пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Вступ до літературознавства

1 Завдання теорії, історії літератури та літературно-художньої критики на сучасному етапі.
2 Об’єкт, предмет і завдання літературознавства. Основні літературознавчі дисципліни
3 Допоміжні наукові дисципліни літературознавства.
4 Об’єкт і предмет художньої літератури.
5 Специфіка літератури, різні підходи до її тлумачення (наслідування, відображення, нова дійсність, сублімація пригнічених поривів, гра тощо).
6 Образність літератури. Визначення художнього образу , тлумачення його чуттєвої конкретності.
7 Пізнавальна й виховна роль літератури. Роль катарсису в процесі сприймання твору. Література як засіб самопізнання.
8 Поняття цілісності художнього твору, взаємодія в ньому змісту та форми. Закономірності взаємодії змісту та форми. Поняття про художній світ твору.
9 Зміст художнього твору, його складники, особливості їх аналізу.
10 Форма літературного твору та її складники.
11 Аналіз літературного твору. Його завдання, принципи, види та шляхи.
12 Аналіз взаємодії змісту та форми художнього твору. Поняття про синтез.
13 Принцип історизму в аналізі літ. твору.
14 19. Мова автора та мова дійових осіб. Роль авторського ідеалу в організації літературного слова
15 20. Лексика художнього слова. Використання письменником синонімів, омонімів, антонімів, а також діалектних слів, архаїзмів, неологізмів, їх функціональна роль.
16 21. Порівняння, його види, ідейно-естетична роль.
17 22. Епітет, його види, ідейно-естетична роль.
18 23. Художні тропи. Метафора (персоніфікація, алегорія). Метонімія (синекдоха, антономазія) та ін. види метонімічних зв. та їх роль.
19 24. Художні тропи. Гіпербола, лілота, антифраза, іронія, перефраз, оксюморон.
20 25. Синтаксис поетичної мови. Інтонація, риторичні питання, звертання, оклики, еліпсис, замовчування.
21 26. Фігури поетичної мови. Інверсія, анафора, епіфора, стик, паралелізм.
22 27. Антитеза, безсполучникові та багатосполучникові конструкції. Градація, її види.
23 28. Звукова огранізація поетичної мови.
24 29. Мова віршова та мова прозова як форма викладу. Особливості їх організації. Одиниці ритму.
25 30. Народнопісенна система віршування. Основні риси. Коломийковий вірш.
26 31. Силабічна система віршування. Тонічна сист. вірш. Силабо-тонічна система віршування. Верлібр.
27 32. Стопа. Двоскладові розміри силабо-тонічного віршування. Пірихій. Спондей
28 33. Трискладові розміри віршування. Дольники. Логаеди.
29 34. Засоби виразності віршових рядків. Розмір, довжина рядка, цезура, перенесення, клаузула.
30 35. Рими. Види рим.
31 36. Білий вірш. Вільний вірш. Сонет. Вінок сонетів. Октава.
32 37. Строфа. Окремі види строфічної будови віршів. Терцет. Терципи. Рубаї. Ронделі. Хоку.
33 38. Тема художнього твору та її складники. Взаємодія життєвого матеріалу та проблем. Проблематика твору. Теми й мотиви. Аналіз твору з погляду його теми.
34 39. Ідея художнього твору. Ідея та тенденційність. Види тенденційності.
35 40. Види образів. Діалектика типового й індивідуального в образі.
36 41. Засоби розкриття характеру персонажа. Образ персонажа - результат творчої роботи письменника. Персонаж і прототип.
37 42. Композиція художнього твору та її елементи.
38 43. Образ оповідача та його роль у творі. Автор і оповідач. Оповідач і персонажі.
39 44. Групування персонажів як складник художнього твору
40 45. Сюжет, його елементи. Фабула, її види. Види сюжету.
41 46. Позасюжетні елементи. Їх роль у творі. Особливості аналізу.
42 Традиції античності і Відродження
43 Сентименталізм
44 Романтизм
45 Бароко
46 Реалізм
47 Соціалістичний реалізм
48 Модернізм
49 Імпресіонізм
50 . Основні риси експресіонізму. Приклади експресіоністичних творів
51 63. Сутність модернізму. Основні напрями і течії модернізму.
52 64.Футуризм. Різновиди футуризму. Письменники-футуристи
53 65. . Натурлізм. Риси натуралізму. Письменники-натуралісти.
54 66Пояснити в чому полягає розбіжність між романтизмом і неоромантизмом.
55 7.Постмодернізм. Риси постмодернізму. Письменники-
56 68. Бароко і його риси. Особливості українського бароко. Представники
57 69. . Імажизм, його особливості. Представники
58 70.Розвиток і риси екзистенціалізму в літературі. Представники.
59 71. Сентименталізм, його особливості. Представники
60 72.Силабічна система віршування і її ознаки
61 3. . Народна тонічна система віршування і її ознаки
62 74.Літературна тонічна система віршування і її ознаки
63 75. Силабо-тонічна система віршування і її ознаки
64 76.Види строф.
65 1.Основні риси імпресіонізму. Приклади імпресіоністичних творів.
66 2. Основні риси експресіонізму. Приклади експресіоністичних творів.
67 3. Сутність модернізму. Основні напрями і течії модернізму.
68 4. Футуризм. Різновиди футуризму. Письменники-футуристи.
69 5. Натуралізм. Риси натуралізму. Письменники-натуралісти.
70 6. Пояснити в чому полягає розбіжність між романтизмом і неоромантизмом.
71 7. Постмодернізм. Риси постмодернізму. Письменники-постмодерністи.
72 8. Бароко і його риси. Особливості українського бароко. Представники.
73 9. Імажизм, його особливості. Представники
74 10. Розвиток і риси екзистенціалізму в літературі. Представники.
75 11. Сентименталізм, його особливості. Представники.
76 14. Літературна тонічна система віршування і її ознаки.
77 12. Народна тонічна система віршування і її ознаки.
78 13. Силабо-тонічна система віршування і її ознаки.
79 16. Ритмотворчі елементи у віршуванні.
80 17. Класичні строфи.
81 15. Зв’язок літератури з різними видами мистецтва.
82 18. Література як вид мистецтва.
83 19. Зв’язок літературознавства з іншими науками.
84 21. Образний характер літератури.
85 25. Різновиди пригодницьких романів.
86 22. Зв’язок між темою, фабулою і сюжетом.
87 20. Поясніть, у чому полягає різниця між фантастичним твором і жанром фентезі.
88 23. Відмінності між власне драмою і трагедією.
89 24. Специфіка ліро-епічних творів. Жанри ліро-епосу.
29.01.2017; 22:47
хиты: 5862
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь