пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

летняя сессия:
» Psyhology

Psyhology

1 ПСИХІКА,Психічні процеси, стани, властивості
2 Вкажіть часові рамки етапів розвитку психології і охарактеризуйте донаукову стадію іі становлення.
3 Проаналізуйте будову і функції нервової системи людини.
4 4-5.Перерахуйте основні методи психології, охарактеризуйте метод спостереження. Охарактеризуйте сутність експерименту як методу дослідження і вкажіть основні його різновиди.
5 6. Наведіть приклади, що ілюструють інстинкт як форму поведінки тварини.
6 7. Наведіть приклади, що ілюструють умовний та безумовний рефлекси.
7 8-9. Дайте визначення поняттю відчуття. Охарактеризуйте фізіологічну основу відчуття. Проаналізуйте будову аналізатора.
8 10. Назвіть підстави класифікації відчуттів.
9 11. Перерахуйте загальні властивості відчуттів.
10 12. Дайте визначення поняттю сприймання. Охарактеризуйте фізіологічну основу сприймання.
11 13. Назвіть і поясніть основні властивості людського сприймання.
12 14. Наведіть логічні підстави двох видів класифікації сприймання.
13 15. Дайте визначення поняттю «пам’ять». Охарактеризуйте фізіологічні основи пам’яті.
14 16.Психологічне значення процесу забування
15 17.Поняття мислення. Підстави класифікацій
16 18.Характеристика видів мислення
17 19.Основні форми мислення
18 20. Мовлення як психічне явище і поняття
19 21.Мовні функції і процеси
20 Форми і види мовлення
21 23.Уява
22 24-25 Класифікація і види уяви
23 26. Фізіологічні основи уяви
24 27. Воля
25 28. ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
26 29.Увага
27 30. Види уваги
28 31.Охарактеризуйте властивості уваги
29 32. Поясніть, від чого залежить здатність уваги до переключення.
30 33. Поясніть термін «психічний стан». Наведіть приклади емоцій.
31 34. Дайте визначення поняттю «емоційний стан». Проаналізуйте причини виникнення емоцій.
32 Перерахуйте основні особливості емоційних станів людини. ( ответ на вопрос или 1 часть или 2 часть я немного не могу понять, выбирайте;)
33 36. Дайте короткий опис найпростіших емоцій.
34 37. Охарактеризуйте види емоційних станів.
35 38. Охарактеризуйте сутність естетичних почуттів.
36 39. Темперамент .Основні типи темпераменту.
37 40. Психологічні властивості темпераменту.
38 41. Характер. Фізіологічні основи
39 42. Компоненти структури характеру.
40 43. Співвідношення індивідуального і типового характеру.
41 44. Перерахуйте соціальні типи характеру
42 45,46. Дайте визначення поняттю «здібності». Перерахуйте рівні розвитку здібностей і дайте коротку характеристику кожному з них.
43 Порівняйте переваги і недоліки лабораторного і природного експерименту
44 2. Опишіть структуру і функції нервової системи людини.
45 3. Проаналізуйте поняття і явище «поріг чутливості».
46 4. Охарактеризуйте основні психологічні механізми й ефекти при сприйнятті часу, руху і простору.
47 5. Поясніть, яку роль відіграють відчуття та сприймання у життєдіяльності людини.
48 6. Поясніть, що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності.
49 7. Обгрунтуйте активний характер відчуттів і сприймань у взаємодії людини з середовищем.
50 8. Охарактеризуйте оперативну пам’ять, її особливості та відмінності від короткочасної.
51 9. Поясніть, у чому полягає явище ремінісценції та механізми його виникнення.
52 10. Опишіть основні чинники, що впливають на ефективність довгочасної пам’яті.
53 11. Обґрунтуйте соціальну природу людського мислення.
54 12. Опишіть основні етапи еволюції мислення від тварин до людини.
55 13. Розкрийте відмінності занка від сигналу й мовлення від мови.
56 14.Проаналізуйте основу відмінність між методом спостереження і експерименту.
57 15.Наведіть по одному прикладу властивостей відчуттів.
58 16.Опишіть основні відмінності між сприйняттям і відчуттям
59 17.Опишіть види пам’яті по характеру психічної активності
60 18. аргументуйте необхідність виявлення типології темпераменту і його психологічних властивостей у повсякденному житті.
61 19.опишіть можливий вплив рівня інтелекту на процеси формування характеру.
62 20. опишіть місце розташування і функції трьох основних мовних цетрів головного мозку.
63 21. Наведіть опис прийомів активної уяви.
64 22.Чим уява відрізняється від образного мислення.
65 23.Чим відтворююча уява відрізняється від творчої.
66 24. Структура здібностей
67 25.Визначення креативності. Розкрийте можливе співвідношення між рівнем креативності й інтелекту.
28.06.2015; 14:51
хиты: 5461
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь