пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

МНУМ

1 . Предмет, завдання та структура методики навчання української мови як науки та навчальної дисципліни.
2 2. Основні методи і прийоми навчаня орфоепії.
3 3. Зміст і структура мовно-мовленнєвої лінії чинної програми
4 4. Методи і прийоми навчання синтаксису
5 5. Особливості навчання учнів усного й письмового переказів
6 6. Методи і прийоми навчання пунктуації.
7 7. Освітнє значення української мови як навчального предмета
8 8. Методика підготовки учнів до написання творів.
9 9. Словникова робота на уроках української мови в середній і старшій школі
10 10. Види знань, умінь і навичок з української мови
11 11. Специфіка роботи учнів над засвоєнням понять «тема» й «основна думка» тексту
12 12. Види вправ з морфології
13 13. Психологічні і психолінгвістичні основи навчання української мови з
14 14. Особливості засвоєння учнями ознак тексту
15 15. Поняттєва основа мовленнєвого розвитку учнів в середній і старшій школі
16 16. Місце граматики у шкільному курсі рідної мови
17 7. Основні нормативні документи, на які спирається методика навчання української мови
18 18. Сутність зв’язку методики навчання української мови з іншими науками
19 19. Вироблення в учнів умінь будувати висловлювання на лінгвістичну тему.
20 20. Зв’язок у навчанні фонетики та орфографії.
21 21. Особливості курсу української мови у старшій школі.
22 22. Формування в учнів поняття про текст і його ознаки.
23 23. Методи і прийоми навчання лексики та фразеології.
24 24. Загальнодидактичні принципи навчання української мови.
25 25. Методика опрацювання текстів з різними типами мовлення на уроках української мови.
26 26 Зв'язок у навчанні фонетики, графіки, пунктуації.
27 27. Власне методичні принципи навчання української мови.
28 28. Методика аналізу окремих типів мовлення на уроках української мови в основній школі.
29 29. Місце синтаксису у шкільному курсі української мови. Його зв'язок з морфологією.
30 30. Основні методи педагогічного дослідження.
31 31. Засоби навчання української мови.
32 32. Система роботи над діалогічним мовленням у 5-х - 9-х класах.
33 33. Методичні особливості проведення різних видів диктантів.
34 34. Визначення понять «метод», «прийом», «форма» і «технологія» навчання в сучасній методиці навчання української мови.
35 35. Науково-методичні засади навчання учнів типів мовлення
36 37. Класифікації методів навчання української мови.
37 38. Методика засвоєння учнями понять про монологічне і діалогічне мовлення.
38 39. Місце пунктуації у шкільному курсі української мови. Види вправ з пунктуації.
39 40. Вимоги до знань та вмінь учнів щодо написання твору.
40 41. Методи і прийоми навчання морфології.
41 42. Прийоми навчання української мови.
42 43. Специфіка засвоєння стилів мовлення в основній і старшій школі (на основі програми).
43 44. Методика проведення основних видів мовного розбору.
44 45. Суть основних компонентів навчальної діяльності.
45 46. Зміст шкільної стилістики.
46 47. Функції і роль завдання в системі уроку української мови.
47 48. Засвоєнням учнями поняття про ознаки і властивості усного й писемного мовлення.
48 55. Типології уроків української мови.
49 56. Методика засвоєння учнями різних видів мовленнєвої діяльності (на основі програмних документів мовної освіти).
50 57. Зміст шкільного курсу лексики. Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки у навчанні лексики
51 58. Зв'язок між поняттями тип і форма уроку.
52 59. Методика засвоєння учнями структури мовленнєвої діяльності.
53 60. Методи і форми позакласної роботи з української мови
54 61. Принципи навчання орфографії, зв'язок їх із принципами українського правопису
55 62. Основи моделювання уроку української мови. Основні етапи роботи над проектом уроку
56 63. Методика засвоєння учнями понять «мова» і мовлення»
57 64. Методи і прийоми навчання словотвору
58 65. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.
59 66. Основні складники та умови мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови.
60 67. Прийоми навчання синтаксису. Види вправ з синтаксису.
61 69. Місце фразеології у шкільному курсі різної мови. Вимоги до знань, умінь і навичок учнів з фразеології.
62 70. Зміст поняття «мовленнєвий розвиток».
63 71. Методи і прийоми навчання фразеології.
64 72. Місце орфографії у шкільному курсі української мови. Зв'язок орфографії з іншими розділами науки про мову.
65 73. Характеристика чинних підручників з рідної мови для 5-11 класів.
66 74. Роль і місце мовленнєвої змістової лінії у чинних програмах з української мови.
67 75. Особливості навчання орфографії і пунктуації в середній і старшій школі.
68 76. Методика реалізації тестових технологій у процесі навчання української мови в школі.
69 77. Контроль формування мовленнєвих умінь і навичок учнів.
70 78. Основні труднощі у засвоєнні учнями орфографічних норм української мови та шляхи запобігання їм
71 79. Види тестових завдань та специфіка використання їх на різних етапах уроку.
72 80. Місце мовленнєвого компонента в структурі уроку на мовну тему.
73 81. Специфіка проведення уроків узагальнення та систематизації вивчення мовних тем.
12.01.2020; 18:37
хиты: 1249
рейтинг:0
Общественные науки
науки о гендере и сексуальности
половое воспитание
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь