пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

СУЛМ

1 Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення і фахова дисципліна. Зміст, обсяг, завдання курсу.
2 Українська мова - національна мова українського народу. Державний статус української мови. Місце української мови серед інших слов’янських мов.
3 Поняття про літературну мову та її норми. Основні ознаки літературної мови. Писемна й усна форми літературної мови, її стильова різноманітність. Діалекти. Типи діалектів.
4 Фонетика та її предмет. Три аспекти вивчення звуків мови.
5 Предмет і завдання фонології, що вивчає звуки мови з погляду їх функцій. Поняття фонеми. Функції фонеми. Диференційні ознаки фонеми. Поняття “інваріант” (головний вияв) і варіант (алофон) фонеми. Позиційні, комбінаторні та факультативні варіанти фонем. Фонологічні школи.
6 Система фонем сучасної української літературної мови. Погляди мовознавців на систему фонем сучасної української літературної мови.
7 Голосні фонеми укр. мови. Звукова реалізація.
8 Приголосні, їх класифікація, реалізація. Подовження.
9 Позиційні зміни
10 Комбінаторні зміни звуків
11 Морфонологія
12 Чергування голосних
13 О та Е з нулем фонеми
14 Чергування О та Е з І
15 О та Е після шиплячих та j
16 И з О у фонемосполученнях -ри -ли -ро -ло
17 Чергування приголосних
18 Зміни суфіксов -ськ -ств -ин
19 Фонетична і фонематична транскрипції
20 Наголос. Види наголосів. Інтонація. Прокліза і енкліза. Членування мовного потоку.
21 Склад. Типи складів в укр. мові. Правила поділу слів на склади
22 Орфоепія і т.д
23 Графіка сулм. Укр алфавіт
24 Орфографія - принципи укр орфографії
25 Лексикологія
26 Лексичне значення слова
27 Однозначні та багатозначні слова в СУЛМ...
28 Лексико-семантична система мови
29 Омонімія як лексико-семантичне явище
30 Синонімія як тип лексико-семантичних відношень
31 Антонімія як тип лексико-семантичних відношень. Антоніми. Енантіосемія. Оксиморон.
32 Паронімія в лексико-семантичній системі. Основні характеристики паронімів.
33 Гіпонімія як тип лексико-семантичних відношень.
34 Лексика української мови з погляду походження. Споконвічна українська лексика.
35 Запозичення. Лексичні запозичення зі слов’янських мов: а) старослов’янізми; б) лексичні полонізми; в) чеські лексичні запозичення; г) запозичення з російської мови. Запозичення з неслов’янських мов: а) грецизми; б) запозичення з латинської мови; в) німецькі лексичні запозичення; г) слова французького походження; ґ) англійські лексичні запозичення; д) італійські лексичні запозичення; е) тюркізми. Калькування. Інтернаціоналізми.
36 Функціональна диференціація лексики української мови. Лексика української мови з погляду сфер вживання: загальновживана і спеціальна лексика (діалектизми; термінологічна і професійна лексика; жаргонізми й арготизми). Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання: активна лексика й пасивна лексика (архаїзми й історизми, неологізми). Стилістична диференціація лексики: міжстильова й стилістично забарвлена лексика.
37 Фразеологія української мови...
38 Лексикографія...
39 Морфеміка.Морфонологія.
40 Морфема.Морф.Аломорф.
41 Види морфем української мови за значенням
42 Корінь.Афікси.Афіксоїди.
43 Словотворчі і граматичні ( формотворчі і словозмінні) афікси.
44 Основа слова і закінчення. Типи основ за сучасними семантико-синтаксичними зв‘язками (непрохідні й похідні, немотивовані та мотивовані); за морфемним складом ( кореневі ( прості ) та афіксальні ( складні )); за особливостями вияву в споріднених словах (вільні і зв‘язані). Чисті основи. Різновиди основ за особливостями словотворчої структури ( ступенем похідності ).
45 Типи змін у морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Фузія.
46 Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації. Предмет і завдання словотвору. Словотвірне значення. Словотворчі засоби.Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації. Предмет і завдання словотвору. Словотвірне значення. Словотворчі засоби.
47 Поняття про твірну основу і словотворчий формат.
48 Словотвірний тип, продуктивні і непродуктивні словотвірні типи.
49 . Словотвірне гніздо та його структура. Словотвірний ланцюжок.
50 Морфологічні способи словотвору (афіксальні, основоскладання, словоскладання, абревіація).
51 Морфолого-синтаксичний спосіб словотвору.
52 Лексико-синтаксичний спосіб словотвору
53 Лексико-семантичний спосіб словотворення
54 Словотвір іменників. Структура іменникових основ. Частиномовні типи основ, від яких творяться іменники. Афіксальні способи словотвору іменників. Словотвір складних іменників (основоскладання, словоскладання). Складноскорочені іменники(абревіатури). Інші способи словотвору іменників (морфологічно-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний способи словотвору).
55 Словотвір прикметників
56 Словотвір дієслів
57 Словотвір прислівників
21.01.2018; 22:27
хиты: 2648
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь