пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

II семестр:
» Финансы
» МЭ
I семестр:
» Мова

13. Синоніми у діловому мовленні. Пароніми в діловому мовленні

Синоніми

Синоніми  (від грец. - однойменність) – слова, тотожні або близькі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад:  сміливий – хоробрий,  відважний,  безстрашний,  героїчний;  квиток – білет;  положення – становище,  стан;  суспільний – громадський тощо.

Виділяють такі види синонімів: семантичні ( ідеографічні ) , стилістичні , абсолютні .

Семантичні ( ідеографічні ) – виступають як засіб уточнення, виділення, деталізаці ї   будь-якої   ознаки   поняття,   наприклад,  необґрунтований,  невмотивований,  безгрунтовний  (який не  має  підстав  для  певних тверджень) ,  неслушний  (який позбавлений достатньої кількості даних) , довільний,   голослівний  (який   бездоказовий) ,  неправомірний,   не аргументований,   недоказовий  (який   не   має   законних   підстав) об’єднуються за загальним значенням безпідставний, але кожне з них має певний смисловий відтінок. 

Стилістичні синоніми розрізняються за сферою вживання, емоційним забарвленням,   образністю   тощо.   Наприклад,  гепати  –   емоційно забарвлений  синонім  до   слів  стукати,  бити;   говорити  –   ректи,  балакати. 

Абсолютні – слова-синоніми, які між собою нічим не розрізняються і вживаються як цілком тотожні :  алфавіт – абетка – азбука,  буква – літера.

Заміна  термінологічних  словосполучень   однослівними  термінами  є також причиною утворення синонімів-дублетів (абсолютних синонімів) : втратити   свідомість   –   знепритомніти;   нерухоме   майно   – нерухомість; листок непрацездатності – лікарняний; заробітна плата – зарплата;  вихід з громадянства – експатріація;  злочинна дія – злочин. Абсолютні синоніми виникають внаслідок використання повних форм вираження юридичних понять і їх абревіатурних варіантів: ВВСУ – Вісник Верховного Суду України; КЗпП – Кодекс законів про працю; ПДВ – податок на додану вартість; МВС – Міністерство внутрішніх справ;  КПК   –   Кримінально-процесуальний   кодекс  тощо.   Така   синонімія пояснюється прагненням до стислості  терміна.  Вони мають тотожне значення   і   цілком   взаємозамінні .   У   ділових   документах   можна використовувати обидві  ці  форми,  але спочатку все таки варто використати повну назву,  а в подальшому замінити  ї ї  абревіатурою. Більшість   з   абсолютних   синонімів   виникають   внаслідок   існування питомого та іншомовного терміна, двох запозичених термінів або двох українських термінів:  уважно – пильно, справочинство – діловодство,  адвокат – захисник,  варта – сторожа – караул,  відчай – розпач,  процент – відсоток, наклепник – обмовник, засновник – фундатор, репарація –  контрибуція,   катування   –  тортури,  юрист  –   правник,   арешт  – затримання, форпост – аванпост, юридичний – правовий, фактор – чинник, інвестор – вкладник, дефект – недолік, вада тощо. Зважаючи на це,  потрібно користуватися правилами,  які  регулюють вживання слів іншомовного походження.Наведені приклади є зразками лексичних синонімів. Але коли йдеться про синоніміку в широкому розумінні ,  треба розглянути й  інші  типи синонімів,  крім лексичних.  Морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття: співає – співа,  літає – літа, питає – пита, лунає – луна,  синьому – синім,  великому – великім.  Перші  компоненти цих синонімічних пар   нейтральні   з   погляду   літературної   нормативності ,   другі   теж літературні , але з обмеженим діапазоном уживання (поезія, розмовна мова) .   

Синтаксичні  синоніми – різні  синтаксичні  конструкції ,  вживані  для вираження тієї  самої  думки:  для створення  (нейтральний варіант з відтінком книжності ) ,  щоб створити  (нейтральний варіант) ,  з метою створення (книжно-офіційний варіант) .  Словотвірна синонімія – наявність префіксально-суфіксальних утворень, наділених   різними   семантико-стилістичними   відтінками:  темніти   – темнішати;   завірення  –   завірювання;   засвідчення  –   засвідчування;  доповнення  –  доповнювання;  насильний  –  насильницький;  розшук  – розшукання  –  розшукування;  шантажник  –  шантажист.  Ці  пари показують різницю у характеристиці  позначуваного ними поняття  (у даному   випадку  процесу)  щодо  тривалості .  Очевидно,  перевагу   слід надавати лише одному варіанту, адже в термінологі ї не завжди існує необхідність підкреслювати тривалість процесу.

Фразеологічні   синоніми   –   варіанти   фразеологічних   одиниць   на позначення того самого поняття.  Наприклад:  «бути байдужим до чогось» – тримати нейтралітет, моя хата скраю, про мене -  хай вовк траву  їсть; «марно витрачати гроші , заробіток тощо» – кидати гроші на вітер,  смітити   грішми,  тринькати   гроші.  Тільки  перший  варіант  може використовуватись у офіційно-діловому стилі . 

Фонетичні синоніми – різні форми того самого слова: імення – ймення,  іти – йти,  учитель – вчитель,  уже – вже,  узяти – взяти. Точність   і   виразність   змісту   документа   часто   залежить   від   того, наскільки правильно і доречно підібрані слова. Багатство синонімі ї дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути двозначного   тлумачення  висловлення  та   зберегти нейтральний  тон.

Незнання синонімічних можливостей мови є причиною появи багатьох помилок. Наприклад, у діловому стилі досить часто вживаються синоніми:  робітник (людина, що працює на промисловому підприємстві) ; працівник – ширше поняття,  ніж робітник (газетний працівник,  науковий працівник,  соціальний   працівник,   торговельний   працівник) ;  співробітник  – компонент назви посади (старший науковий співробітник) . Слово праця вживається вужче, ніж слово робота; наприклад:  наша праця є дуже важкою  –  краще  наша  робота   є…;  праці  вчених   знаходяться  у бібліотеці . Усі три слова позначають працюючу людину, але за кожним з них закріплена певна сфера вживання.

Досить часто при перекладі з російської мови слід пам’ятати, що до одного   слова   в   російській   мові ,   в   українській   мові   –   існує   цілий синонімічний   ряд   (два   і   більше   відповідники) .   Порівняємо:   рос. заместитель – укр.  заступник  і  замісник.  Заступник – це офіційна назва постійної особи;  замісник  – це людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки; рос.  билет – укр. білет, квиток.  Квиток  – вживається  у словосполученнях:  театральний квиток, студентський квиток тощо.

Білет – кредитний,  банківський,  екзаменаційний.

Російському слову «положение» в українській відповідає три слова: положення,  становище,  стан.  Положення – це зведення правил,  законів, наукове твердження та спосіб розміщення тіла в просторі (горизонтальне положення,   основні   положення   математики,   положення   про дострокові вибори) .  Становище  – це обстановка, ситуація, обставини життя людини і суспільства (міжнародне становище, знайти вихід із певного становища, офіційне становище) . Стан – це слово, що означає суму якостей чогось на певний момент (стан економіки, фінансів, справ,  хворого) .  Скоро  – коли йдеться про час,    швидко  – на позначення інтенсивності  руху.

При   складанні   документів   потрібно   зважати   на   такі   правила функціонування синонімів-термінів.

1. Зважаючи на нейтральність лексики офіційно-ділового та наукового стилів не допускається вживання стилістичних синонімів, які мають емоційне   забарвлення:  солдат  (нейтр.)   –  воїн,   батьківщина (нейтр. )  – вітчизна, кашляти (нейтр.)  – кахикати (розмовн.) .

2. Не допускається взаємозаміна синонімів, особливо коли одне слово є запозиченим, а друге власне українським (контракт – угода,  договір;  дефект – недолік,  вада) . Навіть якщо синоніми є дублетами (тобто абсолютно тотожними) , варто використовувати у документах тільки одну форму,  що полегшує розуміння тексту (крім абревіатур) : іспит – екзамен,  процент – відсоток.

3. Синоніми потрібно використовувати з точним урахуванням відтінків значень, особливо, коли перекладаємо текст з російської мови на українську   і   навпаки.   Наприклад:  відносини   (виробничі ,  дипломатичні , ринкові) ; стосунки (дружні стосунки, стосунки з організаціями). У російській мові є один відповідник до цих слів – отношения.

У текстах ділового стилю уникають емоційно забарвлених висловів, натомість вживають описові звороти нейтрального характеру. Прагнення 46до точності зумовлює появу перифраз (парафраз) – описових зворотів, за допомогою яких явище, предмет, особа називається не прямо, а описово, через характерні їх риси. Наприклад:  чорне золото, замість  кам’яне вугілля; легені планети – ліс; невидима смерть – радіація; біле золото –  бавовна,  артері ї  планети – ріки.

Досить активно у діловому мовленні вживаються евфемізми – описові вислови, які пом’якшено передають те чи інше слово, висловлювання, які вважають неприємними, нетактовними, грубими або непристойними. У тексті   вони   виступають   у   функці ї   контекстуальних   синонімів.   Так, наприклад,   у   офіційно-діловому   документі ,   зокрема   некролозі ,   не вживається слово помер. Його заміняють: заснув навіки, пішов від нас,  наша наука втратила…,  пішов з життя тощо.

Якщо слово має занадто емоційний характер,  то воно заміняється нейтральним.  Так,   у  протоколах  до   слів  п’яний,  п’яниця,   пиячити добирають описові звороти:  у нетверезому стані , під дією алкоголю, у стані сп’яніння. Замість брехати вживаються евфемізми помилятися,  говорити неправду,  відходити від  істини та  ін.Не скрізь доречною буває й категорична наказовість  (Не курити! Палити заборонено! ), їх можна пом’якшити такими висловлюваннями: Просимо не палити. У нас не курять. Евфемістичними у професійному мовленні є такі вислови:  припуститися протиправних дій, зловживав своїм службовим становищем, припустився фінансових надуживань. Однак вживання таких евфемізмів не завжди є доцільним, оскільки вони можуть   дати   неправильне   тлумачення   змісту   документу.   Тому використовувати такі  слова слід обмежено.

Пароніми

Пароніми  – слова,  близькі  за звучанням,  але різні  за значенням: нагода –пригода, адрес – адреса, дільниця – ділянка. Пароніми мають, переважно,   однаковий   корінь,   а   відрізняються   суфіксом,   префіксом, кількома літерами в закінченні ,  наявністю чи відсутністю частки –ся.Паронімічними відношеннями поєднується пара слів, значно рідше – три або більше (дипломат – дипломант – дипломник) .

За характером смислових зв’язків пароніми поділяються на кілька груп:

1.  Синонімічні  (важкий – тяжкий,  привабливий – принадливий) .

2.  Антонімічні  (прогрес – регрес,  адресат – адресант) .

3.  Що мають семантичну близькість  (витратити  – затратити,  вирізнятися – відрізнятися) .

4.  Тематичні  пароніми (абонент – абонемент,  пам’ятка – пам’ятник) .

У паронімах головне – їх смислове розрізнення. Незначна різниця у вимові  паронімів  спричиняє  труднощі  у  їх   засвоєнні ,  призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Щоб таких помилок не траплялося, слід уточнювати значення слова, звертаючись до словників:  оснований  –  той,  що базується на чомусь,  заснований  – створений,  розпочатий;  дипломант – переможець конкурсу,  дипломник – автор   дипломної   роботи;  додержувати  -   виконувати  щось   точно, 47забезпечувати   наявність   чогось   (додержувати   слова,   порядку) , додержуватися  – бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань;  покажчик  – напис, стрілка, довідник,  показник  – наочне вираження (у цифрах,  графічно) ,  наприклад:  предметний покажчик,  економічний показник;  економічний  –

1)  який стосується сукупності суспільно-виробничих відносин, господарського життя тощо: економічна криза, економічний журнал;

2) вигідний у господарському відношенні : економічна техніка;  економний  – той,  що ощадливо витрачає щось, сприяє економі ї :  бути економним,  економний студент.

Помилки щодо вживання паронімів особливо небезпечні у діловому мовленні ,  оскільки вони можуть  спотворити зміст усього документа: макроклімат  – клімат великих просторів землі ;мікроклімат  –  клімат невеликих просторів, обумовлений особливостями місцевості – ліс, болото і т.д. ; парламентер – особа, що направляється однією воюючою стороною до  іншої ;  парламентар – член парламенту.


19.12.2013; 04:18
хиты: 7096
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь