пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Грамматика
» укр м
» история

41. Основні способи словотворення у сучасній українській мові.

Способи словотвору - структурно різні шляхи і прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у цій мові словотворчих ресурсів.

Словотвір вивчає словотворення (деривацію), тобто утворення від наявних у мові нових слів з новим лексичним значенням:

  • афіксами (префіксом: гомін — відгомін: суфіксом: ліс — ліс-ов-ий)
  • словоскладанням (гол-о-дранець) й словозростами (Велик-день),
  • абревіатурою (сіль-рада, кол-госп, УНР — уенер).
  • Морфолого-синтаксичний спосіб має кілька різновидів:

1) субстантивація - явище переходу слів з різних частин мови в іменники: майбутнє, чайна, бобові, вихідні;

2) ад'єктивація - перехід у прикметники: учений, освічена людина, сидяча робота;

3) прономіналізація - вживання в ролі займенників: цілий світ (у зн. весь), певна мелодія (у зн. якась);

4) адвербіалізація - перехід у прислівники: часом, стрілою, йти не поспішаючи;

5) нумералізація - перехід у числівники: тисяча, сила;

6) інтер'єктивація - перехід у вигуки: Боже, горенько, Матінко моя та інші різновиди.

Суфікси широко вживаються при словотворенні іменників та прикметників, менше дієслів. За функцією вони поділяються на:

1) словотвірні, що утворюють нові слова (кар-а-ти, карайоний: кар-а), і

2) формотвірні, що утворюють граматичні форми і належать до засобів словозміни (для вищого ступеня прикметників і прислівників: гарн-іший, -іше, для дієприкметників і дієприслівників: твор-ен-ий, твор-ячи).


хиты: 537
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь