пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Физика
» Педагогика

Педагогика

1 І. Загальні основи педагогіки
2 1.Предмет педагогіки національної школи. Основні її категорії.
3 2.Роль вітчизняних педагогів у розвитку національної педагогічної науки (О.В. Духнович, Б.Д. Грінченко, К.Д. Ушинський).
4 3.Мета виховання. Її об’єктивний характер. Ідеал національного виховання. Українська народна педагогіка про мету виховання.
5 4.Методологія та методи науково-педагогічного дослідження. Основні елементи педагогічного дослідження.
6 5.Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.
7 6.Вікові етапи розвитку особистості школяра, їх психолого-педагогічна характеристика.
8 7.Система освіти і виховання в Україні. Її структура відповідно до Закону України “Про освіту” (1996). Реформування вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу.
9 8.Загальноосвітня школа трьох ступенів. Концепція загальноосвітньої школи про мету, завдання діяльності школи.
10 9.Основні завдання і функції альтернативних загальноосвітніх навчальних закладів. Специфіка організації навчально-виховної роботи в гімназіях, ліцеях, колегіумах
11 10.Особливості системи освіти в провідних країнах світу.
12 ІІ. Теорія виховання
13 1.Суть, мета, завдання виховання учнів у сучасній школі. Концепція національного виховання (1994) про всебічний розвиток особистості.
14 2.Сутність самовиховання. Етапи, прийоми самовиховання.
15 3.Закономірності та принципи виховання. Концепція національного виховання про принципи виховання.
16 4.Поняття про методи та прийоми виховання. Народна педагогіка про методи виховання
17 5.Методи формування свідомості особистості, їх характеристика.
18 6.Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності, їх характеристика.
19 7.Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців.
20 ІІ. Теорія виховання
21 Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу.
22 Розумове виховання. Формування світоглядних позицій у процесі навчально-виховної роботи.
23 Моральне виховання. Роль загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні.
24 Система трудового виховання. Професійна орієнтація учнів: мета, завдання, компоненти.
25 Естетичне виховання: зміст, форми, методи. Естетичне виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
26 Мета, завдання та зміст фізичного виховання учнів підліткового та юнацького віку. Позашкільні заклади фізичного виховання, добровільні товариства, клуби та ін/
27 Поняття про колектив. Виховна роль колективу в працях А.С. Макаренка та В.О.Сухомлинського.
28 Динаміка розвитку учнівського колективу (А.Макаренко, А.Лутошкін). Функції вихователя та органів самоврядування на різних стадіях розвитку колективу.
29 Дитячі та молодіжні організації. Неформальні об´єднання за інтересами, їх характеристика.
30 Взаємозв’язок школи, сім’ї та громадськості з виховання учнівської молоді.
31 Позашкільні форми виховання.
32 Позашкільні навчально-виховні заклади. Творчі об´єднання позашкільних навчально-виховних закладів. Їх класифікація.
33 Сутність сімейного виховання. Зміст виховання в сім´ї. Форми взаємодії школи і родини.
34 Принципи сумісної роботи педагогів і батьків. Правові основи сімейного виховання: “Конвенція ООН про права дитини”, Закон України “Про освіту”.
35 Класний керівник як організатор учнівського колективу, функції, зміст, напрями, методи роботи.
36 ІІІ. Теорія навчання
37 Сутність процесу навчання, його функції та методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу.
38 Процес навчання як система. Структурні компоненти процесу навчання, як соціально-педагогічної системи.
39 Учіння як навчально-пізнавальна діяльність учнів. Основні етапи оволодіння знаннями.
40 ІІІ. Теорія навчання
41 Викладання як діяльність учителя. Структура процесу викладання.
42 Принципи навчання як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної діяльності учнів та технологію діяльності вчителя.
43 Принцип систематичності і послідовності навчання, його характеристика та шляхи реалізації в загальноосвітній школі.
44 Принципи науковості та доступності навчання, їх характеристика, шляхи реалізації в загальноосвітній школі.
45 Принцип наочності навчання. Я.А Коменський, К.Д.Ушинським про роль наочності у навчально-виховному процесі.
46 Принцип самостійності та активності у навчанні, його характеристика та шляхи реалізації у загальноосвітній школі.
47 5.Українська народна дидактика: завдання, мета, зміст.
48 Загальна характеристика змісту освіти відповідно до вимог Закону України "Про освіту".
49 Цілі та пріоритети оновлення змісту освіти. (Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст., Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки).
50 Джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма.
51 Навчальні підручники і посібники. Вимоги до підручників і посібників. Проблема створення електронних джерел (підручників, посібників для учнів ЗОШ).
52 Поняття методу, прийому та засобу навчання. Критерії оптимального добору методів та засобів навчання.
53 Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
54 Характеристика методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.
55 Характеристика методів контролю та самоконтролю в навчанні.
56 Поняття про організаційні форми навчання. Типологія уроків.
57 Класно-урочна система. Історія виникнення та сучасний стан. Вимоги до уроку, як основної форми організації навчання.
58 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Характеристика 12-ти бальної системи оцінювання знань, умінь та навичок школярів. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.
59 ІІ. Теорія виховання
60 22. Нетрадиційні уроки, їх характеристика.
61 23.Поняття контролю. Методи і форми контролю. Функції контролю.
62 24.Види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване. Їх характеристика
63 25.Нові технології навчання (за вибором студентів).
64 26.Комп`ютер як засіб навчання. Комп`ютерні програми (НКП). Їх види, методика застосування в навчальному процесі.
65 IV. Школознавство
66 1.Предмет та завдання школознавства Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про пріоритетність завдань в галузі освіти та виховання в період розбудови національної школи.
67 2.Принципи управління освітою в Україні.Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про шляхи реалізації принципів управління.
68 3.Функції та методи управління освітою.
69 4.Система управління освітою в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про шляхи оптимізації системи управління освітою.
70 5. Управління та керівництво навчально-виховною роботою школи. Функції керівників школи.
71 6.Педагогічна та громадська ради в школі. Зміст, форми та функції діяльності.
72 7. Методична робота в школі. ЇЇ напрями.
73 8.Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, впровадження.
74 9.Атестація педагогічних працівників. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
75 10.Сучасні вимоги до особистості вчителя загальноосвітньої школи Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про педагогічні та науково-педагогічні кадри.
76 11.Самоосвіта вчителя як засіб підвищення професійної майстерності. Концепція 12-річної школи про підготовку вчителя і його професійне вдосконалення.
77 12.Інновації в освіті.
20.06.2017; 22:27
хиты: 2069
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь