пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія української літератури

1 Виникнення і шляхи розвитку давньої літератури
2 Тематично-ідейні та мовностильові особливості давньої української літратури
3 Вплив освіти та книгодрукування на розвиток давньої української літератури.
4 Гуманістичний пафос давньої української літератури.
5 Загальна характеристика періодів історії давньої української літератури.
6 Перекладна література києворуського періоду: час і причини появи. Перший південнослов’янський вплив.
7 Біблійні книги Старого і Нового заповітів. Форми перекладу біблійних книг. Найвідоміші переклади.
8 Жанрова система перекладної літератури Київської Русі.
9 Перекладна агіографічна література. Збірники житійних творів.
10 Художні особливості агіографічної прози
11 Перекладна апокрифічна література. Тематичні групи апокрифів.
12 Перекладна науково-природнича література.
13 Виникнення літописання: час, причини. Характеристика наукових гіпотез формування жанру.
14 Реалізація ідеї незалежності Руської землі у літописанні ХІІ-ХІІІ ст.
15 «Повість врем'яних літ»: історія створення, редакції. Композиція літопису.
16 Образ ідеального князя у «Повісті врем'яних літ».
17 Оповідання фольклорного походження у «Повісті врем'яних літ»
18 Київський літопис: загальна характеристика, особливості літописного стилю.
19 Галицько-Волинський літопис як пам’ятка ХІІІ ст.
20 «Повчання дітям» Володимира Мономаха: час і причини написання, композиція, образ ідеального князя, автобіографізм твору.
21 «Слово про Закон і Благодать» Іларіона як зразок ораторської прози ХІІ ст., політичний зміст та історико-літературне значення.
22 Відкриття і видання «Слова про Ігорів похід». Проблема автентичності. Вивчення в Україні.
23 Ідейний зміст «Слова про Ігорів похід», реалізація ідеї незалежності у композиції твору.
24 Система образів «Слова про Ігорів похід». Образ Руської землі.
25 Житійна література Київської Русі. Княжі житія. Образ князя-мученика.
26 Києво-Печерський Патерик: історія створення та ідейна спрямованість пам’ятки.
27 Паломницька література Київської Русі. Загальний зміст та головна ідея «Ходіння» Данила.
28 Патріотичний характер латиномовної та польськомовної української поезії XV-XVI ст.
29 Поема С.Кленовича «Роксоланія». Образ України
30 Політично-суспільні умови розвитку української літератури другої половини XVI - XVII ст.
31 Культурно-освітній рух в Україні у другій половині XVI - першій половині XVII ст. і розвиток української літератури.
32 Полемічна література як своєрідна публіцистика на зламі XVII ст. Час і причини виникнення, шляхи розвитку.
33 Проблематика трактату Г.Смотрицького «Ключ царства небесного».
34 Образ Матері-Церкви у трактаті Мелетія Смотрицького «Тренос».
35 27. Полемічна література як своєрідна публіцистика на зламі XVII ст. Час і причини виникнення, шляхи розвитку.
36 .Жанр послання у творчості Івана Вишенського.
37 Послання до єпископів» Івана Вишенського: причини написання, ідейно-тематичний зміст, особливості композиції та творення образів.
38 Києво-Могилянська академія як центр освіти, науки та літератури в Україні XVIІ - XVII ст.
39 Історична поезія XVII ст.: теми, образи, зв’язок з фольклором.
40 Вірші Климентія Зіновіїва: історія відкриття та вивчення, тематично-ідейний зміст, жанрова природа, стильові особливості.
41 Українська геральдична поезія.
42 Іван Величковський як представник українського барокового віршування.
43 Українське панегіричне віршування XVII-XVIII ст.
44 Шкільна драма:походження, жанри, зв’язок з польським та західно-європейським театром.
45 Інтермедія як форма драматичної творчості. Українські інтермедії до драми Якуба Гаватовича.
46 Вертепна драма: походження, зв’язок з євангелійським текстом, мотиви і образи, композиція.
47 Драма "Мисль Божія" : основна ідея, композиція та образна система
48 Образ князя Володимира у однойменній трагікомедії Ф. Прокоповича.
49 "Воскресіння мертвих" Г.Конинського : зміст і форма драми, художні особливості
50 47. Інтермедії до пєс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського
51 49. Образ Б. Хмельницького у козацьких літописах.
52 0. «Літопис Самійла Величка» аналіз Автор: Самуїл Васильович Величко
53 51. Літопис Самовидця: час і мета написання, зміст літопису
54 52. Літопис Григорія Граб’янки: джерела твору, його зміст.
55 53. Синопсис" 1674-1680 рр.
56 55. Мандровані дяки» , їхня роль у літературному житті 17-18 століття.
57 Історичні умови розвитку та особливості літературного процесу XIV - першої половини XVI ст
58 «Вірші на жалосний погреб… Петра Сагайдачного» Касіяна Саковича: тематичний-ідейний зміст, жанрова природа, стильові особливості. Образ українського козацтва у творі.
59 Драма «Олексій, чоловік Божий”: джерела, зв’язок з тогочасними суспільно-політичними подіями, панегіричний елемент у п’єсі. Риси стилю бароко.
60 Діалог С.Дівовича «Розмова Великоросії з Малоросією»: пробле-матика, історіософія, особливості жанрової природи.
61 5. Творчість І.Некрашевича: зміст і форма.
24.01.2017; 20:54
комментариев: 1
хиты: 4747
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь