пользователей: 21222
предметов: 10454
вопросов: 177450
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фохове

1 1. Вторинна анатомічна будова кореня.
2 2.Тип Коловертки (Rolifera, клас Rotatoria). Морфофункціональні особливості.
3 3. Основні принципи рефлекторної теорії І.П. Павлова.
4 4.Теорії походження життя на Землі.
5 5. Соціальний діалог в Європейському Союзі.
6 Класифікація рослинних тканин.
7 7.Тип Молюски або М'якуни (Mollusca). Морфофункціональні особливості.
8 8.Сучасні методи діагностики захворювань. їх коротка характеристика.
9 9. Будова та функції скелету людини.
10 10. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
11 11. Розмноження рослин спорами
12 12. Тип Членистоногі (Arthropoda). Морфофункціональні особливості.
13 13. Значення сенсорних систем та їх класифікація.
14 14. Філософські та загальнонаукові погляди Ж.Б. Ламарка. Неоламаркізм.
15 15. Види планування заходів із охорони праці.
16 16. Класифікація відділу Покритонасінні рослини.
17 17. Тип Голкошкірі. Морфофункціональні особливості.
18 18. Характеристика безумовних та умовних рефлексів.
19 19. Анатомічна будова м’язової системи людини
20 20. Організація розслідування, склад комісій розслідування, основні документи.
21 21. Статевий процес у рослин.
22 22. Клас Хрящові риби. Морфофункціональні особливості.Систематика.
23 23.Характеристика ядра: ядерна оболонка, ядерний сік, ядерце, хромосоми.Роль ядра у функції клітини.
24 24. Основні етапи роботи Ч. Дарвіна над створенням еволюційної теорії .
25 25 .Види державного соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання.
26 26.Первинна анатомічна будова кореня
27 27. Клас кісткові риби.Морфофункціональні особливості.Систематика.
28 28. Основні етапи ембріонального розвитку організмів
29 29. Будова травної системи людини
30 30.Аналіз прогнозуваня,профілактика травматизму та професійної захворюваності.
31 31) Провідні тканини рослин. Ксилема та флоема.
32 32)Клас Земноводні (Amphibia).Морфофункціональні особливості.
33 33) Біогенез мембран.
34 34) Генетична рівновага в панміктичних популяціях і її теоретичний розрахунок у відповідності із законом Харді-Вайнберга.
35 35) Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.
36 36) Механічні тканини рослин.
37 37) Клас Плазуни (Reptilia). Морфофункціональні особливості.
38 38) Мембранні органели цитоплазми.
39 39)Анатомічна будова серцево-судинної системи людини.
40 40)Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
41 41. Основні тканини рослин
42 42. Філогенез. Формула філогенезу. Співвідношення онтогенезу і філогенезу. Біогенетичний закон Е.Геккеля.
43 43. Ген як одиниця функції, рекомбінації і мутації. Еволюція уявлень про ген. Генетична організація ДНК.
44 44. Методи вивчення фізіології травлення. Значення праць І.П. Павлова.
45 45. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.
46 46.Покривні тканини рослин.
47 47. Клас Птахи.(Aves) Морфофункціональні особливості. Система .
48 48.Характеристика основних етапів енергетичного обміну у клітиннах.
49 49. Склад та функції крові людини. Групи крові.
50 50. Розслідування нещасних випадків
51 51. Твірні тканини рослин.
52 52. Клас Ссавці (Mammalia). Морфофункціональні особливості. Система.
53 53. Немембранні органели цитоплазми.
54 54. Хромосомні перебудови. Внутріхромосомні перебудови: дефішенси, делеції, дуплікації, інверсії. Значення хромосомних перебудов в еволюції.
55 55. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов в галузі освіти.
56 56. Вегетативне розмноження рослин.
57 57. Механізми надходження речовин в клітину.
58 58. Мітоз як механізм нестатевого розмноження у еукаріотів. Фази мітозу. Ендомітоз.
59 59. Анатомічна будова органів дихання людини.
60 60. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці.
61 61. морфологія та анатомія генеративних органів рослин.
62 62. Диференціація клітин і формування зародкових листків у тварин
63 63. Анатомія і морфологія листка
64 64.Еволюція філогенетичних груп. Форми філогенезу
65 65.Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції.
66 66.Анатомія будова і морфологічні особливості вегетативних органів
67 67.Механізми синтезу ДНК і РНК.
68 68.Фотосинтетичне та окислювальне фосфорилювання.
69 69.Анатомія видільної системи організму людини.
70 70.Законодавчі та нормативно-правові акти в галузі освіти.
71 71.Класифікація відділу Голонасінних рослин.
72 72.Анатомія та фізіологія органів чуття.
73 73.Розвиток уявлень про походження людини.Основні концепції походження людини.
74 74.Структурна організація клітини.
75 75.Напруженість праці.Увага,напруженість аналізаторних функцій,емоційна та інтелектуальна напруженість, монотоніть праці.
76 76.Синтез білків
77 77.Упадкування ознак зчеплених зі статтю при гетерогаметності чоловічої статі в реципрокних схрещуваннях.Успадкування “хрест-навхрест”(кріс-крос).
78 78. Структурна організація цитоплазми.
79 79.Відновлювальний пентозо-фосфатний цикл (цикл Кальвіна).
80 80.Державний пожежний нагляд.
81 81.Фотосинтез і урожай. Шляхи підвищення інтенсивності фотосинтезу та продуктивності рослин.
82 82.Успадкування при дигібридному схрещуванні. Третій закон Менделя. Загальна формула розщеплення при полігібридних схрещуваннях.
83 83.Вивчення зв’язків між онтогенезом і філогенезом (І.Меккель, М. Ратке, К,М,Бер) . Закон зародкової схожості.
84 84.Функції гіпофіза.
85 85.Страховий ризик і страховий випадок.
86 86.Система внутрішньоклітинної регуляції росту і розвитку рослин.
87 87.Нервова та гуморальна регуляція процесів травлення.
88 88. Мейоз - цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин . Стадії мейозу. Генетичне значення мейозу.
89 89. Функції та загальні принципи будови нервової системи.
90 90. Політика в галузі охорони праці.
91 91. Система міжклітинної регуляції росту і розвитку рослин
92 92. Успадкування при моно гібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г.Менделя. Поняття про реципрокне схрещування.
93 93. Поняття про основний та загальний обмін енергії
94 94. . Природні й соціальні фактори расоутворення
95 95. Права і відповідальність посадових осіб Держпромнагляду
96 96. Анаеробна фаза дихання у рослин
97 97. Характеристика обміну вуглеводів
98 98. Гаметогенез у тварин: сперматогенез і оогенез
99 99. Будова ендокринної системи людини
100 100. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС
101 101. Мінеральне живлення рослин.
102 102.Цитологічні основи статевого розмноження. Значення синаптонемального комплексу, його структура.
103 103. Типи взаємодії неалельних генів. Зміни розщеплення по фенотипу в залежності від типу взаємодії генів.
104 104. Значення ферментів в процесі обміну. Обмін білків.
105 105. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
106 106.Аеробна фаза дихання у рослин
107 107. Основні постулати синтетичної теорія еволюції та їх характеристика.
108 108. Молекулярні механізми реалізації спадкової інформації.
109 109. Оперонна організація генетичного матеріалу у бактерій.
110 110. Вимоги безпеки до навчальних приміщень та обладнення.
111 111.Макро та мікроелементи і їх фізіологічна роль.
112 112.Характеристика міжклітинних сигнальних речовин.
113 113.Закономірності молекулярної генетики
114 114.Структурна організація ферментів.
115 115.Протипожежне водопостачання.
116 116.Механізм поглинання іонів(катіонів та аніонів) коренем і їх транспортування через біологічні мембрани
117 117. Загальне уявлення про холдинг білка.
118 118.Мутаційна мінливість. Типи мутацій . Причини мутації.
119 119.Загальна характеристика і значення вітамінів для життєдіяльності організму.Класифікація і номенклатура вітамінів.
120 120.Засоби газіння пожеж.
121 121. Кругообіг азоту в біосфері.
122 122. Хромосомний рівень організації генетичного матеріалу.
123 123. Кільчасті черви (Annelida). Морфофункціональні особливості. Система.
124 124. Закон України про охорону праці та її реалізація.
125 125. Визначення чисельності складу служби охорони праці.
126 126. Підцарство одноклітинні (Protozoa). Основні риси організації. Система.
127 127. Фізіологічні основи застосування добрив.
128 128. Генетика людини. Спадкові і вроджені аномалії, їх поширення в популяції людини.
129 129. Велике і мале коло кровообігу людини.
130 130. Дослідження та профілактика виробничого травматизму.
131 131. Підцарство Багатоклітинні (Metazoa). Тип Губки. Морфофункціональні особливості. Система.
132 132. Характеристика процесингу РНК. Механізм сплейсингу.
133 133. Загальна характеристика і значення вуглеводів. Класифікація і номенклатура.
134 134. Види інструктажу. Дати характеристику стану інструктажам.
135 135. Спеціальне розслідування нещасних випадків.
136 136. Тип Кишковопорожнинні (Cnidaria, або Coelenterata). Морфофункціональні особливості. Система.
137 137. Загальна характеристика транскрипції. Механізми і продукти транскрипції.
138 138. Основні правила поведінки в лабораторіях при роботі з біологічним матеріалом.
139 139. Структура і функції білків.
140 140. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.
141 141.Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Морфофункціональні особливості . Система.
142 142.Реплікація теломерних відділі ДНК.
143 143. Основні принципи та правила проведення лабораторних методів дослідження, їх класифікація.
144 144. Фізіологія залоз внутрішньої секреції( наднирники, підшлункова та статевої залоз.
145 145. Мікроклімат робочої зони.
146 146. Тип первиннопорожнинних. Морфофункціональні особливості. Система.
147 147. Поняття про збудливість, збудження, подразники і подразливість. Класифікація подразників.
148 148. Ліпіди, їх значення для життєдіяльності організму.
149 149. Правила підготовки лабораторного посуду до мікробіологічних досліджень. Основні правила роботи зі скляним посудом.
150 150. Види планування та контролю охорони праці.
20.07.2016; 23:43
хиты: 609
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь