пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Літературознаство

1 Літературознавство як наука. Основні допоміжні літературознавчі дисципліни
2 Поетика. Типи поетик
3 Мистецтво, його сутність і види
4 Загальномистецькі закони
5 Своєрідність художньої літератури як виду мистецтва
6 Художня література і наука
7 Функції художньої літератури
8 Літературно-художній образ, його природа, структура, ознаки
9 Види літературних образів
10 Автологічні та металогічні художні образ
11 Типізація як спосіб творення образів. Способи типізації
12 Система персонажів, її місце і функції в худ творі. Засоби створення образів-персонажів.
13 Субєктна типологія худ образів. Герой, персонаж, дійова особа, тип, характер
14 Образ автора, оповідач і розповідач у худ творі. Поняття ліричного героя
15 Портрет, його типи і функції
16 Пейзаж, його види та функції в худ творі
17 Тема, тематика, проблематика худ твору
18 Ідея, ідейний зміст худ твору
19 Пафос літ твору. Види пафосу
20 Художній конфлікт, його види і роль і літературному творі
21 Сюжет, елементи сюжету
22 Сюжет і фабула
23 Композиція та архетектоніка художнього твору. Типи композиції
24 Сюжетні та поза сюжетні елементи композиції, їхня функція
25 Мова художнього твору як першоелемент літератури
26 Використання синонімів, антонімів, архаїзмів і неологізмів у худ творі
27 Використання діалектизмів, жаргонізмів, вульгаризмів, варваризмів у худ творі.
28 Тропи. класифікація тропів
29 Метафори, її види. Персоніфікація
30 Епітет, його види.
31 Метонімія, її види. Синекдоха. Перифраз.
32 Порівняння і його види.
33 Алегорія та символ
34 Фігури поетичного синтаксису
35 Повтор
36 Звукова організація худ мовлення. Поняття про фоніку
37 Звукопис та звуконаслідування. Види звукових повторів.
38 Квантитативне та квалітативне віршування
39 Квантитативне віршування
40 Силабічна система.
41 Тонічна система
42 Силаботонічне віршуваня
43 Рима її функції. Види рими, способи римування
44 Строфа, види строфічних форм.
45 Літературні роди та жанри.( визначення і загальна характеристика.)
46 Епос, його ознаки. Система епічних жанрів.
47 Драма як літературний рід. Драматичні жанри
48 Лірика та система ліричних жанрів
49 Ліро-епос та інші суміжні родо-жанрові утворення.
50 Роман і повість.
51 Оповідання та новела
52 Балада
53 Сонет
54 Трагедія і комедія
55 Поняття літературного процесу. Чинники розвитку літературного процесу.
56 Літературні взаємозв’язки і взаємовпливи
57 Поняття про художній (творчій) метод, літературний напрям і літературну течію
58 Романтизм, його основні ознаки
59 Реалізм, його основні ознаки.
60 Класицизм, його основні ознаки.
61 Сентименталізм, його основні ознаки
62 Символізм, його ознаки
63 Модернізм: загальна характеристика. Течії модернізму.
05.11.2014; 15:50
хиты: 66346
рейтинг:+42
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь