пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


управлінські рішенні,їх класифікація. Стадії розробки і прийняття рішень

УР-це творча вольова дія суб’єкта управління на основі функціонування системи управління і аналізу інформації про її стан яка полягає у відборі мети діяльності колективу при вирішенні проблем.УР-це вибір оптимального варіанту вирішення проблеми скількох альтернативах.Проблема розглядається в 2 аспектах—Проблема-це ситуація яка харак-ся розбіжностями між бажаним та існуючим станом управлінської системи,що перешкоджають її розвитку або нормальному функціонуванні.-Проблема-це потенційна можливість у покращенні стану діяльності організацій.УР класифікують так-1.за сферою охоплення—заг.рішення стосуються всієї організації—часткові (стосуються конкретних підрозділів,служб).2.за тривалістю дії--перспективні-їх розробка та реалізація відбувається протягом тривалого періоду-поточні-приймаються та реал.протягом короткотермінового періоду-оперативні рішення-рішення щодо окремих підрозділів виробничо-госп.діяльності.3.за рівнем прийняття рішення на –вищому-середньому-нижчому рівнях управління.4.за характером вирішення завдань організацією= -організаційні запрограмовані рішення-це певний відомий перелік кроків з малою к-стю альтернатив,=орган.не запрграм.- викликані новими або не відомим  факторами та ситуаціями,=компромісні-повинні врівноважувати протиріччя що виникають…5.за способом обґрунтування=інтуїтивні-ті,які базуються на відчуттях менеджера у правильності вибору,=рішення які базуються на судженнях(думках,міркуваннях,висновках),=раціональні-обгрунтовуються об’єктивними аналітичними процесами,.6.за способом прийняття =одноособні=колегіальні-розробляє група фахівців,а приймає відповідна група менеджерів,=колективні-приймаються заг.зборами.7.захарактером=економічні-стосуються сфери ЗП, фінансів, інвестицій                                             ,=технологічні-стосуються сфери розробки нових технологій конструювання продукції,покращеня технологічного стану,=соц..психологічні-стосуються сфери  соц..забезп.прац-ків,покращення психологічного клімату в колективі,=адміністративні-стосується організаторської,розпорядчої,координаційної сфери…Вимоги до УР-всебічна обґрунтованість УР,-прийнятття рішень на основі достатньої і достовірної інформації,-кількісна і якісна визначеність результатів реалізацій рішень,-повноваженість УР-дотримання принципу системності тобто щоб кожне наступне не протирічило попередньому,-своєчасність і швидкість прийняття рішень.

 

Управлінське прийняття рішень базується на умовах—Право прийняття-мають всі менежери але відповідні їх групи можуть приймати тільки конкретні рішення,наприкл.за рішення можуть приймати тільки лінійні керівники.—Право повноваження-характ.мережу між групами менеджерів під час прийняття рішень(згідно з посадовими обов’язками)—Обов’язковість—вимагає від менеджера обов’язкового прийняття рішення якщо цього потребує ситуація.—Компетентність—характ.вміння менеджера приймати каліф.рішення—Відповідальність—показує які санкції можна застосовувати стосовно менеджера внаслідок прийняття невдалого рішення.Процес розробки і прийняття рішень охоплює ряд стадій—розробку і постановку мети—вибір і обґрунтування критеріїв ефективності та можливих наслідків рішень які приймаються—вибір і кінцеве формування рішення-прийняття рішень—доведення рішень до виконавців—контроль за виконання рішень.На всіх етапах прийняття рішень важливо враховувати фактори які впливають на цей процес: 1.особисті якості менеджера,2.поведінка менеджера,3.середовище прийняття рішення:-визначеність(керівник знає про очікувані результати всіх можливих альтернативних рішень)-ризик(менеджеру відома імовірність результатів від реалізації кожної альтернативи)-невизначеність(не можливо оцінити імовірність потенційних результатів)-4.інформаційні обмеження(обумовлені зростанням витрат на отримання додаткової інформації).5.взаємозалежність рішень-очікування можливих негативних наслідків.6.очікування можл.негат. наслідків.7.можл-ть заст.-нясучасних техн..засобів.8.наявність ефект.комунікацій.9.відповідність структури упр-ня цілям та місії орг.-ції.


хиты: 10
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь