пользователей: 28280
предметов: 12134
вопросов: 228408
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Регіональна економіка. Всі питання. 1-й і 2-й розділ.

1 РЕ, предмет, методи, завдання
2 Закономірності розміщення виробництва:
3 Глобалізаціяекономіки
4 Економічний простір
5 Регіональний економічний простір
6 Економічне районування
7 Економічний район
8 Державна регіональна економічна політика, завдання, механизм реалізації
9 Роль органів місцевого самоврядування
10 Природно-ресурсний потенціал
11 Мінеральні ресурси
12 Земельний фондУкраїни
13 Водні ресурси
14 Рекреаційні ресурси
15 Демографічний і трудовий потенціал
16 Чисельність.
17 Регіональні особливості.
18 Міськета сільське населення.
19 Міста.​
20 Трудові ресурси
21 Міграція
22 Ринок праці
23 Виробничий потенціал
24 Фінансовий потенціал.​
25 Інноваційно-інвестиційний потенціал
26 Господарський комплекс
27 Міжгалузеві комплекси, їх суть, структура та об’єктивний характер формування.
28 Паливно-енергетичний комплекс: суть, струк­тура, зна­чимість в н/г.
29 Вугільна промисловість України. Значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
30 Сучасний стан та перспективи розвитку наф­тової пром-ті України. Основні нафтопроводи.
31 Сучасний стан та перспективи розвитку газо­вої промисло­вості України.
32 Значення, основні принципи розм. електроенергетики України. Суча­сна структура вир-ва електроенер­гії
33 Теплові електростанції України. Ії місце у вир-ві електро­енергії, особливості розміщення. Ос­новні ТЕС України.
34 Атомна електроенергетика України, особли­вості розміщ. та місце в сучасному паливно-ене­ргетичному балансі України.
35 Гідроенергетика України, її місце в енергетич­ному балансі. Каскади ГЕС в Україні.
36 Металургійний комплекс, його структура та районоутворююча роль.
37 Чорна металургія України, сучасний рівень розвитку, металургійні райони та основні центри Укрїни.
38 Природно-економічні передумови розвитку чорної та кольорової металургії.
39 Типи металургійних підприємств України, їх суть та принципи розміщення
40 . Металургійні райони України. Природні передумови їх розвитку та основні металургійні центри
41 Кольорова металургія України.
42 . Машинобудівний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення.
43 Основні принципи і фактори розвитку і розмішеннягалузей машинобудування в Ук
44 Сучасний стан та особливості розміщення машинобудування в Ук
45 С/г машинобудування та тракторобудування.
46 Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура, особливості роз­міщення, основні центри, перспективи і проб­леми розвитку.
47 Верстато- та приладобудування України, їх значення, принципи розміщення, основні центри, перспективи і проблеми розвитку.
48 . Важке та енергетичне м/б України, його зна­чення, принципи розміщення та основні центри.
49 Особливості розвитку і розміщення галузей хімії органічного синтезу.
50 Особливості розвитку і розміщення галузей основної хімії Ук + предпоследн абзац сверху
51 Лісова пром: значення, райони розміщення, проблеми рац використання і охорони лісів
52 Деревообробна пром-ть України, принципи розміщення та центри ос­новних галузей
53 Целюлозно паперова пром-ть У., сучасний стан, особливості розміщ, проблеми та перспек­тиви розвитку.
54 Цементна та скляна прм-ть У.: значення, структура, сучасний стан.
55 АПК України: суть, галузева структура, проблеми та особливості розвитку в ринку.
56 Територіальна організація та функціональні особливостіАПК: спеціалізовані та інтегральні АПК, їх суть
57 Зернове гос-во України; суть, н/г зна­чення, галузева структура, проблеми та перспек­тиви розвитку.
58 Технічні культури України: сучасний стан і вплив на формування спеціалізованих АПК. Проблеми та перспективи розвитку.
59 Тваринництво України: сучасний стан, роль у формуванні спеціалізованих АПК. Проблеми та перспективи розвитку.
60 Цукробуряковий комплекс Ук, передумови розвитку, принципи і регіональні особливості розміщення
61 Легка пром Ук, значення галузева структура, принципи розміщення і центри
62 Транспортна система України: значення, структура і місце в н/г комплексі.
63 Залізничний транспорт України: значення, структура, сучасний стан, проблеми та перспек­тиви розвитку.
64 Трубопровідний транспорт України: зна­чення, сучасний стан, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку.
65 Автомобільний транспорт України: значення, суч. стан, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку.
66 Водний транспорт України: передумови його розвитку, зна­чення, проблеми та перспективи розвитку.
20.12.2013; 23:40
хиты: 7220
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
экономическая география
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь