пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ТЕСТИ

{ТЕСТИ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА}

1.До основних організаційно-економічних умов діяльності підприємств належить:

4) Усі відпівіді правильні

2.Чи є підприємствами суспільні та релігійні організації, благодійні фонди?

2.) Так, бо вони є суб’єктами господарювання

3. Які з перелічених функцій більш тісно пов’язують підприємства із зовнішнім середовищем?

2.) комерційна, збутова, інвестиційна

4.Чи потрібно державне регулювання діяльністю підприємства в ринкових умовах економіки?

2.) Потрібно, для визначення правил господарювання

5.Які методи державного регулювання господарської діяльності набувають переваги в умовах стабільного розвитку економіки?

2.) Опосередковані, економічні

6. До основних інструментів державного регулювання діяльності підприємств належать:

3.) правове регулювання господарської діяльності

7.Чим обумовлена необхідність взаємодії ринкового саморегулювання і державного регулювання діяльності підприємства:

1.) монополізацією ринку

8. Організаційно-правові форми підприємств визначають:

3.) усі відповіді правильні

9. Чи можуть бути об’єднаними  в якості його учасників підприємства різних організаційно-правових форм в рамках одного підприємства?

2.) так

10. Підприємства можуть об’єднуватися в:

2.) асоциації, корпорації, концерни

11. Основними функціями ринку є:

1.) ціноутворююча, стимулююча, регулююча.

Розділ 2.

 1. Якому терміну можна дати наступне визначення: кількісні, та якісні характеристики функціонування підприємства, досягнення яких воно прагне?
 1. Цілі підприємства
 1. У чому проявляється взаємозв’язок цілей підприємства та суспільства?
 1. Підприємство може отримувати певний економічний ефект тільки при виробництві та реалізації продукції, яка користується попитом на ринку.
 1. Як називаються цілі, які не можна вимірити кількісними показниками?
 1. Якісні
 1. Які цілі спрямовані на отримання за допомогою обмежених ресурсів певного рузультату господарської діяльності?
 1. Економічні
 1. Для чого необхідно будувати дерево цілей підприємства?
 1. Для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації
 1. Як змінюються цілі і завдання підприємства, в залежності від стадії життєвого циклу?
 1. На всіх стадіях життєвого циклу підприємства – максимізація прибутку.
 1. Для якої стадії життєвого циклу підприємства збитковість діяльності не суперечить меті його діяльності?
 1. Народження
 1. Який з перерахованих принципів визначення цілей підприємства є помилковим?
 1. Визначенні цілі повинні охоплювати весь комплекс можливих проблем.

 

 1. Що характеризує прибуток як цільова функція діяльності підприємства?4.) Усе перераховане характеризує прибуток як цільову функцію діяльності підприємства
 2. За якої умови підприємство може досягти макисмального прибутку?
 1. Тотожності граничних доходів і граничних витрат
 1. За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства при якому сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?
 1. У точці беззбитковості
 1. Коли досягається обсяг діяльності, при якому підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності?
 1. Коли досягне «точки ліквідації»
 1. Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці «мінімальної рентабельності» якщо капітал підприємства зросте ( за умови незмінності інших факторів)?
 1. збільшиться
 1. Як зміниться обсяг виробництва підприємства в « точці беззбитковості» при зростанні середніх змінних витрат?
 1. Збільшиться.
 1. Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці «мінімальної рентабельності», якщо є можливість збільшити ціну реалізації товарів( за умови незмінності інших факторів)
 1. Зменшиться.

Розділ3

 1. Яке визначення характеризує поняття планування?
 1. Це процес визначення цілей, яких підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.
 1. Який з етапів процесу планування є першим?4.) Аналіз зовнішнього середовища
 2. Як називають систематичне виявлення, формулювання та аналіз способів досягнення цілей?
 3. Як називають спосіб досягнення поставленої мети, відмінний від інших можливих способів?

1.) Альтернативний

5.  Який вид планування передбачає детальну розробку планів підприємства на рівні окремих підрозділів на короткі проміжки часу? 1.) оперативне

6. Який вид планування передбачає визначення місії діяльності підприємства?

1.) стратегічне

7. Який вид планування здійснюється шляхом встановлення адресних завдань та розподілу необхідних для їх виконання ресурсів серед виконавців плану? 1.) директивне

8. Який вид планування використовується як засіб залучення самостійних суб’єктів ринку на паритетних засадах з державою до розробки та реалізації програм розвитку з метою гармонізації інтересів держави та приватного капіталу?

1.) індикативне

9. Який горизонт часу охоплює як правило середньострокове планування ? 1.) від 1 до 5 років

10. Який горизонт часу охоплює як правило довгострокове планування? 1.) більше 5 років

11. Що передбачає принцип єдності ( системності) при плануванні діяльності підприємства? 1.) взаємо узгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства.

12. Що передбачає принцип безперервності при плануванні діяльності підприємств? 1.) безперервність процесу планування в часі та розробка одних планів на зміну іншим

13. Що перераховано є результатом процесу планування? 1.) усі відповіді вірні

14. Який термін характеризує сукупність основних показників діяльності підприємства, які повинні бути досягнуті до кінця планового періоду? 1.) план

15. Який з перерахованих  результатів планування визначає розвиток одного з важливих напрямів, (аспектів) діяльності підприємства? 1.) програма

16. Який  термін характеризує генеральну, комплексну програму діяльності підприємства, що визначає його місію, головні цілі та напрями діяльності? 1.) стратегія

4. Розділ

1. Виробнича програма підприємства визначає: 1.) це система планових показників вироб­ництва за обсягом, асортиментом та якістю продукції, що виготовляється та реалізується

2. Валова продукція підприємства характеризує: 1.) Весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків напівфабрикатів

3.Валовий оборот підприємства характеризує: 1.) загальний обсяг продукції, робіт, що виготовлені на підприємстві

4. Зростання залишків готової продукції на складах підприємс­тва у кінці місяця по відношенню до початку місяця свід­чить про(за незмінності інших факторів) 1.)Зменшення обсягів реалізації.

5. Яким чином впливає на обсяг валової продукції зростання внутрішньозаводського обороту (за незмінності інших фак­торів)?3).Зменшує.

6. Основним критерієм оптимізації виробничої програми підприємств у сучасних умовах є:2.) відповідність виробничим потужностям підприємства.

7. За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції 2.) розрахунково-аналітичний метод

8. За допомогою якого методу розробляється виробнича програма, якщо  розрахунки проводяться з урахуванням середніх темпів і зростання у передплановому періоді 1.) Дослідно-статистичний метод

9.Який показник вираховується за формулою: валова продукція- матеріальні витрати амортизаційні відрахування: 1.) Чиста продукція

10.      Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує: 3.)Реалізовану продукцію

11.  Коефіцієнт товарності вказує на :3.) відношення реалізованої продукції до валової продукції

12. Оцінка матеріаломісткості та трудомісткості: 3.)Якісними

13. Товарна та чиста продукція є показниками: 1.)Вартісними

14. Що характеризує чиста продукція підприємства? Додаткову вартість що створена на підприємстві

15. Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується при плануванні виробничої програми дозволяє: 1.) Отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді.

16. Можливий обсяг виробництва продукції характеризує:1.) обсяг виробництва, обумовлений наявними виробничими потужностями, сформованим попитом на продукцію підприємства.

Розділ 5

1.Виробнича потужність підприємства характеризує: 1.)максимально можливий обсяг випуску продукції

2. При розрахунках виробничих потужностей враховується: 3.) власне та орендоване діюче обладнання

3. Трудомісткість деталь-комплекту характеризує:1.) Найбільшу трудомісткість виробництва

4. Які фактори впливають на ефективність використання виробничих потужностей , можна віднести до регульованих підприємством?1.) Асортимент та серійність випуску продукції.

5. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства 1.) зниження серійності випуску продукції

6. Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується: 1.)як потужність на кінець звітного періоду відкоригована не тільки на приріст зменшення потужності, але й строки її введення

 7. Вхідна виробнича потужність характеризує 1.)виробнича потужність на початку планового періоду

 Розділ 6

 1. Що становить основу ресурсного потенціалу підприємства? 3.) Ресурси, якими володіє підприємство.
 2. Що відноситься до елементів ресурсного потенціалу підприємства?3.) Матеріально-речовинні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси.
 3. Структура ресурсного забезпечення це: 1.)співвідношення різних видів ресурсів у загальному обсязі
 4. Яке з визначень найбільш повно передає економічну сутність ефективності ресурсного потенціалу підприємства?   3.)Це оптимальне використання виробничих ресурсів з метою досягнення максимальних результатів.
 5.   Фактори  ресурсного потенціалу обумовлюють:2.)Обсяг виробництва, кількість працюючих, рівень спеціалізації та кооперації.
 6. Ресурсоємність – це: 3).Співвідношення загальної вартості ресурсів до кінцевого результату діяльності підприємства.
 7. Ресурсовіддача – це: продуктивність праці, рентабельність, фондовіддача, матеріаловіддача.
 8. Ефективність використання ресурсів визначається через 1.) рентабельність ресурсів
 9. Що являє собою економічна рентабельність ресурсів? 1).Співвідношення чистого прибутку до середнього значення ресурсів за певний період часу.
 10. Відносна економія ресурсів свідчить про: 1.) ефективність господарювання

Розділ 7

 1. Яке поняття більш широке – управління закупками чи управління матеріально-технічним забезпеченням?3.) обидва поняття рівноцінні
 2. Дайте визначення «обігові фонди» підприємства?1.) Предмти та засоби праці, що беруть участь тільки у одному виробничому циклі, за який повністю переносять свою вартість на вартість  виробленої продукції.
 3. Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання?1.)    Натурально-речовим складом.
 4. Як поділяються виробничі обігові фонди за ступенем участі у виробничому циклі? 2.)
 5. Як розраховується страховий запас промислового підприємства?3.)Половина поточного запасу.
 6.     У яких одиницях вимірюються виробничі запаси підприємства? 1.).У всіх зазначених.
 7.     У яких одиницях визначаються нормативи виробничих запасів?1.)   У натуральних чи вартісних одиницях.
 8. У яких одиницях визначається норма виробничого запасу?1.) у днях виробничої потреби
 9.     Що розуміють під поняттям "мінімальний виробничий запас"? 1.) Запас матеріальних ресурсів, що постійно повинен знахо­дитись на складах підприємства.
 10. Що розуміють під поняттям "оптимальна партія постачання"?1).Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами та забезпечити безперервність процесу виробництва.
 11. Яким чином збільшення обсягу однієї партії постачання матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів? 1.)Витрати збільшуються.
 12. Розділ8

 13. Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів підприємства на активну і пасивну?
 14. 1.)характер участі у виробничих процесах.

  2. Залишкова вартість основних фондів відображає 3.) різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів

  3. В яких одиницях виміру здійснюється аналіз і планування основних фондів? 1.) у вартісних і натуральних

  4. Що ми розуміємо під моральним зносом основних фондів?3.) Справедливі обидві відповіді

  5. Від чого залежить інтенсивність зносу основних фондів? 4.) Всі перераховані відповіді вірні

  6. Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів заміщується:2.) залишковою вартістю

  7. Розмежування виробничих фондів підприємства на основні і оборотні фонди здійснюється залежно від: Всі відповіді вірні

  8. Який показник характеризує ефективність використання основних фондів 1.) Фондовіддача

  9. Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства? 1.)Коефіцієнт вибуття

  10. Який з наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних фондів підприємства ?1.) коефіцієнт оновлення

  11. Що відбувається з натурально-уречевленою формою ОФ у процесі їх експлуатації 1.)Нічого

  12. Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства? 1.)Коефіцієнт вибуття

  13. Відновлювальна здатність основних фондів визначає:2.) вартість відтворення основних фондів у січасних умовах виробництва.

  Розділ 9

 15. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника коефіцієнт використання запасу праці
 16. При якій системі оплати праці виробіток в межах норми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а весь додатковий виробіток-по підвищених? 1.) при відрядно-прогресивній
 17. Чи регламентується чинним законодавством періодичність виплати заробітної плати? Так, заробітна плата повинна виплачуватись не рідше одного разу на місяць.
 18. При якій системі оплати праці її розмір встановлюється не за кожну операцію, а за весь обсяг робіт? Акордна
 19. Технологічний розподіл праці на підприємстві передбачає:3.) розподіл праці за технологічними операціями і процесами
 20. До показників руху трудових ресурсів належить:1.)  коефіцієнт прийому, звільнення, плинності
 21. Систему оплати праці слід вважати ефективною( при інших рівних умовах) якщо:1.) продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата.
 22. Номінальна заробітна палата- це 1.) грошова сума, яку працівник одержує за виконану роботу
 23. Реальна заробітна плата – це Реальна заробітна плата — це та кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати на свою номінальну заробітну плату, очищену від відрахувань на прибутковий податок.
 24. Основна заробітна плата— це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці 1.) Розмір оплати праці за тарифними ставками, відрядними розцінками, надбавками, доплатами.
 25. Державне регулювання оплати праці полягає у :1.) встановленні мінімального рівня оплати праці
 26. Відрядна форма оплати праці використовується 1.)за умов можливості обліку результатів праці
 27. Система участі у прибутках передбачає 1.) розподіл певної частки прибутку підприємства між працівниками підприємства, який здійснюється у різних формах
 28. Ким визначається розмір доплат і надбавок, що компенсують роботу у несприятливих умовах? 2.) державою
 29. Показник, що характеризує ефективність використання трудових ресурсів:
 30. До внутрішніх  факторів зміни продуктивності праці слід віднести:3.) прогресивність норм виробітку і норм використання робочого часу.
 31. Погодинна оплата праці містить 2.) за посадовими окладами
 32. Розділ 10

  1.Науково-технічний прогрес-це 1.)  безперервний процес відкриття,   створення нових знань та їх застосування у виробництві

  2. До зовнішніх факторів, що впливають на впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництві, належать:5.)

  3. До внутрішніх факторів, що впливають на впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництві, належать:1.)4.)

  4.Результати здійснення фундаментальних досліджень:1.) відкриття, винаходи.

  5. Повний життєвий цикл нової техніки включає: 3.)

  6. Серед перелічених факторів зазначити, що впливає на рішення впровадження нової техніки, технологій у виробництво: 1. Зниження витрат на виробництво, 3. підв

 33. Розділ 10

 34. 1.

 35. За якою ознакою витрати виробництва та оборотність підприємства поділяють на умово-постійні та змінні? залежно від реакції на зміну обсягу діяльності

До якої групи витрат відносят загально-господарські витрати?1. комплексні

У структурі яких витрат виділяють пропорційні, прогресивні,прогресивні витрати умовно-змінні  витрати

За якою ознакою поділяються витрати підприємства на прямі і непрямі За включенням у собівартість

Який характер мають витрати, якщо коефіцієнт їх реагування на зміну обсягів виробництва дорівнює нулю? постійні

У складі яких витрат виділяються прогресивні, пропорційні та дегресивні витрати умовно-змінних

Як називають витрати, які змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації регресивними

Як змінюються умовно-постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді? Зменшуються

Виберіть правильне твердження умовно-постійні витрати  підприємства залишаються незмінними в короткостроковому періоді

Що з нижченаведеного включається до матеріальних витрат вартість сировини і матеріалів

Які з наведених нижче витрат безумовно належать до умовно-постійних? жодні з наведених

Що відображають калькуляційні статті витрат? формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення

Що характеризують економічні елементи витрат спожиті ресурси за їх економічним змістом

Який характер мають витрати, якщо коефіцієнт їх реагування на зміну обсягів виробництва дорівнює 0. постійних

Яке призначення групування витрат на виробництво по калькуляційним статтям всі наведені відповіді

Калькулювання це процес визначення собівартості одиниці окремих видів за статтями витрат

Розділ 12

Яким терміном  визначається збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження ресурсів, контрольованих ним або зменшенням зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу? Доходи підприємства

Що забезпечують доходи підприємства як джерело  розвитку його діяльності?формують прибуток, фінансування витрат, виплату податкових платежів

якщо при плануванні доходів підприємства виявилося, що плановий необхідний дохід перевищує плановий можливий дохід? Знайти невико­ристані резерви зниження витрат, зменшити потребу у цільовому прибутку.якщо при плануванні доходів підприємства виявилося, що плановий необхідний дохід перевищує плановий можливий дохід?

у чому полягає різниця між номінальним та реальним доходом? реальний дохід являє номінальний скорегований на темп інфляції у відповідному періоді

який термін характеризує дохід, що дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обовязкові платежі та отримати цільовий прибуток необхідний дохід

який термін характеризує дохід, який може отримати підприємство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон’юнктурі ринку можливий дохід

який термін характеризує дохід, який може отримати підприємство  від продажу додаткової одиниці товару. Граничний дохід

Доходи від реалізації фінансових інвестицій за стандартами б/о відносяться до: інших доходів підприємства

Що являє  собою прибуток? усі відповіді вірні

Основною  умовою одержання підприємством певної суми прибутку первищення доходів над витратами

Що характеризує можливий прибуток підприємства? .Плановий прибуток, який досягається при повному вико­ристанні наявних ресурсів, нормативній собівартості продукції, запланованих обсягах реалізації.

Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку? Прогнозне значення приросту спеціальних фінансових коштів

Чи покращує ефективність діяльності підприємства, якщо ряд років спостерігається стійка тенденція збільшення суми його прибутку? Так якщо темпи росту спожитих ресурсів є меншими за темпи росту прибутку

Який загальний підхід покалдено в основу розрахунку  показників рентабельності підприємства?  П- прибуток; В- витрати 1. П/В

Які методи використовуються при планування можливого прибутку? Прямого розрахунку, цільового формування, факторного моделювання, нормативного

Який метод планування прибутку передбачає визначення його складових за напрямками використання Метод цільового формування прибутку

Який метод планування прибутку передбачає попереднє визначення основних показників, що його формують ( доходів та витрат) метод прямого розрахунку

Який метод планування прибутку передбачає використання нормативів рентабельності?Аналітичний метод

Який метод планування прибутку передбачає корегування його суми на вплив окремих факторів, дія яких очікується в плановому періоді метод факторного моделювання

Який напрям розподілу чистого прибутку не відноситься до його капіталізації?

13 Розділ

У чому полягає ефект від діяльності підприємства?це результат діяльності, отриманий підприємством у вигляді певної грошової суми.

Які з перлічених характеристик вичерпно розкривають сутність ефективності діяльності підприємства? Всі три відповіді

ефективність діяльності підприємства утворюється під впливом  внутрішніх і зовнішніх чинників

 

 

 

 

 

 


09.02.2017; 03:07
хиты: 57
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
экономика труда
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь