пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


класифікація видів контролю

Контроль-це форма прояву цілеспрямованого впливу на колектив людей,яка передбачає системний нагляд за їх діяльністю для виявлення відхилень від встановлених норм,правил і вимог планових завдань у процесі їх виконання.Завдання контролю полягає в тому щоб виявити фактичний стан справ,порівняти,виробити необхідні корегуючі заходи.Класифікація видів контролю-1.за сферою застосуванняконтроль за якістю продукції включає показники---новизна ---технічний рівень(рівень технологій,універсальність обладнання)--- відсутність браку і дефектів.Цей вид контролю здійснюється на всіх стадіях виробничого процесу,в основному цей вид контролю здійснюється відділом техн..контролю.—контроль за фін.діяльністю-здійсн.шляхом формування і аналізу фін.звітності від кожного госп.підрозділу по основним фін.показникам згідно стандартних форм.Показники фін.контролю—рівень прибутковості,--калькуляція витрат,--ефективність капіталовкладень,--забезпеченість власними коштами,--платоспроможність і ліквідність п-ва.—контроль за людськими ресурсами—здійсн.відділом кадрів.Визначає відповідність між рівнем каліф.,рівень компетентності,видом спеціалізації,рівнем освіти.статтю,віком,здібностями,навиками,досвідом працюючих та видами робіт які виконуються ними на п-ві.—контроль за ціноутвореннямздійсн.відділ маркетингу,контролюється відповідність рівня ціни визначеної на продукцію п-вом з рівнем ціни який обумовлений ринковим попитом і пропозицією на цю продукцію.-2.за часом здійснення—попередній контроль---реал.через правила,процедури,поведінку тощо.Цей вид контролю вик.щодо різних ресурсів(людських або трудових,матеріальних,фін.)—поточний контроль-реал.в процесі виробничо-госп.діяльності і відрізняється такими особливостями:має характер управлінської необхідності,,,має ціль та охоплює конкретні робочі місця,,,використ.зовн.ресурси,які перетворює в ресурси для внутр..споживання організації,,націлнений на всі види діяльності організації.завершальний контроль—необх.для врах.організацією можливих майб.ситуацій а також для забезпечення мотивування (оплата праці,преміювання,порівння факт.результатів із запланованими).3.за видом управлінської діяльностістратегічний контроль—здійсн.вищою ланкою упрал.і направлений на вирішення стратегічних завдань та досягнення намічених цілей шляхом контролю за найбільш оптимальним використанням ресурсів.Обєктом контролю є рішення що стосується цілей організації використання ресурсів.—управлінський контроль-здійснює середня ланка управління він покликаний контролювати забезпечення виконання намічених тактичними планами виробн..програм.—оперативний контроль—здійсн.нижчою ланкою управління-це процес забезпечення ефективного і кваліфікованого виконання конкретних завдань на робочих місцях.


хиты: 4
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь