пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

F,hfrflf,hf

1 1. Предмет і завдання фізіології
2 2. Основні напрямки розвитку сучасної фізіології рослин
3 3.Роль фізіології рослин в програмуванні продуктивності рослин, прогнозуванні стану екосистеми та охорони природи
4 4. Короткий нарис з історії розвитку фізіології рослин
5 5. Розвиток фізіології рослин в Україні
6 6. Клітина - оснвна структурна одиниця живого
7 7. Фізіологічна роль мембран
8 8. Функції тонопласту та вакуоль
9 9. Біогенез мембран
10 10. Фізіологічна роль гіалоплазми
11 11. Мікротрубочки та мікрофіламенти
12 12. Призначення і функції клітинної оболонки
13 13. Клітинне ядро
14 14. Пластиди і їх взаємоперетворення
15 15. Комплекс Гольджі і його фізіологічна роль
16 16. Структура і функції рибосом
17 17. Лізосоми. Периксосоми. Гліоксисоми. Їх роль
18 18. Фізіологіна роль мітохондрій
19 19. Хімічний і молекулярний склад клітини
20 20. Фізіологічна роль вуглеводів
21 21. Функції ліпідів
22 22. Структура і фізіологічна роль амінокислот і білків
23 23. Фізіологічна роль ферментів
24 24. Механізм дії ферментів
25 25. Нуклеїнові к-ти, їх роль в біосинтезі білків.
26 26. Осмос. Осмотичний тиск.
27 27. Тургор та плазмоліз.
28 28. Методи визначення осмотичного потенціалу.
29 29. Поняття про хімічний і водний потенціал.
30 30. Пасивне транспортування мінеральних солей в клітину.
31 31. Роль адсорбції в поглинанні солей.
32 32. Транспортування іонів через плазматичну мембрану.
33 33. Активне транспортування іонів. Іонні насоси.
34 34. Роль води в життєдіяльності клітини.
35 35. Молекулярна структура та фізичні властивості води.
36 36. Стан і фракційний склад внутрішньоклітинної води.
37 37. Гідратація.
38 38. Ґрунт - основне джерело води
39 39. Стан та форми ґрунтової води.
40 40. Транспортування води рослиною.
41 41. Сила висхідного потоку води в рослині.
42 42. Підйоми води в стовбурах дерев.
43 43. Транспірація.
44 44. Особливості водного режиму рослин різних екологічних груп.
45 45. Водний дефіцит.
46 46. Фізіологічні основи зрошення.
47 47. Суть та значення фотосинтезу.
48 48. Загальне рівняння фотосинтезу.
49 49. Походження кисню.
50 50. Докази поділу фотосинтезу на світлову і темнову фази.
51 51. Листок, як орган фотосинтезу.
52 52. Хлоропласти, їх структура і фізіологічна роль.
53 53. Фотосинтетичне фосфорилювання.
54 54. Перша і друга фотосистеми.
55 55. Фотоокислення.
56 56. Цикл Кальвіна.
57 57. Утворення білків при фотосинтезі.
58 58. Фотосинтез і врожай. Шляхи підвищення інтенсивності фотосинтезу та продуктивності рослин.
59 59. Фізіологічні основи морфогенезу.
60 60. Система регуляції і росту і розвитку рослин.
61 61. Метаболічна регуляція росту і розвитку рослин.
62 62. Мембранна регуляція.
63 63. Генетична регуляція.
64 64. Трофічна регуляція.
65 65. Фітогормональна регуляція.
66 66. Молекулярні механізми дії фітогормонів.
67 67. Електрофізіологічна регуляція.
68 68. Регуляція росту рослин світлом. Фотоперіодизм.
69 69. Фітохромна система.
70 70. Холод і реакція цвітіння. Яровизація.
71 71. Інтеграція регуляторних механізмів на рівні організму.
72 72. Шляхи ближнього і дальнього транспортування води в рослині.
73 73. Регулювання процесу надходження та процесу випаровування води рослиною.
74 74. Поняття про дихання, його значення в житті рослин.
75 75. Історія розвитку вчення про дихання.
76 76. Складові дихання: дихання росту, дихання і підтримка, дихання адаптації.
77 77. Дихання, як окислювально - відновний процес.
78 78. Субстрати дихання.
79 79. Дихальний коефіцієнт.
80 80. Шляхи окислення дихальних субстратів.
81 81. Ефект Пастера.
82 82. Анаеробна фаза дихання.
83 83. Зв’язок дихання з бродінням за С. П. Костичевим.
84 84. Аеробна фаза дихання.
85 85. Основні шляхи дисиміляції вуглеводів.
86 86. Цикл ди - і три карбонових кислот ( цикл Кребса). Хімізм, значення
87 87. Будова електрон - транспортного ланцюга та особливості його функціонування.
88 88. Окислювальне фосфорилювання.
89 89. Відносна самостійність шляхів дихання. Зв'язок між ними.
90 90. Залежність дихання від умов навколишнього середовища.
91 91. Залежність дихання від внутрішніх факторів.
92 92. Механізм регуляції дихання на різних рівнях організації рослинного організму.
93 93. Роль дихання в формуванні врожаю та його якості.
94 94. Мінеральне живлення - один з основних шляхів живлення.
95 95. Методи вивчення мінерального живлення рослин.
96 96. Вміст мінеральних елементів в різних рослин та їх органах.
97 97. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи, їх фізіологічна роль.
98 98. Хелати. Явище антагонізму іонів.
99 99. Мінеральні солі - основна форма мінерального живлення рослин.
100 100. Механізм поглинання іонів(катіонів та аніонів) коренем і їх транспортування через біологічні мембрани.
101 101. Пасивне та активне поглинання іонів кореневою системою.
102 102. Позакореневе поглинання мінеральних елементів рослиною.
103 103. Вплив умов середовища на поглинання рослиною мінеральних елементів.
104 104. Роль азоту в житті рослин.
105 105. Кругообіг азоту в біосфері.
106 106. Особливості азотного живлення бобових рослин.
107 107. Форми «азотної їжі» для вищих рослин.
108 108. Особливості азотного живлення напівпаразитних,паразитних та комахоїдних рослин.
109 109. Грунт - джерело поживних речовин для рослин. Доступні форми поживних речовин для рослин в різних грунтах.
110 110. Фізіологічні основи застосування добрив.
111 111. Методи визначення поживної вартості(цінності) грунту
112 112. Органічні і мінеральні добрива.
113 113. Мікродобрива.
114 114. Бактеріальні добрива.
115 115. Загальні поняття про критерії росту і розвитку рослин.
116 116. Методи визначення ростових процесів.
117 117. Функціонування меристем - основа росту клітин і всього рослинного організму.
118 118. Гетерогенність клітин в меристемі.
119 119. Меристема спокою,меристема чекання,їх фізіологічна роль і значення.
120 120. Фізіолого-біохімічні особливості перших етапів проростання насіння.
121 121. Послідовність росту різних частин зародка.
122 122. Штучна культура ізольованих тканин,клітин і організмів. Практичне значення.
123 123. Метод меристемних культур і його застосування в біотехнології.
124 124. Інтенсивність росту. Залежність ростових процесів від температури, світла, водозабезпечення, мінерального живлення, аерації.
125 125. Подразливість і реакція рослин.
126 126. Фітохромна система.
127 127. Рухи рослин. Способи рухів у рослин: таксиси, тропізми, настії.
128 128. Фізіологічна природа ростових рухів.
129 129. Фізіологічна природа спокою. Спокій насіння, бруньок, пагонів.
130 130. Регуляція процесів спокою.
131 131. Розвиток рослин. Етапи онтогенезу вищих рослин.
132 132. Цвітіння рослин і методи його регуляції за допомогою факторів зовнішнього середовища.
133 133. Система внутрішньоклітинної регуляції цвітіння.
134 134. Фізіологія запилення і запліднення.
135 135. Стійкість рослин - адаптивне пристосування до конкретних умов існування.
136 136. Поняття про стреси, їх різноманітність.
137 137. Холодностійкість. Причини загибелі теплолюбних рослин в умовах низьких позитивних температур.
138 138. Способи підвищення холодостійкості рослин.
139 139. Морозостійкість. Причини загибелі рослин від морозів.
140 140. Загартування рослин.
141 141. Методи визначення морозостійкості.
142 142. Зимостійкість. Причини загибелі рослин при випріванні, випаранні під льодовою кіркою, вимоканні.
143 143. Підвищення зимостійкості рослин.
144 144. Посухо- та жаростійкість рослин.
145 145. Солестійкість рослин.
146 146. Газостійкість рослин.
147 147. Стійкість рослин до інфекційних захворювань.
31.05.2015; 22:49
хиты: 13305
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь