пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія української державності 2

1 1.Предмет, завдання методи, джерела курсу «Історія української державності».
2 2. Ознаки держави та її функції.
3 3. Теорії походження держави.
4 4. Форма правління, форма державного устрою, державний (політичний) режим.
5 5. Рабовласницькі держави на території України (VII ст. до н.е. - V ст. н. е.).
6 6. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї та Криму (VII ст. до н. е. - IV ст. н. е.)
7 7. Виникнення держави у східних слов’ян. Союзи племен. Теорії про походження державності в східних слов’ян.
8 8. Суспільний лад Київської Русі.
9 9. Державний лад Київської Русі.
10 0. Судова система Київської Русі.
11 11. Державницька діяльність Володимира Святославича.
12 12. Державний лад Галицько-Волинського князівства.
13 13. Державницька діяльність Данила Галицького.
14 14. Суспільний і державний лад на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського.
15 15. Суспільний і державний лад на українських землях у складі Речі Посполитої.
16 16. Литовські статути: історико-державницький зміст.
17 17. Магдебурзьке право і його особливості в Україні.
18 18. Українське козацтво: причини зародження, джерела формування, військова організація.
19 19. Генеза Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.
20 20. Політична система Запорозької Січі.
21 21. Звичаєво-правова культура Запорозької Січі.
22 22. Формування української державної ідеї та її особливості за козацької доби (до середини ХVІІ ст.).
23 23. Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького.
24 24. Формування української державності в ході Української національно-визвольної революції 1648 - 1676 рр.
25 25. Державницька діяльність Богдана Хмельницького.
26 26. Переяславсько-московська угода 1654 року та її оцінка в історичній літературі.
27 27. Українська державна ідея другої половини ХVІІ ст.
28 28. Структура влади Української козацької держави.
29 29. Становлення та функціонування дипломатичної служби Української козацької держави.
30 30. Особливості зовнішньої політики Гетьманщини.
31 31. Політичні та військові спроби об’єднання козацької України (від Ю. Хмельницького до П. Дорошенка).
32 32. Державницька діяльність Петра Дорошенка.
33 33. Державницька діяльність Івана Мазепи.
34 34. Державницька діяльність Пилипа Орлика.
35 35. «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького»: зміст та історичне значення.
36 36. «Права, за якими судиться малоросійський народ». 1743 р.
37 37. Зміни в суспільному і державному ладі України. в другій половині XVIII ст. Ліквідація автономії.
38 38. Суспільний і державний лад на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - ХІХ ст.
39 39. Буржуазно-демократичні реформи 1860 - 1870-х рр. і їхні наслідки для України.
40 40. Суспільно-політичний лад в Галичині, Північній Буковині і Закарпатті в ХІХ - на початку ХХ ст. у складі Австро-Угорської імперії.
41 41. Зміни в суспільно-політичному і державному ладі України в ході революції 1905 - 1907 рр.
42 42. Лютнева революція 1917 р. в Росії і її державно-правові наслідки для України.
43 43. Організація і діяльність Центральної Ради. І і ІІ Універсали Центральної Ради.
44 44. Утворення Української Народної Республіки. ІІ і ІІІ Універсали Центральної Ради
45 45. Державно-правові акти Центральної Ради.
46 46. Конституція УНР 1918 р.
47 47. Особливості державності України періоду Гетьманщини П. Скоропадського 1918 р.
48 48. Основні напрямки державної діяльності Директорії УНР.
49 49. Створення Західноукраїнської Народної Республіки.
50 50. Універсал Соборності УНР і ЗУНР.
51 51. Формування радянської державності в Україні у 1917 - 1921 рр. Конституція УСРР 1919 р.
52 52. Державність в Україні у 1921 - 1929 рр. Конституція УСРР 1929 р.
53 53. Державність України в період панування тоталітарного режиму (1929 - 1938 рр.).
54 54. Конституція УРСР 1937 р.: суперечності між декларованими положеннями і реаліями життя.
55 55. Державно-правове становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини у 1920 - 1930-х рр.
56 56. Карпатська Україна.
57 57. Приєднання західноукраїнських земель Південної Бессарабії і Північної Буковини до СРСР і включення їх до складу УРСР (1939 - 1940 рр.).
58 58. Українське питання напередодні Другої світової війни.
59 59. Окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни.
60 60. Спроба відродження української державності в 1941 - 1945 рр. Діяльність ОУН і УПА.
61 61. Участь УРСР у створенні Організації Об’єднаних Націй.
62 62. Радянська державність в УРСР у перші післявоєнні роки й у період десталінізації.
63 63. Державні інститути в Україні в період неототалітарного режиму (кінець 1960-х - початок 1980-х рр.).
64 64. Державні інститути в УРСР у період «перебудови». Україна на шляху до незалежності (1985 - 1991 рр.).
65 65. Україна на шляху до політичної незалежності (1990 -1991 рр.). «Декларація про державний суверенітет України» (16 липня 1990 р.) та її значення.
66 66. Проголошення незалежності України. Конституювання української державності.
67 67. Державний лад після проголошення незалежності.
68 68. Конституція України - Основний Закон держави (28 червня 1996 р.).
69 69. Зовнішня політика України в добу незалежності.
70 70. Причини кризи української державності (2013 - 2015 рр.). Агресія Росії проти України.
01.02.2017; 23:05
хиты: 3993
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь