пользователей: 30066
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

134

1 1.Визначення радіобіології як науки. Предмет і завдання радіобіології.
2 2.Історія розвитку радіобіології як науки.
3 3.Роль радіобіології в системі наук. Зв'язок з іншими дисциплінами.
4 4.Історія наукових досліджень в галузі дозиметрії.
5 5.Використання методів науки «Радіобіологія».
6 6.Явище радіоактивності.
7 7. Типи іонізуючих випромінювань.
8 8. Одиниці вимірювання радіоактивності.
9 9. Природні джерела опромінення людини і біоти іонізуючою радіацією.
10 10. Формування природного радіаційного фону.
11 11.Космічні промені
12 12. Космогенні радіонукліди
13 13. Радіоактивні сімейства.
14 14.Антропогенні зміни радіоактивного фону.
15 15. Штучні радіоактивні елементи,джерела утворення та їх радіоекологічна характеристика.
16 16. Шляхи надходження радіонуклідів в зовнішнє середовище
17 17. Загальні закономірності переміщення радіоактивних речовин у біосфері.
18 18. Повітряний шлях надходження радіонуклідів.
19 19. Наслідки Чорнобильської катастрофи.
20 20. Біологічна дія іонізуючих випромінювань.
21 21. Пряма та опосередкована дія іонізуючих випромінювань. Теорія прямої дії радіації.
22 22. .Теорія непрямої дії іонізуючих випромінювань
23 23. Генетичні та соматичні ефекти опромінення
24 24. Поняття про радіочутливість. Радіочутливість організмів.
25 25. Поняття про дозу опромінення . Способи опромінення . Потужність доз опромінення. Методи визначення доз опроміненнмя
26 26. Особливості взаємодії ІВ з різними речовинами і структурами клітини.
27 27. Радіаційно-хімічні та радіаційно-біохімічіні процеси в опроміненній клітині.
28 28. Радіаційно-хімічні пошкодження ДНК
29 29. Радіаційні синдроми у ссавців
30 30. Кістково - мозковий синдром
31 31. Шлунково-кишковий синдром.
32 32. Церебральний синдром.
33 33. Особливості формування радіаційного синдрому у рослин.
34 34. Променева хвороба.
35 35. Променеві опіки.
36 36. Комбіновані променеві ушкодження.
37 37. Віддалені наслідки дії радіації.
38 38. Післярадіаційне відновлення організму.
39 39. Радіоадаптація. Механізми формування радіоадаптивної відповіді організмів.
40 40. Радіопротектори, їх х-ка та застосування.
41 41. Хронічне опромінення. Опромінення внаслідок дії малих доз.
42 42. Особливості міграції радіонуклідів по харчових ланцюгах.
43 43. Основні фактори, що обумовлюють токсичність радіонуклідів.
44 44. Фактори, що визначають ступінь біологічної дії радіоактивних ізотопів.
45 45. Метаболізм і токсикологія йоду -131.
46 46. Токсикологія цезію - 137.
47 47. Токсикологія стронцію - 90.
48 48. Характеристика шляхів надходження радіонуклідів в організм. Зовнішнє та внутрішнє опромінення організму.
49 49. Особливості нагромадження радіонуклідів в органах і тканинах та їх виведення з організму.
50 50. Особливості міграції радіонуклідів у рослин.
51 51. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури.
52 52. Радіоекологія зрошувального землеробства.
53 53. Радіоактивне забруднення лісових фітоценозів.
54 54. Основні чинники впливу на формування дозових навантажень для населення радіоактивно забрудненого регіону.
55 55. Використання іонізуючих випромінювань в сільському господарстві.
56 56. Схема міграції радіонуклідів у біосфері.
57 57. Основні закономірності поглинання радіонуклідів у грунті.
58 58. Вплив складу, властивостей, режимів і процесів грунту на рухливість радіонуклідів.
59 59. Особливості ведення сільського господарства на забруднених територіях.
60 60. Прогнозування радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції та продукції лісу.
61 61. Особливості ведення рослинництва та організації лісового господарства на забруднених радіонуклідами землях.
62 62. Особливості ведення тваринництва особистих підсобних господарств на забруднених радіонуклідами землях.
63 63. Особливості ведення зрошувального землеробства.
64 64. Радіаційний моніторинг сфери агропромислового виробництва.
65 65. Основні способи дезактивації забруднених радіонуклідами територій.
66 66. Заходи,спрямовані на зменшення надходження радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію.
67 67. Радіаційно-біологічні технології в рослинництві.
68 68. Радіаційно-біологічні технології в тваринництві.
69 69. Метод ізотопних індикаторів у дослідженнях в галузі сільськогосподарської радіоекології.
70 70. Відбір і підготовка проб для радіометричних досліджень.
71 71. Розрахунок і оцінка еквівалентної дози опромінення внаслідок надходження радіонуклідів в організм.
72 72. Організація та проведення радіаційного моніторингу на забруднених радіонуклідних територіях.
73 73. Основні документи з нормування радіаційного впливу та дотримання радіаційної безпеки.
74 74. Принципи нормування радіаційного впливу
75 75. Основні положення «Норм радіаційної безпеки України »(НРБУ-97).
76 76. Основні принципи захисту від закритих джерел іонізуючого випромінювання
77 77. Призначення, класифікація, принцип побутови дозиметричних приладів
78 78. Основні методи для виявлення іонізуючих випромінювань
79 79. Охарактеризуйте систему радіаційно-гігієнічних регламентів згідно норм радіаційної безпеки.
80 80. Поводження з радіоактивними відходами
05.06.2015; 01:19
хиты: 6775
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь