пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ОсновніположенняІнструкції про порядок вчиненнянотаріальнихдійнотаріусамиУкраїнивід 03.03.2004 року

49.Основні положення Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 03.03.2004 року.
1. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на
нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах (далі - державні нотаріуси) або
займаються приватною нотаріальною діяльністю (далі - приватні
нотаріуси).

2. Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
(далі - Закон), Цивільного ( 435-15 ) та Сімейного ( 2947-14 )
кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності
тощо);
2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів);
6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно
відсутньою або місце перебування якої невідоме;
8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються
у справах нотаріуса;
9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого
майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що
підлягають державній реєстрації;
10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і
виписок з них;
11) засвідчують справжність підпису на документах;
12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови
на іншу;
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є
виконавцем заповіту;
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному
місці;
16) посвідчують час пред'явлення документів;
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним
та юридичним особам;
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
19) вчиняють виконавчі написи;
20) вчиняють протести векселів;
21) вчиняють морські протести;
22) приймають на зберігання документи.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

10. Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом на
всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення
нотаріальних дій, установлених Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та іншими актами законодавства України.
ГЛАВА III
ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ

35. Нотаріуси посвідчують правочини, нотаріальне посвідчення
яких передбачено законом, зокрема:
договори про відчуження (купівля-продаж, міна, дарування,
пожертва, рента, довічне утримання (догляд), спадковий договір)
нерухомого майна (статті 657, 715, 719, 729, 732, 745, 1304
Цивільного кодексу України) ( 435-15 );
ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧАСТКОЮ
НЕРУХОМОГО МАЙНА В СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

51. Власність двох чи більше осіб з визначенням часток
кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.
АГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ПРО
ВІДЧУЖЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, САДИБИ,
КВАРТИРИ, ДАЧІ, САДОВОГО БУДИНКУ, ГАРАЖА,
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ІНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

{ Пункт 60 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 703/5 ( z0994-07 ) від 29.08.2007 }

61. При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження
житлового будинку, а також іншого нерухомого майна, що підлягає
реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують
право власності (довірчої власності) на вказане майно, та, у
передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують
державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

74. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові
будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення
будівництва.
Право власності на таке майно виникає з моменту прийняття
його до експлуатації, якщо це передбачено договором або законом.
Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону
підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту
державної реєстрації.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ РЕНТИ

78. Договори ренти посвідчуються нотаріусами з дотриманням
загальних правил посвідчення договорів відчуження.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ЗАСТАВИ (ІПОТЕКИ)

91. Договори застави (іпотеки) нерухомого майна
(нерухомості) підлягають нотаріальному посвідченню.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ
МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

104. При приватизації майна державних підприємств шляхом його
викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом, між продавцем і
покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу, що
підлягає нотаріальному посвідченню.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

118. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за
бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

122. Договори управління нерухомим майном підлягають
нотаріальному посвідченню і посвідчуються нотаріусами за
місцезнаходженням нерухомого майна.
ПОСВІДЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

127. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також
подружжя мають право за власним бажанням укласти договір щодо
вирішення питань життя сім'ї (шлюбний договір), яким регулюються
майнові відносини між подружжям, у тому числі визначаються їхні
майнові права та обов'язки як батьків.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ, ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

137. Посвідчення договорів про відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів, які підлягають
державній реєстрації, провадиться нотаріусами за місцем їх
державної реєстрації або за місцезнаходженням (місцем реєстрації)
однієї із сторін правочину.
ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ
ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

146. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може
здійснюватися за довіреністю.
ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА З
ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО
ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ

244. Придбання арештованого або заставленого майна з
публічних торгів (аукціонів) оформляється нотаріусом за місцем
знаходження такого майна шляхом видачі набувачу відповідного
свідоцтва. Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке
складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем
проведення аукціону.
ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ НА ДОКУМЕНТАХ

260. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах,
зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та
не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.
ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТІВ

267. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що
фізична особа є живою.

 


хиты: 300
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь