пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» {екзамен}

{екзамен}

1 1. Світогляд, його історичні типи.
2 2. Структура і типологія світогляду. Роль світогляду в житті людини.
3 3. Основні теми і типи філософствування.
4 4. Світогляд і філософія: порівняльний аналіз.
5 5. Особливості історичного зародження філософії. Філософія і міфологія.
6 6. Специфічні риси філософського світогляду: всезагальність, рефлективність, категоріальність.
7 7. Порівняльний аналіз вихідних особливостей західного та східного типів філософствування.
8 8. Стародавня індійська філософія: особливості, основні проблеми, школи.
9 9.Стародавня китайська філософія: школи, їх проблематика.
10 10. Антична філософія: її виникнення, основні проблеми та риси. Мілетська натурфілософія
11 11. Філософське вчення Геракліта із Ефеса та Елейської школи (Парменід, Зенон).
12 12. Філософські погляди софістів (Протагор, Гіппій, Крітій).
13 13.Філософське вчення Сократа: принципи та метод.
14 14. Теорія «ідей» Платона та його вчення про пізнання.
15 15.Вчення Арістотеля про причини буття, класифікація наук. Логіка.
16 16. Основні напрямки елліністичної філософії та римської античності.
17 17.Основні риси філософії Середньовіччя: теоцентризм, традиціоналізм, креаціоналізм, провіденціалізм.
18 18. Схоластика та містика як провідні напрями середньовічної філософії.
19 19.Суть ідейних здобутків Августина Блаженного.
20 20.Полеміка про універсалії. Номіналізм та реалізм. Т. Аквінський.
21 21.Ідеї гуманізму, антропоцентризму та утопізму періоду Відродження.
22 22.Натурфілософія епохи Відродження.
23 23.Особливості філософії Нового часу.
24 24.Емпірична філософія Ф. Бекона: «Знання - сила». Вчення про метод пізнання та чотири групи «ідолів».
25 25.Дуалізм Рене Декарта: «Думаю, отже - існую».
26 26.Джон Локк про здібності людського розуму, «tabula rasa».
27 27.Філософські ідеї європейського Просвітництва.
28 28. Особливості німецької класичної філософії як періоду розвитку новоєвропейської філософії.
29 29.Особливості німецької класичної філософії як періоду розвитку новоєвропейської філософії.
30 30.Суть коперніканського перевороту І. Канта, його “річ-в-собі” та агностицизм.
31 31.Система абсолютного ідеалізму Г.В.Ф.Гегель
32 32.Діалектика як теорія розвитку: принципи, категорії, закони.
33 33.Діалектика і метафізика як альтернативні способи світорозуміння.
34 34.Порівняльний аналіз класичного та некласичного типів філософствування.
35 35.Зміст основних ідей С.К’єркегора. Поняття екзистенції.
36 36. Позитивізм. Вчення О.Конта про три стадії пізнання
37 37. Основні ідеї неопозитивізму та постпозитивізму та їх вплив на розвиток сучасної науки.
38 38.Волюнтаризм А.Шопенгауера та його вплив на формування некласичної філософської парадигми
39 39.«Філософія життя» Ф.Ніцше: «воля до влади» та ідея «надлюдини», їх суперечливе трактування.
40 40.Філософія культури О.Шпенглера та А.Тойнбі
41 41. Загальні особливості філософії ХХ ст. та її основні напрямки
42 42.Вихідні ідеї філософії екзистенціалізму.
43 43. Проблема свободи і відповідальності у філософії Ж.-П.Сартра
44 44 Філософія «абсурду» та «бунту» А.Камю.
45 45.Філософська антропологія та її вплив на сучасне розуміння людини
46 46.Основні ідеї російської релігійної філософії ХХ ст. (С.Булгаков, П.Флоренський, С.Франк, М.Бердяєв на вибір).
47 47.Вчення про дві натури та три світи Г.Сковороди
48 48.Екзисстенціальні ідеїфілософії 19 поч20ст.Памфил Юркевич.
49 49.Вчення про несвідоме З.Фрейда та його філософська оцінка.
50 50. Культурологічне значення ідеї архетипів К.-Г.Юнга.
51 51. Зміст основних ідей філософії постмодернізму.
52 52.Вплив ідей постмодернізму на сучасну культуру (літературу, живопис, музику, кіно).
53 53.Поняття онтології. Типи онтології: матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм.
54 54.Основні рівні і форми буття. Діалектика буття.
55 55.Історично мінливий зміст поняття матерія.
56 56.Рух як спосіб існування світу. Рух і спокій. Класифікація форм руху світу.
57 57. Простір і час як форми існування світу. Основні концепції простору і часу.
58 58.Поняття та сутність свідомості.
59 59.Форми суспільної свідомості. Основні функцій свідомості.
60 60. Співвідношення індивідуальної та суспільної свідомості.
61 61.Основні проблеми та принципи пізнавальної діяльності. Структура пізнання.
62 62.Характеристика чуттєвого та раціонального рівнів пізнання, їх форми.
63 63. Форми емпіричного та теоретичного наукового пізнання. Проблема істини.
64 64.Співвідношення понять індивід, індивідуальність, особистість. Людина як трихотомія тіла, душі і Духа.
65 65.Матеріалістичне трактування історії К.Марксом, його сучасна оцінка.
66 66.Вчення про сутність людини К. Маркса.
67 67. Формаційна і цивілізаційна теорії суспільного розвитку.
68 68. Теорія індустріального та постіндустріального суспільства: риси та особливості функціонування.
69 69. Філософія техніки
70 70.Ціннісні орієнтації та їх історичні типи.
71 71. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Типи цивілізацій. Особливості постсучасної цивілізації.
72 72. Глобалізація: суть, передумови та наслідки. Глобальні проблеми.
09.06.2016; 15:35
хиты: 1030
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь