пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

конт

1 Охарактеризуйте кореневу систему, як орган поглинання і перетворення речовин у рослині.
2 Дайте класифікацію мінеральних поживних елементів
3 Опишіть основні функції мінеральних поживних речовин.
4 Охарактеризуйте шляхи пересування мінеральних поживних елементів по рослині.
5 Що визначає швидкість і напрямок пересування мінеральних елементів по рослині?
6 Поясніть функцію пояска Каспарі в поглинанні солей ксилемою кореня.
7 Чому процес поглинання мінеральних солей рослиною має вивірковий характер?
8 У якій зоні кореня, що активно росте, найбільша швидкість поглинання іонів?
9 Який характер взаємодії між іонами в процесі їх поглинання рослиною?
10 10.Розкажіть про транспортування іонів у клітину.
11 11.Яке значення мембранного потенціалу для процесів поглинання іонів клітиною?
12 12.Поясніть вибірковість процесу поглинання іонів рослиною, залежність його від метаболізму та енергетичного обміну.
13 13.Назвіть рушійні сили пасивного та активного транспортування іонів.
14 14.Охарактеризуйте фізіологічну роль для рослини макроелементів.
15 15.Охарактеризуйте фізіологічну роль для рослини мікроелементів.
16 16.Поясніть залежність надходження солей через кореневу систему від наявності кисню, інтенсивності дихання, фотосинтезу тощо.
17 17.Охарактеризуйте явище адсорбації.
18 18.Що представляє собою апопласт, місце його локалізації?
19 19.Що представляє собою симпласт, місце його локалізації?
20 20.Опишіть шляхи руху іонів із ґрунтового розчину до провідної системи кореня.Пасивне транспортування.
21 Розкажіть про механізм та шляхи висхідного пересування мінеральних солей по рослині.
22 22.Які з елементів мінерального живлення істотно впливають на рух органічних речовин по флоемі?
23 23.Назвіть основні етапи кругообігу азоту в природі.
24 24.Чому аміак називають альфою та омегою азотного обміну в рослинах?
25 25.Назвіть основні джерела азотного живлення вищих рослин.
26 26.Перелічіть організми здатні засвоювати азот повітря.
27 27. Які ви знаєте симбіотичні азотфіксуючі організми?
28 28. Назвіть ферменти які беруть участь у відновленні нітратів
29 Що ви знаєте про механізм відновлення молекулярного азоту?
30 Яка роль бобових рослин у підвищенні врожайності наступних культур сівозміни.
31 Назвіть шляхи асиміляції азоту в рослинах.
32 Яким чином можна визначити потребу рослин в елементах мінерального живлення.
33 Розкажіть про фізіологічну роль кальцію та магнію в рослинному організмі.
34 Яке значення для процесу метаболізму має оптимізація показника pH у клітині?
35 Розшифруйте поняття „фізіологічно кислі” та „фізіологічно лужні” солі.
36 Які особливості грунту та рослин необхідно враховувати при застосуванні мінеральних добрив?
37 Поясніть, чому мінеральні добрива можуть виступати джерелом забруднення навколишнього середовища і як можна уникнути цього?
38 Дайте характеристику специфічних нетипових шляхів одержання поживних речовин рослиною.
39 Поясніть суть сапрофітного способу живлення рослинних організмів.
40 Як можна пояснити широке різноманіття екологічних ніш водоростей?
41 41.Що представляє собою мікотрофний тип живлення?
42 42.Наведіть приклади гетеротрофного живлення в процесі онтогенезу автотрофних рослин.
43 Яким чином проходить мобілізація запасних поживних речовин ендосперму під час проростання насіння?
44 Поясніть роль гібереліну в стимулюванні функціональної активності алейронового шару при мобілізації запасних речовин в умовах позаклітинного кислого травлення.
45 У чому полягає особливість способів живлення рослин-паразитів та комахоїдних рослин?
46 Дайте визначення понять „секреція” та „екскреція”.
47 Охарактеризуйте мерокринову, апокринову та голокринову секреції.
48 Яким чином відбувається транспортування гранул по системі мікрофіламентів та мікротрубочок цитоскелету?
49 49.Дайте характеристику явища алелопатії.
50 50.Охарактеризуйте видільну функцію кореневої системи.
26.09.2016; 22:20
хиты: 7834
рейтинг:+1
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь