
» Grammar
I семестр:
» Grammar
» Українська мова

8. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: спільні та відмінні риси.


Офіційно-діловий стиль (законодавчий, адміністративно-правовий, дипломатичний), в якому оформляються різні акти державного, суспільно-політичного, економічного життя, ділових стосунків між членами суспільства, характеризується логізацією викладу, вживанням усталених конструкцій, зокрема безособових та наказових, відсутністю емоційного забарвлення, двозначних слів і висловів. Це мова законів, указів, розпоряджень, діловодства та листування.

Специфіка ОДС полягає в певних стильових рисах (ознаках), що притаманні лише йому, а саме:


 • нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;

 • точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю й послідовністю викладу фактів;

 • документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми;

 • наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока стандартизація вислову;

 • сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється на параграфи, пункти, підпункти.


Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і прийомів їх використання в текстах ділових, (управлінських) документів.

Науковий стиль (власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний) обслуговує різні галузі науки й техніки. Йому властиве широке використання термінів та абстрактних слів, складних речень, зокрема складнопідрядних, за допомогою яких відтворюються причинно-наслідкові зв’язки між частинами тексту. Як правило, для цього стилю не характерна емоційно-експресивна лексика.

Основні ознаки:


 • ясність (понятійність) і предметність тлумачень;

 • логічна послідовність і доказовість викладу;

 • узагальненість понять і явищ;

 • об'єктивний аналіз;

 • точність і лаконічність висловлювань;

 • аргументація та переконливість тверджень;

 • однозначне пояснення причино-наслідкових відношень;

 • докладні висновки.


17.01.2014; 00:53
хиты: 1771
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь