пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10. Інформація, інформаційна записка, звіт по науково-дослідній роботі.

У широкому розумінні інформація – це знання, відомості, дані, які отримуються та нагромаджуються в процесі розвитку науки та в практичній діяльності людей; у вузькому розумінні - це дані, які є об’єктом обробки, передачі та зберігання.

 

Наукова інформація - це сукупність будь-яких відомостей про стан і зміни параметрів об’єктів дослідження або відповідності їх нормативно-правовим актам; одне із загальних понять науки - це нові відомості про навколишній світ.

Інформація про дослідження є документом, у якому містяться результати дослідження без їх інтерпретації:

•          стисле викладення проблемної ситуації;

•          перелік цілей та завдань НДР;

•          описання соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності;

•          розподіл відповідей на запитання анкет чи інтерв'ю та результати аналізу документів у вигляді таблиць (у відсотках).

Ця форма звітності використовується під час проведення невеликих досліджень, результати яких призначаються безпосередньо для прийняття управлінських рішень.

Інформаційна записка про дослідження також невелика за обсягом, вона включає ті ж підрозділи, що й інформація. Але в підрозділі, де викладаються результати дослідження, підсумкові дані коментуються, тобто описуються. Наприкінці наводяться висновки із зазначенням виявлених тенденцій. Інформаційними записками завершуються етапи невеликих досліджень, а також оперативні дослідження, що проводяться в досить стислі строки для прийняття управлінських рішень.

звіт по науково-дослідній роботі

Під час навчання в університеті студенти виконують різні наукові проекти, які містять обґрунтовані теоретичні або практичні результати. Основна мета кожного з виду  робіт полягає у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, а також у науковому обґрунтуванні результатів власних досліджень. Наукова робота, як правило, передбачає постановку проблеми, систематизацію понятійного апарату дослідження, визначення  методів перевірки вірності отриманих результатів, формування самостійних висновків та рекомендацій за результатами проведеного  дослідження.

Основними завдання різних видів наукових робіт є такі:

- закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами у процесі вивчення певних дисциплін;

- отримання навичок з самостійної науково-дослідної роботи;

- набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно у письмовій формі викладати результати теоретичних та прикладних досліджень;

- формування сучасних навичок проведення досліджень;

- розвинення вмінь аналізувати та узагальнювати.


23.12.2013; 00:26
хиты: 614
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь