пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Економіка підприємства 1

1 Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці.
2 2.Організаційно-економічні умови функціонування підприємства.
3 3.Зовнішнє середовище господарювання підприємства.
4 4.Види підприємств, їх організаційно-правова форма.
5 5.Види планування та їх характеристика. Стратегічне, тактичне та оперативне планування.
6 6.Основі методипланування. Система планів господарської діяльності підприємства.
7 7.Загальна характеристика та систематизація продукції підприємств.
8 8.Методи вимірюваннякількісних та якіснихпоказників,що характеризують вироблену підприємством продукцію.
9 9.Конкурентоспроможність продукції , методологіяїї оцінки.
10 10.Стандартизація та сертифікація продукції(послуг) підприємства. Державна політика у сфері управління якістю продукції .
11 11.Зміст завдання та місце виробничої програми в системі господарських планівпідприємств.
12 Основні етапи та методи планування виробничої програми підприємства.
13 13.Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства.
14 16.Потенціал підприємства: поняття та складові. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних видів економічної діяльності.
15 17.Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу.
16 18.Характеристика трудових ресурсів підприємства та зміст управління ними.
17 19.Оцінка ефективності використання персоналу підприємства.
18 20.Системи та форми оплати праці персоналу.
19 21.Загальна характеристика та класифікація активів підприємства.
20 22.Необоротні активи підприємства: поняття, склад та класифі­кація.
21 23.Нематеріальні активи підприємства: сутність, склад, класифікація та особливості відтворення.
22 24.Оборотні активи підприємства: економічна сутність, склад та класифікація.
23 25.Поняття та особливості кругообороту оборотних активів підприємства. Сутність та методика оцінки виробничого, операційного та фінансового циклів підприємства.
24 26.Запаси підприємства: сутність, класифікація, види вартості. Методи оцінювання вибуття запасів.
25 28.Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування.
26 29.Капітал як складова ресурсів підприємства: сутність, принципи формування та класифікація.
27 30.Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості.
28 31. Позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості.
29 32.Банківське та небанківське кредитування підприємства: особливості, форми та інструменти.
30 Загальна характеристика витрат та поточних витрат підприємства.
31 Класифікація поточних витрат підприємства.
32 Сукупні витрати та собівартість продукції(послуг)
33 Сукупні витрати підприємства залежно від їхнього призначення виражаються кількома показниками.
34 Планування поточних витрат підприємства : етапи, методика розрахунків.
35 Класифікація доходів підприємства.
36 39.Класифікація доходів підприємства.
37 40.Механізм формування доходів від операційної діяльності та його особливості в різних сферах економічної діяльності.
38 41.Цінова політика підприємства: сутність та місце в факторах, які визначають доходи підприємства.
39 42. Методи планування доходів підприємства: сутність, особливості і умови їх застосування.
40 43. Фінансові результати діяльності підприємства: поняття, класифікація.
41 44.Функції прибутку підприємства.
42 45. Механізм формування чистого прибутку підприємства.
43 46. Показники рентабельності підприємства та фактори що їх визначають.
44 47. Характеристика сутності етапів аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
45 48. Обгрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний інструментарій.
46 49. Резерви зростання прибутку підприємства: напрями використання прибутку підприємства.
47 50.Система показників ефективності діяльності підприємства.
48 51.Методи розрахунку показників ефективності
49 55. Коефіцієнтний аналіз фінансово-майнового стану підприємства: мета, склад коефіцієнтів та методи їх розрахунку.
50 56. Основи фундаментальної оцінки фінансово-майнового стану підприємства
51 57. Напрями покращення фінансово-майнового стану підприємства
52 Шляхами зростання рентабельності є:
53 58. Поняття та основні характеристики конкурентоспроможності підприємства.
54 59. Класифікація видів конкурентоспроможності підприємства.
55 60. Особливості формування інформаційної бази для оцінки конкурентоспроможності підприємства.
56 61. Поняття та класифікація методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства.
57 62. Характеристика методів оцінки поточної конкурентоспроможності підприємства.
58 63. Основні методичні підходи до оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства.
59 64. Поняття "розвиток", його роль місце і значення в господарській діяльності
60 65. Концепції розвитку підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств.
61 67. Сутність та фази розгортання кризи.Банкрутсво підприємства як результат розвитку кризових явищ в його дія-ті.
62 68. Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого субєкту господарювання.
63 69. Санація: цілі та форми проведення. Класифікація санаційних заходів.
64 70. Економічна безпека підприємства, її місце та роль у системі управління.
65 Методика оцінювання рівня економічної безпеки п-ва
66 72. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
06.01.2017; 00:54
хиты: 3199
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
предпринимательская экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь