пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

"Стилистика ахуела" Віталік, 19 рочків

1 1.Схарактеризуйте предмет і завдання текстознавства. Розкрийте джерела формування цієї галузі науки.
2 2. З’ясуйте предмет і завдання стилістики тексту.
3 3.Розкрийте поняття «текст» (традиційна інтерпретація тексту, текст у широкому і вузькому розумінні).
4 4. Проаналізуйте основні підходи до вивчення стилю у лінгвістиці. Дайте визначення стилю.
5 5. З’ясуйте чинники, які впливають на формування стилю.
6 6.Розкрийте поняття «індивідуальний стиль». Які чинники впливають на формування індивідуального стилю?
7 7.Опишіть особливості членування та рубрикування офіційно-ділових текстів. Поясніть, від чого залежить структура тексту документа.
8 8.Розкрийте поняття «мовний образ». Схарактеризуйте засоби образності.
9 9.Розкрийте поняття «зв’язність тексту». Схарактеризуйте типи зв’язності.
10 10.Схарактеризуйте публіцистичний стиль.
11 11. Розкрийте поняття «цілісність тексту». Поясніть, як виникає змістова єдність тексту.
12 12. Дайте загальну лінгвостилістичну характеристику художніх текстів.
13 13. Назвіть основні види зв’язків між реченнями в тексті та схарактеризуйте їх.
14 14. Розкрийте сутність мовної норми. Назвіть види мовних норм та схарактеризуйте їх.
15 15. Поясніть, що таке логічність тексту. Як вона досягається?
16 16. Дайте загальну лінгвостилістичну характеристику конфесійних текстів.
17 17. Які мовні особливості конфесійних текстів?
18 18. Поясніть, від чого залежить структура тексту. Назвіть елементи структури тексту.
19 19. Поясніть, у чому полягає комунікативність тексту
20 20. Розкрийте структурно-комунікативну специфіку монологічних текстів.
21 21. Схарактеризуйте основні види інформації, які містить текст
22 22. Дайте загальну лінгвостилістичну характеристику розмовного стилю. Які позамовні чинники визначають специфіку розмовного стилю?
23 23. Розкрийте специфіку текстів констатувального й аргументувального типів.
24 24. Дайте загальну характеристику основних мовних засобів зв’язку. Вкажіть основні групи та поясніть їх функції.
25 25.Розкрийте поняття «експресивність». Схарактеризуйте основні види експресивності.
26 26. Поясніть, що таке точність мовлення. Як вона досягається?
27 27. Схарактеризуйте роздум як функціонально-змістовий тип тексту. Назвіть та проаналізуйте види роздуму
28 28. Розкрийте поняття «інтертекст» та «інтертекстуальність». Назвіть види інтертекстуальності.
29 29. Сформулюйте загальні правила цитування та покликання на використані джерела; правила оформлення списку використаних джерел.
30 30. Схарактеризуйте засоби повторної номінації та розкрийте їх роль у тексті.
31 31. З’ясуйте, що таке висловлення. Схарактеризуйте його структуру
32 32. Схарактеризуйте опис як функціонально-змістовий тип тексту. Назвіть та проаналізуйте види опису.
33 33. Схарактеризуйте засоби створення предметно-логічної сітки висловлення.
34 34. Проаналізуйте основні стильові ознаки наукового стилю.
35 35. Схарактеризуйте закономірності вживання часово-видових форм у різних типах текстів
36 36. Назвіть експресивні стилі і схарактеризуйте їх.
37 37. Схарактеризуйте мовні засоби впорядкування висловлення.
38 38. Проведіть зіставний аналіз прозового і віршового текстів.
39 39. Розкрийте поняття «гіпертекст». Назвіть основні складники гіпертексту
40 40. Розкрийте сутність і специфіку діалогічних текстів.
41 41. Розкрийте поняття «міжфразова єдність». Як здійснюється тематизація реми у тема-рематичній послідовності?
42 42. Схарактеризуйте мовні засоби публіцистичного стилю
43 43. Розкрийте поняття «абзац». Схарактеризуйте основні види тематичного абзацу
44 44. Схарактеризуйте розповідь як функціонально-змістовий тип тексту. Назвіть та проаналізуйте види розповіді.
45 45. Поясніть, чим відрізняються композиційно-стилістичне членування тексту і семантико-синтаксичне.
46 46. Схарактеризуйте мовні особливості наукових текстів.
47 47. Розкрийте поняття «фонові знання». Схарактеризуйте основні види фонових знань.
48 48. Схарактеризуйте стильові ознаки офіційно-ділових текстів.
49 49. Розкрийте поняття «підтекст». Поясніть, як він виникає
50 50. Схарактеризуйте категорію оцінки. Назвіть типи оцінки. Проаналізуйте структуру оцінки.
10.06.2018; 19:28
хиты: 2528
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь