пользователей: 30286
предметов: 12384
вопросов: 234415
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ботаніка

1 1. Поясніть роль рослин в житті людини.
2 2. Охарактеризуйте розділи ботаніки, як науки.
3 3. Яка відмінність автотрофних і гетеротрофних організмів?
4 4. Що покладено в основу поділу рослин на нижчі і вищі? Наведіть приклади.
5 6. Розкрийте значення термінів „асиміляція” й „дисиміляція”.
6 7. Опишіть напрямки і методи морфології рослин.
7 8. Охарактеризуйте основні поняття морфології рослин.
8 9.Дайте коротенький нарис появи і розвитку рослин на Землі.
9 Стисло опишіть про вклад видатних вчених у розвиток ботаніки.
10 11. Що вміщує поняття „типова рослинна клітина”?
11 12. Дайте визначення поняття „протопласт” і його структура.
12 13. Які органели не входять до складу протопласту?
13 14. Охарактеризуйте хімічний склад цитоплазми.
14 16. Розкрийте зміст понять „плазмалема”, „мезоплазма”, „тонопласт”.
15 17. Що спричинює рух цитоплазми в клітині? Які фактори середовища впливають на цей процес?
16 18. Охарактеризуйте структуру і функції хлоропластів
17 19. Охарактеризуйте структуру і функції лейкопластів. Для яких тканин рослин властива наявність у клітинах великої кількості лейкопластів?
18 20. Опишіть структуру і взаємоперетворення пластид.
19 21. Що представляють собою мітохондрії? Яка їх роль у рослинній клітині?
20 22. Який процес проходить на кристах мітохондрій?
21 23. З яких частин складаються і яку роль у клітині виконують рибосоми?
22 24. Опишіть призначення і будову ендоплазматичного ретикулуму.
23 25. Яка з органел рослинної клітини безпосередньо зв’язана з ядром?
24 26. Через посередництво якої органели ядро клітини живиться і передає різні сигнали й імпульси для органел?
25 27. Охарактеризуйте диктіосоми і їх значення для рослинної клітини?
26 28. Опишіть будову і функції ядра клітини
27 29. Що таке біокаталізатори? Яка їх структура і фізіологічна роль у клітині?
28 30. Назвіть вітаміни, що продукуються рослинами і які функції вони виконують?
29 31. Що таке фітогормони і яка їх фізіологічна роль?
30 32. Які антибіотики продукуються рослинами? Як впливають антибіотики на паразитну мікрофлору?
31 33. Опишіть фітонциди. Які рослини продукують фітонциди?
32 34. Охарактеризуйте вуглеводи, як запасну поживну речовину клітини.
33 35. Охарактеризуйте білки, як запасну поживну речовину клітини.
34 В процесі життєдіяльності клітини оболонка насичується різними хімічними сполуками. За цими ознаками розрізняють кілька способів хімічних видозмін клітинної оболонки.
35 39. Охарактеризуйте вакуолі і їх роль у рослинній клітині.
36 40. Вкажіть основні відміни в будові рослинної і тваринної клітини.
37 41. Чим принципово відрізняються процеси мітозу і мейозу?
38 42. Що представляє собою амітоз? Для яких організмів і для яких тканин він характерний?
39 43. Що представляють собою лізосоми і яка їх роль у клітині?
40 44. Дайте визначення поняття „тканина”. Класифікація тканин.
41 45. За якими ознаками класифікують меристеми?
42 46. Охарактеризуйте розподіл меристем у тілі рослини.
43 47. Що представляють собою основні тканини?
44 48. Охарактеризуйте асиміляційні тканини.
45 49. Опишіть структуру і функції перидерми
46 52. Чому прокамбій і перицикл вважають первинними перистемами?
47 53. За рахунок діяльності яких меристем формуються камбій і фелоген? Які тканини формують названі меристеми.
48 54. Охарактеризуйте будову і механізм відкривання і закривання продихів у листках.
49 Що представляють собою механічні тканини? Класифікація механічних тканин.
50 56. Опишіть будову і функції ксилеми.
51 57. Опишіть будову і функції флоеми.
52 58. Для яких рослин характерна перидерма і коли вона вже повністю сформована як тканина?
53 59. Що представляє собою кірка? Для яких рослин характерна і за рахунок чого формується?
54 60.Що таке судинно-волокнисті пучки? і функції.
55 61. Опишіть структуру і функції латеральних меристем.
56 62. Апікальні меристеми. Їх структура і функції в рослинному організмі.
57 63. Видільні тканини. Їх структура і фізіологічна роль.
58 65. Зовнішні секреторні ходи, їх структура і фізіологічна роль..
59 66. Класифікація судинно-волокнистих пучків.
60 67. Дайте цитологічну характеристику і опишіть функції ініціальних клітин апікальних меристем.
61 68. Чим відрізняються за будовою і функціями первинні і вторинні меристеми? Назвіть ці меристеми і вкажіть їх функції.
62 69. Охарактеризуйте склеренхіму. Які види склеренхіми ви знаєте? Вкажіть їх походження, і для яких рослин вони характерні?
63 70. Що представляє собою коленхіма, з яких клітин складається, де розміщується і для яких рослин характерна?
64 71. Чим представлені склереїди? До яких тканин належать і яку функцію виконують? Де можна виявити склереїди.
65 72. Опишіть комплексну тканину „ксилема”. Якого вона буває походження і чим характерна?
66 73. Дайте характеристику комплексній тканині „флоема”. Якого вона буває походження і чим характерна кожна з них?
67 74. Що являють собою повні і неповні судинно-волокнисті пучки, закриті і відкриті? Для яких рослин або органів вони характерні? Наведіть приклади.
68 75. Для яких рослин характерна аеренхіма? До якого типу тканин вона належить і з яких клітин складається?
26.02.2015; 22:55
комментариев: 2
хиты: 17323
рейтинг:-17
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь