пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Функції цивільного права.


3. Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства
Питання відокремлення адміністративного судочинства від інших видів судочинств є визначальним при захисті від порушень прав громадян, а тому дослідження у цьому напрямі є досить актуальним.
Предмет адміністративної юрисдикції (юрисдикції адміністративних судів) - один з основних елементів, який обумовлює відмінності адміністративного судочинства від інших видів судочинства (цивільного, господарського, кримінального, конституційного). Предмет адміністративної юрисдикції становлять публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (пункт 1 статті 3 КАСУ), тобто обов'язковою стороною у таких спорах має бути представник публічної влади (орган державної влади, орган місцевого самоврядування тощо). При цьому юрисдикція адміністративних судів охоплює всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення (частина друга статті 4 КАСУ). Йдеться про публічно-правові спори саме за участю суб'єктів владних повноважень. Виняток становлять лише спори щодо правовідносин, пов'язаних з процесом виборів чи референдуму, що віднесені до адміністративної юрисдикції незалежно від того, чи є у них стороною суб'єкт владних повноважень.
Адміністративне судочинство здійснюється на підставі й у спосіб, визначені Кодексом адміністративного судочинства. Здійснення інших видів судочинства врегульоване законодавчими нормативно-правовими актами —Цивільним процесуальним кодексом України Господарським процесуальним кодексом, Кримінально-процесуальним кодексом. 
Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства розмежовуються також по завданню. Кожен вид судочинства спрямований на досягення властивого лише йому специфічного завдання, яке підпорядковане загальному завданню судочинства, тобто захист прав, свобод та інтересів особи: — конституційного: контроль за конституційністю актів вищих органів влади; — кримінального: встановлення винуватості чи невинуватості особи у вчиненні злочину, захист прав, свобод та інтересів суспільства, держави від злочинних посягань; — цивільногогосподарського: вирішення приватно-правових спорів сторін; -адмінстративного –захсит свобод, інтересів особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку органів влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

0


хиты: 623
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
гражданское право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь