пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Орфографія принципи

 

Орфографія(ВІДгр. orthos "правильний" і grapho "пишу") - 1) сис-

темаоднаковихнаписань, щоісторичносклалася, якувикористову-

ютьвписемномумовленні; 2) розділмовознавства, якийвивчаєй

опрацьовуєсистемуправил, щозабезпечуютьоднаковінаписання.

Орфографіябудь-якоїмовиґрунтуєтьсянапевнихприн-

ципах. Орфографічніпринципивизначаютьвибіродного

написаннятам, деєорфограми, тобтотам, деможливідва

чибільшерізнихнаписань. Наосновіцихпринципівуста-

новлюютьсяорфографічніправила.

Залежновідтого, якийпринципєпровіднимприпо-

значеннізвуковогоскладуслівутійчиіншійнаціональ-

нійорфографії, говорятьпроосновнийпринципцієїорфо-

графічноїсистемизагалом.

Існуєчотирипринципиорфографії: фонетичний, мор-

фологічний, історико-традиційнийтаідеографічний.

ФОНЕТИЧНИЙПРИНЦИП. Сутьйогополягаєвтому, щослова

пишутьтак, яквимовляють.

Зацимпринципомвукраїнськіймовіпишутьсяпрефі-

ксиз-іс- (зробити, здерти, зняти, алеспитати, стиха-

ти, схопити), атакожсловагарячий(пор.горіти), чорний

(пор.черниця), чеський(пор. чех), серце(пор. сердечний),

тижневий(пор.тиждень) таін.

Дехтодофонетичногопринципунаписаньвідно-

ситьнаписанняслівтипудар, том, деньтощо, алетутфо-

нетичнийпринципнедіє,бонемаєвибору: вонипишуться

завимовоюінеможутьбутинаписанимипо-іншому.

Онтологічнофонетичнийпринципєпершимдлявсіхмов.

МОРФОЛОГІЧНИЙПРИНЦИП. ДЛЯНЬОГОхарактернеоднакове

написанняоднієїйтієїсамоїморфеминезалежновідїїви-

мовивтійчиіншійпозиції.

Заморфологічнимпринципомпишутьсясловабороть-

ба, сміється, братський, пісня, агентство, деоднакове

написанняморфемзберігається, незважаючинавимову [бо-

род'ба], [с'м'ііец'а], [брац'киі], [п'іс'н'а], [агёнство]. Уро-

сійськіймовізацимпринципом, який, доречі, євній

основним, пишутьсяслова,щозакінчуютьсянаприголос-

ний, як, наприклад, лад, род, друг, дуб, раж(вимовляють-

ся [лат], [рот], [друк], [дуп], [раш]), префіксс-(сбить, сде-

лать, сговор; вимовляються [зб' ит' ], [зд'элэт'], [згов-sp]),

ненаголошеніголосні(вода, земля, делом; вимовляються

[влда], [з'эимл'а], [д'элъм]), буквосполученнястн, стл, здн,

рдцукореняхслівтипусчастливый, поздно, сердцетощо.

Навідмінувідросійськоїорфографії, депереважаємор-

фологічнийпринципнаписання, українськаорфографія

ґрунтуєтьсянадвохпринципах—фонетичномуіморфо-

логічному.

ІСТОРИКО-ТРАДИЦІЙНИЙПРИНЦИП. Вінполягаєвтому, щозбе-

рігаютьсятакінаписання, якінасучасномуетапівтрати-

лисвоюмотивованість, тобтословапишутьсятак, якво-

ниписалисяколись, хочтакенаписанняневідповідаєні

звучаннюслова, нійогоморфемнійструктурі.

Дотрадиційнихнаписаньвукраїнськіймовіналежать

написанняя, ю,є,ї, щнапозначеннядвохзвуків, збере-

женняподвоєнняприголоснихвіншомовнихвласних

назвах(Голландія, Руссо, Уатт) інаписаннябезподво-

єнняіншомовнихзагальнихназв(каса, клас, колектив),

атакожнаписанняєтаивненаголошенихпозиціяхта-

кихслів, яклевада, леміш, лиман, кишенятощо.

178 Фонетика і графіка

Значнобільшетрадиційнихнаписаньуросійськіймові. До

нихналежатьнаписанняипіслятвердихшиплячих(жизнь,

ширь, цирк), м'якогознакапіслятвердихшиплячихуімен-

никах III відмінийуформахдругоїособиоднинитеперіш-

ньогочасутаформахдругоїособиодниниімножининаказо-

вогоспособудієслів(рожь, мышь, пишешь, ешь, режьте), за-

кінчень-ого, -еговродовомувідмінкуодниниприкметників,

порядковихчислівниківтадеякихзайменниківчоловічогоі

середньогороду(доброго, пятого, его, моего).

Дужебагатотрадиційнихнаписаньуфранцузькіймо-

ві, адляанглійськоїорфографіїісторико-традиційний

принципєосновним. Так, скажімо, тепертакіслова, як

knight "лицар" іnight "ніч" вимовляютьсяоднаково [nalt],

однакпишутьсяпо-різному, ісаметак, яквимовлялисяі

писалисяв XIV ст.

ІДЕОГРАФІЧНИЙ, абосимволічний, ПРИНЦИП(йогощеназива-

ютьдиференційниминаписаннями).Опираєтьсянасмис-

ловівідмінностіподібнихнаписань.

Так, наприклад, вукраїнськіймовієсловакомпаніяі

кампанія. Словокомпаніявживаєтьсятоді, колипотрібно

виразитизначення "товариство", акампанія, колисловомає

значення "сукупністьзаходівдляздійсненнявпевнийпе-

ріодякогосьважливогогромадсько-політичногоабогоспо-

дарськогозавдання". Заідеографічнимпринципомпишуть-

сярізнізакінченнядлярізнихзначеньудеякихсловах. На-

приклад: звука(вмузиці, влінгвістиці) ізвуку(вінших

значеннях), блока(механізм) іблоку(об'єднання), апарата

(пристрій) іапарату(установа; сукупністьорганів), органа

(частинаорганізму) йоргану(установа), центра(вматема-

тиці) іцентру(віншихзначеннях), оригінала(дивак) іори-

гіналу(першоджерело). Цимпринципомобґрунтовуєтьсята-

кожрізненаписанняприйменниказіменникоміононіміч-

нихприслівників(додомуідодому, назустрічіназустріч,

збокуізбоку), написаннямалоїбуквивзагальнихназвахі

великоїувласних(віраіВіра, любовіЛюбов, орелімісто

Орел), атакожнаписаннязайменниківвиіВи(звеликої

буквиВипишетьсяувипадкупідкресленоїшанобливості).

Уросійськіймовідиференційнимпринципомвизначаються

написанняожёг(дієслово) йожог(іменник), плачь(наказо-

ваформадієслова) іплач(іменник).

Унімецькіймовінацьомупринципіґрунтуєтьсяна-

 

писаннязвеликоїбуквивсіхіменників (пор.: leben "жити"

іdas Leben "життя", lesen "читати" іdas Lesen "читання",

gut "добрий" іdas Gut "маєток, товар").Якприкладиди-

ференційногонаписанняможнанавестиla (артикль) іla

"там, туди" уфранцузькіймові, di "скажи" іdi "ядав" —

віспанській.

Деяківченіякокремийпринципвиділяютьнаписан-

нязапозиченихслів, яківідображаютьіншомовніправи-

лаорфографії, тобтотівипадки, якіґрунтуютьсянапрак-

тичнійтранскрипціїітранслітерації: фойє,рос. йод, йо-

гурт, майор, батальон, йеменскийтощо.

Підсумовуючивсесказане, наголосимонатому, щоор-

фографіямаєособливесоціальнезначення. Вонаторкається

інтересівусьогосуспільстваітомуєпредметомпостійної

увагиітурботимовознавців, якізаймаютьсяпитаннями

культуримовлення.


17.12.2013; 23:34
хиты: 195
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь