пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія

1 1.Наукова періодизація історії державності на території України.
2 2. Поняття «держава», «протодержава», «рання держава». Основні ознаки держави. Типи і форми держав.
3 3. Розклад первіснообщинного ладу, становлення класового суспільства та зародження державності.
4 4. Перша землеробська протоцивілізація на теренах України.
5 5. Виникнення і розвиток Скіфської рабовласницької держави. Суспільно- політичний лад скіфів і сарматів.
6 6. Античні поліси Північного Причорномор'я та Криму, Боспорське царство, їх суспільний і державний лад.
7 7. Етносоціальний розвиток слов`ян у Східній Європі (ІІ-ІХст.).Анти.
8 8. Східнослов`янські племінні князівства у VI-XI ст.
9 9. Утворення давньоруської держави на початку ІХ ст. та подальший її розвиток.
10 10. Вплив християнізації Київської Русі на розвиток її державності.
11 11. Державний та суспільний устрій Київської Русі. "Руська правда".
12 12. Державність Київської Русі за часів феодальної роздробленності.
13 13.Історичне значення Київської Русі.
14 14. Питання спадщини Київської Русі. М.С.Грушевський і схема української історії.
15 15. Етапи становлення Галицького і Волинського князівств. Утворення єдиної Галицько-Волинської держави.
16 16. Роль Данила Галицького у розвитку української державності.
17 17. Суспільно-політичний лад і система органів управління Галицько-Волинського князівства.
18 18. Історичне значення Галицько-Волинської держави.
19 19-20. Політико-правове становище українських земель у складі ВКЛ, правомірність терміну «Литовсько-Руська держава». Суспільний та державний лад Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського у XIV - середині XVI ст.
20 21. Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.
21 22. Утворення Кримського ханства, його економіка, суспільний і державний лад.
22 23. Передумови утворення та джерела українського козацтва.Основні теорії походження українського козацтва.
23 24. Зародження Запорізької Січі та ознаки її державностi:
24 25.Реєстрове козацьке військо, його устрій і розвиток.
25 26. Запорозька Січ - зародок української державності. Внесок Запорозької Січі у державотворчість української нації.
26 27. Люблінська унія і зміна політичного становища українських земель.
27 28. Суспільний і державний лад Речі Посполитої.
28 29. Магдебурзьке право в містах України.
29 30. Українська Національна революція середини XVII ст.: причини, характер, рушійні сили, хронологічні межі та періодизація.
30 31. Початок Української революції та події 1648 - 1649 рр. Розробка Б. Хмельницьким політичної програми козацької держави.
31 32.Формування української державності у ході Національної революції українського народу середини XVII ст.
32 33. Переяславсько-Московська угода 1654 р. та її наслідки для української державності. (Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки).
33 34. Гетьман Богдан Хмельницький та його роль в історії української державності.
34 35. Суспільний і державний лад Української козацької держави.
35 36.Українська державність в епоху Руїни. Поділ унітарної держави на декілька державних утворень.
36 37. Українсько-польські та українсько-московські угоди ІІ половини XVІІ ст.
37 38. Політичне становище Лівобережної України в добу Руїни. «Вічний мир» та його наслідки для української державності.
38 39. Ліквідація Правобережного Гетьманату у 70-х роках XVІІ ст.
39 40. Поділля та Південне Правобережжя під владою Османської імперії в останній третині XVII ст. «Сарматське князівство» Ю. Хмельницького. Ханська Україна.
40 41. Північне Правобережжя під владою Речі Посполитої за гетьманів М. Ханенка, О. Гоголя, С. Куницького, А. Могили, Гришка (Хрумка), С. Самуся. Повстання 1702 - 1704 рр. під проводом С. Палія.
41 42. Внутрішньополітична стабілізація Лівобережного Гетьманату у кінці XVII ст. - на початку XVIIІ ст. Державницька діяльність І. Мазепи.
42 43. Наступ російського царизму на автономію України.
43 44. Гетьман П. Орлик. Конституція 1710 р.
44 45. Політика Катерини ІІ щодо України. Ліквідація Гетьманату та слобідських козацьких полків, відродження кріпосного права. Діяльність Другої Малоросійської колегії.
45 46. Нова Січ - останній осередок козацької державності. Наслідки для української державності ліквідації Запорозької Січі.
46 47. Поділи Речі Посполитої та розподіл українських земель між Російською та Австрійською імперіями.
47 48. Занепад кримсько-татарської державності в першій половині - середині XVIIІ ст. та її ліквідація. Роль українців у російсько-турецьких війнах XVIIІ ст. та колонізації Північного Причорномор’я.
48 49. Становище та розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.Н
49 50. Питання української державності в програмних засадах та діяльності «Кирило-Мефодіївського братства» та членів громадівського руху.
50 51. Становище та розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст.
51 52. Початок українського національного відродження та становлення державницької ідеї в першій половині ХІХ ст.
52 53. Революція 1848 - 1849 рр. в Австрійській імперії та участь в ній українців. Роль «Головної руської ради» в національно-визвольній боротьбі.
53 54. Становище та розвиток українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. Реформи кінця ХІХ ст.
54 55. Українські політичні партії Західної України 19-20 ст. Українські фракції в Австрійському парламенті та Галицькому сеймі
55 56. Загальноросійські визвольні рухи в Україні. Українське питання
56 57. Розвиток укр. Нац.-визвольного руху в Рос імперії в 2 половині 19ст
57 58.Діяльність москвофілів і народовців та виникнення політичних партій в австро угорщині.
58 59.Погляди на українську державність Драгоманова.
59 60.Виникнення у політичних партій в рос імперії на початку 20 ст та питання державності в їхніх програмних документах.
60 61.Українці та «українське питання» в роки першої російської революції. Діяльність українських фракцій у російській Державній Думі І - ІV скликань.
61 62.Питання української державності напередодні та в роки Першої світової війни.
62 63.Українська революція 1917 - 1921 рр.: причини, характер, рушійні сили, політичні табори, періодизація, підсумки та наслідки.
63 64.Створення та діяльність Української Центральної ради - органу державного будівництва в Україні.
64 65. Універсали УЦР та їх значення.
65 66. Державницьке життя УНР в листопаді 1917 - квітні 1918 рр.
66 67. Міжнародне визнання УНР. Брестський мир. Окупація України військами Німеччини та Австро-Угорщини.
67 68. Роль Михайла Грушевського в історії української державності.
68 69. Українська гетьманська держава (квітень - листопад 1918 р.).
69 70. Українська Народна Республіка часів Директорії (листопад 1918 - листопад 1920 рр.).
70 71.ЗУНР, її державний лад, внутрішня та зовнішня політика. Акт Злуки УНР та ЗУНР. Західна область УНР.
71 72.Селянський повстанський рух в Україні у 1918 - 1921 рр.
72 73. Формування радянської державності в Україні. Участь УСРР в утворенні Радянського Союзу.
73 74. УСРР в 1920-ті рр. Українізація
74 75. Сталінський тоталітарний режим в СРСР та його політика щодо України.
75 76. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1920 -1930-х рр. Революційна діяльність УВО та ОУН.
76 77. Українське питання напередодні Другої світової війни. Проголошення незалежності Карпатської України.
77 78. Державницькі ідеї в програмних засадах Головної Української Ради та «Союзу визволення України».
78 79. Друга світова війна: причини, характер, воєнно-політичні блоки, періодизація, підсумки та наслідки.
79 80. Українська державність у роки Другої світової війни.
80 81.ротьба ОУН і УПА за незалежність України під час та після Другої світової війни.
81 82. Зародження та розвиток українського національно-визвольного руху в повоєнний період (кінець 1950-х - 1960-ті рр.).
82 83. Державність УРСР в 1953 - 1985 рр.: періоди «відлиги» та «застою».
83 84.Державність УРСР в 1985 - 1991 рр.: період «перебудови».
84 85. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення. Перший Всеукраїнський референдум, його підсумки.
85 86. Становлення української держави у 1990-1991 рр.
86 87. Розвиток державного ладу України за роки незалежності
87 88.Прийняття Конституції України 1996 р. та змін до неї в 2004 р. Сучасні проекти конституційної реформи.
88 89. «Кримське питання» на початку 1990-х та анексія АР Крим Російською Федерацією у 2014 р.
89 90.УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ
15.06.2016; 23:22
хиты: 6840
рейтинг:-1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь