пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Мова художнього твору як першоелемент літератури

    Мова худ л-ри(худ мовлення, поетичне)- це мовна система, яка функціон в худ л-рі як засіб ств естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної нац.мови.

  У структурі худ твору відбув естетична трансформація засобів загальнонародної мови. Пояснення цього можна спиратися на теорію заг образності професора Пєшковського: « Крім образності окремих мовленнєвих засобів(епітети, метафори) в худ творі є заг образність цілого».

   Будь-яке слово може стати образним в залежності від смислового та емоц навантаження.

Відповідно до теорії заг образності, мовні засоби в худ творі можна поділити на 2 групи: засоби ств образності, образні засоби.

26. Засоби створення образності та образні засоби в художньому творі?

   Засоби створення худ образності- це загальнонародні слова, які використ в худ творі(розмовна лексика, архаїзми, діалектизми, синоніми).

    Експресивного значення набувають і деякі морфологічні засоби(пистливо-здрібнювальні форми)- ці слова і форми вживаються у номінативному значенні і дуже часто назив номінативно- зображувальними засобами.

    Образні засоби- це інакомовні засоби.

це використання загальнонародних слів у худ.творі: розм. Лексика, діалектизми, синоніми

експресивного значення в худ. Творі набувають і морф.засоби (пестливо-здрібн.форми)

ці слова і форми вживаються у номінальному (прямому) значенні, тому їх називають номінально – зображувальні

Образні засобі – інакомовні засоби (у тв. Набувають переносного значення)

У худ, творі існують 3 способи прирощування смислів (ак. Виноградов)

1. актуалізація значень слова

2. семантичні зрушення

3. семантичні нашарування

всі ці нові значення слів у худ.тексті виникають завдяки асоціативності мислення. Отже, для утворення нової худ.якості необхідний новий кут зору – перенесення, а слова, вжиті в переносному значенні – це тропи

Вчення про тропи склалося в античній риториці та поетиці. Ще Аристотель поділяв слова на загальновживані та рідкісні, в т.ч. і переносні, які він називав метафорами.

Пізніше в ЛЗ кожен вид тропів отримав свою назву, однак завжди підкреслюється осн.риса тропу: руйнується головне значення слова

Троп – це слово, вживане в переносному значенні для хар. будь-якого явища . (порівняння, епітет, метафора, уособлення, метонімія, синекдоха, алегорія, символ.


хиты: 1955
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь