пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35.Зв'язок між нейронами. Синапси. Механізм передачі збудження.

Основною структурною і функціональною одиницею нервової системи - є нейрон. Це складно побудована нервова клітина, яка сприймає, переробляє подразнення і передає їх до різних органів тіла.Існують різні типи нейронів. За своєю структурою залежно від кількості відрост­ків розрізняють уні-, бі- та мультиполярні нейрони. Уніполярні нейрони властиві го­ловним чином нервовій системі безхре­бетних тварин, а в нервовій системі хре­бетних переважають бі- та мультиполярні нейрони.За функціональним призначенням роз­різняють аферентні (чутливі), еферентні (рухові) і вставні (проміжні, інтернейрони) нейрони. Первинні аферентні нейрони розміщені поза центральною нервовою сис­темою, вони сприймають сигнали, які ви­никають у рецепторах, і передають їх до ЦНС. Вставні нейрони розміщені в межах ЦНС. Вони забезпечують зв’язок між афе­рентними та еферентними нейронами. Ефе­рентні нейрони своїми аксонами іннервують усі ефекторні органи і регулюють їхню функцію.Загальна кількість нейронів у ЦНС лю­дини становить приблизно 1011, проте їх розподіл у різних частинах мозку не­рівномірний. Так, спинний мозок міс­тить близько 13 млн нейронів, а решта зосереджена у головному мозку. Збудження і гальмування передаються з однієї нервової клітини на іншу або з рухових нервових закінчень на клітини ефекторних орга­нів через спеціальні структури міжклі­тинних фізіологічних контактів — синапси. Цей термін увів у науку Ч. Шеррінгтон (1897) для позначення функціональ­ного зв’язку між нейронами. Саме ці кон­такти, на його думку, зумовлюють однобіч­не проведення збудження в рефлекторній дузі та його сповільнення порівняно з ча­сом проведення збудження в нервових во­локнах. Залежно від будови і функціону­вання розрізняють хімічні та електричні синапси.Міжклітинна передача імпульсів здійснюється за допо­могою трьох типів міжклітинних контак­тів: хімічних і електричних синапсів та нексусів. Залежно від того, між якими частинами нейронів утворений синапс, його називаютьаксодендритним, аксосоматичним і аксоаксонним. У ядрах таламуса виявлено дендродендритні, дендросоматичні та со- матосоматичні синапси.

Синаптична передача збудження. Згідно з сучасними уявленнями, передача збудження через хімічні синапси відбувається у такій послідовності: пресинаптичний ПД спричинює виділення нервовим закінченням збудливого медіатору, який дифундує крізь синаптичнущілину до субсинаптичної мембрани, де відбувається його взаємодія з хеморецепторами, внаслідок чого виникає зміна йонної проникності субсинаптичної мембрани.Йонні струми викликають деполяриза­цію цієї мембрани у вигляді збуджуваль­ного постсинаптичного потенціалу, який на кінцевій пластинці нервово-м ’язового синапсу називається по­тенціалом кінцевої пластинки.ЗПСПі ПКП викликають генерацію постсинаптичного ПД. Електрична передача збудження. Морфологічною умовою електричної передачі  збудження є те, що між мембранами контактуючих клітин щілина дуже вузька  і має низький електричний опір, що дає змогу ПД без перешкод поширюватися на постсинаптичну мембрану й у зворотному напрямку.

 


24.06.2014; 00:57
хиты: 1353
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
физиология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь