пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221545
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Конспект СПО
» СПО

Прокуратура в Україні

Питання до теми:

1. Принципи організації та діяльності прокуратури.

2. Основні завдання та функції прокуратури.

3. Система і структура органів прокуратури.

4. Кадри органів прокуратури.

 

 

1. Принципи організації та діяльності прокуратури.

Прокуратура – самостійний централізований орган державної влади,  що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад,  права і свободи людини,  а також основи демократичного устрою засобами і методами,  що передбачені законом.  Прокуратура не підпорядковується виконавчій або судовій владі,  оскільки її діяльність є елементом системи стримувань і противаг між гілками влади,  які формуються і утверджуються після прийняття нової Конституції.  „Фундаментальні гілки влади – законодавча,  виконавча та судова,  які уособлюють єдину державну владу та її поділ,  зовсім не виключають можливості існування інших функціонально самостійних правових інститутів.  Їх наявність визначається реальними потребами побудови правової держави і державно-правового життя суспільства в даний конкретний період,  необхідністю демократичних форм контролю гілок влади у випадках,  коли їх діяльність не відповідає принципам і положенням Конституції.

В Законі України „Про прокуратуру” (ст.6) закріплено принципи організації та діяльності прокуратури,  де зазначено,  що органи прокуратури України:

1. Становлять єдину централізовану систему,  яку очолює Генеральний прокурор України,  з підпорядкуванням прокурорів нижчого рівня вищому.  Суть принципу єдності полягає в тому,  що кожний орган прокуратури,  її посадові особи діють у межах своєї компетенції,  виступаючи як представники єдиної системи прокурорських органів.  Сувора підпорядкованість органів прокуратури по вертикалі,   яка ґрунтується на принципі централізації прокурорської системи,  є не лише фактором виконавської дисципліни,  що само по собі важливо в діяльності прокуратури.

2. Здійснюють свої повноваження на основі додержання Конституції України та чинних на території нашої держави законів,  незалежно від будь-яких органів державної влади,  посадових осіб,  а також рішень громадських об’єднань чи їх органів.  Незалежність прокуратури означає,  що всі прокурори здійснюють свої повноваження незалежно від органів державної влади і самоорганізації населення,  політичних партій і громадських об’єднань.

3. Захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом,  незалежно від національного чи соціального походження,  мови,  освіти,  ставлення до релігії,  політичних переконань,  службового чи майнового стану та інших ознак.

4. Вживають заходів щодо усунення порушень закону від кого б вони не виходили,  поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб,  які допустили ці порушення.

5. Діють гласно, інформують державні органи влади,  громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.  Принцип гласності в діяльності прокуратури характеризується тим,  що органи прокуратури виконують покладені на них завдання гласно,  інформуючи громадян,  а також органи державної влади про результати своєї роботи,  про стан та додержання законів органами і установами,  щодо яких прокуратура здійснює наглядові функції.

 

2. Основні завдання та функції прокуратури.

Відповідно до ст.121 Конституції України на прокуратуру покладено:

1. Підтримання державного обвинувачення у суді.

2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,  визначених законом.

3. Нагляд за додержанням законів органами,  які проводять оперативно-розшукову діяльність,  дізнання,  досудове слідство.

4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,  а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,  пов’язаних з обмеження особистої волі громадян.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону,  зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки,  суспільного та державного ладу,  політичної та економічної системи,  прав національних груп і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцією,  іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних,  політичних,  особистих прав і свобод людини і громадянина;

3) основ демократичного устрою державної влади,  правового статусу місцевих рад,  органів самоорганізації населення.

Принципово важливим є законодавче застереження про те,  що на прокуратуру не може покладатися виконання функцій,  не передбачених Конституцією України та Законом України „Про прокуратуру”.  До основних функцій прокуратури відповідно до цих нормативних актів відносяться:

1. Підтримання державного обвинувачення в суді.  Участь прокурора в суді як державного обвинувача – важлива гарантія винесення судом законного,  обґрунтованого вироку та додержання передбачених законом прав та інтересів громадян.  Отже,  підтримання державного обвинувачення – це діяльність прокуратури у встановлених кримінально-процесуальним законом формах,  яка складається з аналізу матеріалів справи та доказування вини особи в судових органах,  сприяння постановленню законного,  обґрунтованого та справедливого вироку.

2. Представництво прокурором інтересів громадян або держави у суді у випадках,  визначених законом.  Це одна з важливих гарантій забезпечення захисту прав і свобод громадян,  законних інтересів держави.  Судовий порядок захисту прав і свобод громадян значно розширюється.  Участь прокурора в ньому є ефективним засобом забезпечення та поновлення їх.  Формами представництва прокурора в суді є:  а) звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи,  невизначеного кола осіб,  прав юридичних осіб,  коли порушуються інтереси держави,  або про визнання незаконними правових актів,  дій чи рішень органів і посадових осіб;  б) участь у розгляді судами справ;  в) внесення апеляційного,  касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами.

3. Нагляд за додержанням законів органами,  які проводять оперативно-розшукову діяльність,  дізнання,  досудове слідство.  Ця функція спрямована на забезпечення встановленого порядку виявлення і розкриття злочинів,  розгляду заяв та повідомлень про них,  законності здійснення оперативних заходів,  слідства,  правомірності прийнятих зазначеними органами рішень.

4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,  а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,  пов’язаних з обмеженнями особистої свободи громадян.  Здійснюючи цю функцію,  прокуратура покликана забезпечити, з одного боку,  законність перебування затриманих,  заарештованих,  осіб,  що за вироком суду чи з інших законних підстав перебувають у виправно-трудових установах,  а з іншого – законність діяльності закладів для виконання судових рішень у кримінальних справах та закладів,  що застосовують інші заходи примусового характеру,  пов’язані з обмеження особистої свободи громадян.

5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів.  Прокуратура здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України,  міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,  Радою міністрів Автономної Республіки Крим,  органами місцевого самоврядування,  політичними партіями,  громадськими організаціями,  підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності,  підпорядкованості та належності.

6. Слідча функція.  Згідно з кримінально-процесуальним законодавством досудове слідство проводять слідчі прокуратури у справах про вбивства,  зґвалтування,  злочини у сфері службової діяльності,  злочини проти правосуддя,  довкілля та інші.

 

3. Система і структура органів прокуратури.

Систему прокуратури України становлять:  Генеральна прокуратура України,  прокуратура Автономної Республіки Крим,  міст Києва і Севастополя (на правах обласних),  міські,  районні,  міжрайонні,  інші,  прирівняні до них прокуратури,  військові прокуратури регіонів,  військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах обласних),  військові прокуратури гарнізонів (на правах міських),  а також навчальні заклади,  науково-дослідні та інші установи.

Військові прокуратури,  що входять до системи прокуратури України,  які очолює заступник Генерального прокурора України – начальник головного управління військових прокуратур,  здійснюють свої повноваження у Збройних Силах України,  Прикордонних військах України та інших військових формуваннях.

У системі органів прокуратури діють спеціальні прокурори (на правах районних),  що підпорядковуються обласному прокуророві.  До спеціальних прокуратур,  за принцип організації діяльності яких взято виокремлення найбільш специфічних сфер,  що потребують особливої правоохорони,  належать природоохоронні,  транспортні,  прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства та деякі інші.

Генеральна прокуратура України є центральним органом системи прокуратури,  що його очолює Генеральний прокурор України,  який керує діяльністю всіх прокуратур і підпорядкованих закладів та забезпечує виконання завдань,  покладених Конституцією та Законом України „Про прокуратуру”.

Структуру Генеральної прокуратури становлять головні управління,  управління та відділи.  У Генеральній прокуратурі України,  прокуратурі Автономної Республіки Крим,  прокуратурах областей,  міст Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратурах утворюються дорадчі органи – колегії.  Рішення колегій в прокуратурах реалізуються наказами відповідних прокурорів.

 

4. Кадри органів прокуратури.

Особливий характер діяльності прокурорів і слідчих прокуратури зумовили необхідність визначення ряду істотних вимог професійного та морально-етичного плану щодо осіб,  які призначаються на ці посади.

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України,  які мають вищу юридичну освіту,  необхідні ділові і моральні якості.  Працівники прокуратури повинні мати високі людські якості,  бути принциповими і непримиренними до порушень законів,  поєднувати виконання своїх професійних обов’язків з громадянською мужністю,  справедливістю та непідкупністю.  Вони повинні особисто суворо додержуватися вимог закону,  виявляти ініціативу в роботі,  підвищувати її якість та ефективність і сприяти утвердженню верховенства закону,  забезпеченню демократії,  формуванню правосвідомості громадян,  поваги до законів,  норм та правил суспільного життя.

Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз на 5 років.  Основним завданням атестації є визначення службової відповідності особи посаді,  яку вона обіймає,  встановлення перспективи використання потенційних можливостей і здібностей працівника,  визначення напрямів підвищення кваліфікації,  а також вирішення у певних випадк5ах пропозицій про переміщення кадрів або звільнення з посади.

Прокурорам і слідчим органів прокуратури,  працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини відповідно до посад,  які вони обіймають,  і стажу роботи.  Класний чин – це спеціальне персональне звання прокурорського працівника як державного службовця,  що присвоюється з урахуванням посади,  яку він обіймає,  стажу,  знань та досвіду,  а також за конкретними результатами роботи особи.  Працівникам органів прокуратури встановлюється 10 класних чинів:  державний радник юстиції України,  державний радник юстиції 1-го класу,  державний радник юстиції 2-го класу,  державний радник юстиції 3-го класу, старший радник юстиції,  радник юстиції,  молодший радник юстиції,  юрист 1-го класу,  юрист 2-го класу,  юрист 3-го класу.  Класні чини державного радника юстиції України,  державного радника юстиції 1, 2 і 3-го класів присвоюються Президентом України,  інші класні чини – Генеральним прокурором України.

За порушення закону,  неналежне виконання службових обов’язків чи вчинення ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України,  затвердженим Верховною Радою України 6 листопада 1991 року. 


хиты: 1477
рейтинг:+1
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь