пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Культура

Культура до християнської Київської Русі.

.1

КультурадохристиянськоїКиївськоїРусі.
В історії Київської Русі маємо дві окремі релігійні і, відповідно, культурні доби. Період дохристиянства і період після прийняття християнства. Основою культури Київської Русі була багатовікова самобутня культурна традиція східнослов'янських племен. Археологічні матеріали свідчать, що до середини I тисячоліття нашої ери в господарському укладі слов'ян давно вже переважало землеробство - підсічно-вогневе в поліській зоні й орне - у лісостепу. Для обробки землі предки сучасних українців застосовували плуг і соху, використовували тяглову силу волів і коней. До цього часу в лісостепу давно переважало двопілля - одне поле засівалося, а друге залишалося під паром. Скотарство, полювання, рибальство і бортництво (лісове бджільництво) для основного населення Русі стали до того часу підсобними, хоч і дуже важливими, промислами.
Досить високого рівня досягло до Х віку і ремесло. Виготовленням виробів із заліза і кольорових металів займалися переважно майстри-професіонали. Ковальська справа вважалася заняттям почесним і навіть чаклунським.
Торгівля продуктами сільського господарства і ремесла, що зароджувалася, спочатку мала характер обміну як всередині общини, так і між племенами та землями. Згодом зародилися товарно-грошові відносини. Про це свідчать скарби срібних римських, візантійських і арабських монет.

Реформи.Дуже важливу і важку реформу провів Володимир у внутрішніх відносинах: він не тільки привів у залежність від себе землі, що входили колись до складу Російської держави, але і поставив їх у більш тісний зв'язок з Києвом, посадив у всіх найголовніших пунктах, на місце колишніх князів і намісників, своїх численних синів. Звідси бере початок династичний принцип, що одержує свій повний розвиток у наступних сторіччях. Ще більш важливе значення мали культурні елементи, уведені Володимиром у внутрішні відносини держави. Створені зовнішньою силою вони не мали внутрішнього зв'язку, крім економічних інтересів що творив і підтримував його військово-торгового класу, цей державний апарат одержує при Володимирі нові підвалини, культурного і морального характеру, у виді нової, запозиченої з Візантії, релігії і зв'язаних з нею освіти, книжності і культури.

Військова реформа була спрямована як на посилення обороноздатності країни, так і на зміцнення особистої влади великого князя. її суть полягала в ліквідації «племінних» військових об'єднань і злитті військової системи з системою феодального землеволодіння. Володимир активно роздавав «мужам лучшим» земельні володіння в прикордонних районах Русі, зобов'язуючи їх до військової служби

Релігійна реформа почалася спробою модернізувати язичництво. Чудово розуміючи, що в централізованій державі в релігійній сфері має панувати монотеїзм, великий князь спочатку намагався протиставити культ верховного божества Перуна цілому пантеону богів підкорених племен. Проте стара язичницька віра не сприяла процесу формування нових суспільних відносин, її державотворчий потенціал був явно недостатнім для такої великої та полі-етнічної держави, як Київська Русь. Саме тому наприкінці 80-х років X ст. Володимир вирішує запровадити християнство як державну релігію.

 

 

 

 

5 білет.2. Соціалістичний реалізм, соцреалізм - основний художній метод, що використовувався в мистецтві Радянського Союзу починаючи з 1930-х років, дозволений, або рекомендований, або нав'язуваний (у різні періоди розвитку країни) державної цензурою, тому і тісно пов'язаний з ідеологією і пропагандою.  

 "Соціалістичний реалізм стверджує буття як діяння, як творчість, мета якого - безперервний розвиток найцінніших індивідуальних здібностей людини заради перемоги його над силами природи, задля його здоров'я і довголіття, заради великого щастя жити на землі, яку він, згідно безперервного росту його потреб, хоче обробляти всю, як прекрасне житло людства, об'єднаного в одну сім'ю " .

Принципи соцреалізму

Народність. Під цим малася на увазі як зрозумілість літератури для простого народу, так і використання народних мовних зворотів та прислів'їв [3].

Ідейність. Показати мирний побут народу, пошук шляхів до нового, кращого життя, героїчні вчинки з метою досягнення щасливого життя для всіх людей.

Конкретність. У зображенні дійсності показати процес історичного розвитку, який у свою чергу повинен відповідати матеріалістичного розуміння історії (в процесі зміни умов свого буття люди міняють і свою свідомість, ставлення до навколишньої дійсності).

 Як наголошувала визначення з радянського підручника, метод увазі використання спадщини світового реалістичного мистецтва, але не як просте наслідування великим зразкам, а з творчим підходом. "Метод соціалістичного реалізму зумовлює глибокий зв'язок творів мистецтва з сучасною дійсністю, активну участь мистецтва в соціалістичному будівництві. Завдання методу соціалістичного реалізму вимагають від кожного художника істинного розуміння сенсу відбуваються в країні подій, вміння оцінювати явища суспільного життя в їхньому розвитку, в складному діалектичному взаємодії".

 Держава давало замовлення, посилало у творчі відрядження, організовувало виставки - таким чином, стимулюючи розвиток необхідного йому пласта мистецтва

 


хиты: 517
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь