пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

укр м

1 1. Українська мова у колі інших  слов’янських мов.
2 Мовне законодавство та мовна політика в Україні
3 3.Унормованість  як ознака сучасної української літературної мови. Типологія мовних норм.
4 4.Комунікативні ознаки культури мовлення
5 5.Функціональні стилі сучасної української мови
6 7.Художній стиль: мета, жанри, сфера використання, мовні особливості
7 8.Публіцистичний стиль: мета, сфера використання, підстилі, мовні особливості
8 10.Науковий стиль – стиль фахової комунікації
9 11. Конфесійний стиль, сфера його  використання та мовні ознаки.
10 12. Групування слів за лексичним значенням.
11 13. Значення слова, багатозначність, види переносних значень.
12 14. Синоніми у складі лексики української мови, їх класифікація та стильове використання.
13 15. Антоніми у складі лексики української мови,  їх різновиди.
14 16. Омоніми  повні та неповні. Явище міжмовної омонімії.
15 17. Пароніми, їх ознаки та стильове використання. Парономазія.
16 18. Склад української лексики з огляду на походження.
17 20. Екзотизми та варваризми у складі лексики української мови.
18 22.Лексичний склад української мови з соціального погляду.
19 23. Склад української лексики  зі стилістичного погляду.
20 24. Нейтральна, емоційно забарвлена та стилістично маркована лексика.
21 28. Лексика обмеженого використання.
22 31. Фразеологізми, їх основні ознаки та стильове використання
23 32. Джерела української фразеології
24 33. Розвиток української лексикографії
25 34. Загальна типологія словників
26 36. Історія виникнення та особливості функціонування українських прізвищ
27 37. Особливості відтворення іншомовних прізвищ та їх словозміна.
28 39. Евфонічність. Засоби евфонічності.
29 40. Основні риси української літературної вимови.
30 41. Основні способи словотворення у сучасній українській мові.
31 42. Сучасні процеси в українському словотворенні.
32 43. Морфемна структура слова.
33 44. Морфологічні способи словотвору.
34 45. Неморфологічні способи словотвору.
35 46. Частини мови і принципи їх виокремлення.
36 сонце, блакитний, іти, швидко), другі — наповнюються змістом лише в контексті
37 треба, сонячно, тепло), модальні слова
38 47. Іменник та його граматичні категорії.
39 48. Рід іменників. Визначення роду у невідмінюваних іменниках.
40 49. Граматичні категорії прикметника. Розряди. Ступені порівняння.
41 50. Числівник та його граматичні категорії. Парадигматика числівника.
42 Іменник та дієслово – ядро морфологічної системи української мови
43 52. Ознакові частини мови.
44 53. Прислівник: семантика та граматика.
45 54. Займенник. Групи займенників за значенням. Прономіналізація.
46 55. Службові частини мови.
47 Вигуки, їх різновиди та функції у мовленні.
48 57.Синтаксична система української мови. Основні синтаксичні одиниці.
49 58. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Особливості відтворення дієприкметників.
15.10.2015; 23:54
хиты: 26174
рейтинг:+61
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь