пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Розкажіть про фізіологічну роль кальцію та магнію в рослинному організмі.

Кількісно основна функція — формування структури серединної пластинки клітинної оболонки, де він є обмінним фондом кальцію. Зв'язуючися з пектинами, він утво­рює нерозчинні солі пектатів кальцію, що спричинює тверднення напіврідкої структури клітинної оболонки.

Кальцій — компонент багатьох органел клітини (хлоропласти, мітохондрії, рибосоми, ядро). Він підтримує колоїдно-хімічні влас­тивості протоплазми, впливає на її гідратацію та в'язкість. Кальцій може регулювати рух цитоплазми, впливаючи на структурні компо­ненти цитоскелета — мікротрубочки. Він також необхідний для сек­реції компонентів клітинних стінок за участі диктіосом апарата Гольджі. Завдяки впливу на процес формування елементів цитоске­лета він пов'язаний також із мітозом. Кальцій реагує з різними органічними кислотами, утворюючи солі, завдяки чому є регулято­ром рН каітинного соку.

Особлива функція магнію пов'язана з його участю в фото­синтезі як компонента хлорофілу, де він становить до 15 % усього пулу магнію в рослині. Він є не лише складовою частиною хло­рофілів, а й бере участь у початкових стадіях біосинтезу порфіринового ядра, зокрема в синтезі протопорфірину IX.

Магній регулює структуру органел, збільшує активність первин­них процесів фотосинтезу. Вважається, що він впливає на форму­вання з окремих фотохімічних реакційних центрів і світлозбірних комплексів мультицєнтральних фотосинтетичних одиниць. Магній активує транспортування електронів між двома фотосистемами, фо-тофосфорилування, відновлення НАДФ+. Збільшення концентрації магнію в стромі хлоропласта активує рибулозобісфосфат-карбокси-лазу, підвищує спорідненість її до С02.

Йони магнію мають важливе значення у функціонуванні білок-синтезувальної системи. Вони підтримують цілісність структури рибосом, зв'язуючи РНК і білок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.04.2015; 23:41
хиты: 179
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь