пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» педагогика
» п

особливості романтизму як художнього напряму його витоки та естетичні принципи

 

романтизм як художній напрямок

Романтизмом називають художній напрямок, що виникло на початку XIX століття в Європі й тривало до середини XIX століття. Романтизм спостерігається в літературі, образотворчому мистецтві, архітектурі, поводженні, одязі, психології людей

Передумовою виникнення романтизму вважають велику французьку буржуазну революцію. До її у Франції все було впорядковано, існувала чітка станова ієрархія, кожна людина займала своє місце. Революція зруйнувала стару структуру суспільства, але нова ще не була створена, тому в окремої людини виникло почуття самітності. Життя починає здаватися людям грою, у якій кому- те повезе, а кому- те немає. Виникають і здобувають величезну популярність азартні ігри, в усьому світі з’являються ігорні будинки, публікуються посібника з ігор

Героями літературних творів стають «романтичні» герої – це гравці, вони грають із життям і долею, адже тільки в грі людин може відчути силу долі

Але за всією цією бравадою ховається всього лише почуття власної винятковості. Зосереджуючи на собі, вони вступають у конфлікт із дійсністю, конфлікт людини з миром. Виникає психологія особистості, що бунтує, що найбільше глибоко відбив Лорд Байрон у добутку “Подорож Чайльд-Гарольда”. Популярність цього добутку була так велика, що виникло ціле явище – “байронізм”, і цілі покоління молодих людей намагалися наслідувати йому (такий, наприклад, Печорин в “Герої нашого часу” Лермонтова). Основною літературною формою європейського романтизму стали казки, легенди, фантастичні повести

Одна з основних ідей – дія. Герої добутків не сидять на місці, вони приїжджають і знову їдуть. Досить згадати, наприклад, подорож Чичикова або Чацкого, що на початку звідкись приїжджає “Лікувався, говорять, на кислі він водах…”) , а потім знову кудись їде (“Карету мені, карету!”). У літературі виникають образи поштової карети, подорожей, мандрівок. Вони намагалися показати, що людина живе у світі, що постійно змінюється. У світі дивному, фантастичному, незвичайному, як у казці Гофмана “Лускунчик”, або виродливий, як у його казці “Крихта Цахес”. У цих казках відбуваються дивні події, предмети оживають і вступають у великі бесіди, основною темою яких стає глибокий розрив між ідеалами й дійсністю. І цей розрив стає однієї з основних ідей лірики романтизму

Російські письменники створюють казковий мир шляхом опису повсякденної побутової дійсності. Ця побутова дійсність переломлюється й переосмислюється як фантастична. “Ніч перед Різдвом” Миколи Васильовича Гоголя найбільше яскраво відбиває ця особливість

Однак не помилюся, якщо назву “Пікову даму” А.С.Пушкіна головним добутком російського романтизму. Це глибоко романтичне й навіть містичний добуток, що втілив у собі кращі риси російського романтизму. Донині цей добуток користується недоброю славою серед театральних артистів і режисерів. Воно оточено багатьма містичними історіями, що відбуваються з тими, хто ставить його на сцені або грає в ньому головні ролі

Каковы основные черты романтизма как метода и направления в литературе?

Романтизм – художественный метод, сложившийся в начале XIX века и получивший широкое распространение как направление (течение) в искусстве и литературе большинства стран Европы, в том числе и России

Решающую роль играет не воспроизведение действительности, а её активное пересоздание, воплощение идеала художника.

Для романтизма характерен синтез родов и жанров, их взаимопроникновение. Романтическая художественная система

Особенности романтического художественного метода проявились и в особенностях поэтического языка Р. Богатый и сложный духовный мир романтической личности потребовал более широких и более гибких художественно-речевых средств. В романтическом стиле большую, а нередко и основную роль начинает играть эмоциональная окраска слова, его вторичные значения, его семантические оттенки, а предметное, основное значение отступает на второй план

С другой стороны, требование универсальности, выдвинутое романтиками, создавало и жанровое разнообразие, и свободную разработку каждого жанра. Свобода художника, провозглашенная романтиками, была прежде всего свободой от всяких сковывающих правил классицизма.

Асоциальные тенденции в творчестве романтиков – результат их критического отношения к действительности.

Писатели-романтики, отрицая действительность, мечтали о лучшем будущем и звали читателей к борьбе за переустройство общества

Герои произведений – бунтари, борцы за справедливость.

Часто романтики обращались к прошлому, искали в нем людей необычных, совершивших подвиг во имя свободы. Но окружающая действительность была контрастом для романтических представлений, поэтому часто герои беззащитные, растерянные перед окружающим миром - трагизм судеб.

В отличие от представителей классицизма романтики требовали полной свободы творчества, стояли за использование разнообразных жанров, изменяли старые жанры и создавали новые.

Преобладало лирическое, личное начало.

Сюжет строился на необыкновенных событиях, часто фантастических. Автор помещал героев в острые ситуации, где с особой яркостью раскрывались их характерные черты.

Действие иногда переносилось в далекие страны, проходило в необычных, диковинных условиях, обращение к сказке, легенде, старинным временам

Любовь обязательно неземная и трагическая, желательно безответная или с непреодолимыми препятствиями к соединению любящих.

Очень яркий, красочный язык, использование разнообразных выразительных и изобразительных средств языка

Общая тенденция романтизма – неприятие окружающего мира, его отрицание. Для романтического героя существуют два мира: мир реальный, но несовершенный, и мир мечты, мир идеальный. Эти миры в сознании героя трагически разделены.

Романтический герой – это герой-бунтарь. Его борьба за осуществление мечты завершается либо крахом мечты, либо гибелью героя.

Герой романтического произведения находится вне общественно-исторических связей. Его характер, как правило сформировался сам по себе, а не под влиянием эпохи, исторических обстоятельств.

Романтический герой – воплощение авторского «я», поэтому нередко между героем и автором ставят знак равенства.

Романтический герой живёт и действует в исключительных, нередко экстремальных обстоятельствах – в ситуации несвободы, войны, опасного путешествия, в экзотической стране и т.п.

Для поэзии романтиков характерно использование образов-символов. Например, у поэтов философского течения роза – символ быстро увядающей красоты, камень – символ вечности и неподвижности; у поэтов гражданско-героического течения кинжал или меч – символы борьбы за свободу, а имена тираноборцев содержат намёк на необходимость бороться с неограниченной властью монарха (например, Брут, убийца Юлия Цезаря, рассматривался поэтами-декабристами как положительная историческая личность).

Романтизм субъективен по своей сути. Произведения романтиков носят исповедальный характер.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОМАНТИЗМА.

Непосредственной причиной, вызвавшей появление романтизма, была Великая французская буржуазная революция. Как это стало возможно?

До революции мир был упорядочен, в нем существовала четкая иерархия, каждый человек занимал свое место. Революция перевернула “пирамиду” общества, новое еще не было создано, поэтому у отдельного человека возникло чувство одиночества. Жизнь - поток, жизнь - игра, в которой кому- то повезет, а кому- то нет. В эту эпоху возникают и приобретают огромную популярность азартные игры, в всем мире и в частности в России возникают игорные дома, публикуются руководства по игре в карты.

В литературе возникают образы игроков - людей, которые играют с судьбой.

ГЛАВНЫЕ ИДЕИ РОМАНТИЗМА.

Одной из основных идей является идея движения. Герои произведений приезжают и снова уезжают. В литературе возникают образы почтовой кареты, путешествий, странствий. Достаточно вспомнить, например, путешествие Чичикова в дилижансе или Чацкого, который в начале откуда-то приезжает “Лечился, говорят, на кислых он водах...”) , а потом вновь куда-то уезжает (“Карету мне, карету!”). Эта идея отражает существование человека в постоянно меняющемся мире.

ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ РОМАНТИЗМА.

Основным является конфликт человека с миром. Возникает психология бунтующей личности, которую наиболее глубоко отразил Лорд Байрон в произведении “Путешествие Чайльд-Гарольда”. Популярность этого произведения была так велика, что возникло целое явление - “байронизм”, и целые поколения молодых людей старались подражать ему (таков, например, Печорин в “Герое нашего времени” Лермонтова).

Романтических героев объединяет чувство собственной исключительности. “Я” - это осознается как высшая ценность, отсюда эгоцентризм романтического героя. Но сосредоточившись на себе, человек вступает в конфликт с действительностью.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - это мир странный, фантастический, необыкновенный, как в сказке Гофмана “Щелкунчик”, или уродливый, как в его сказке “Крошка Цахес”. В этих сказках происходят странные события, предметы оживают и вступают в пространные беседы, основной темой которых становится глубокий разрыв между идеалами и действительностью. И этот разрыв становится основной ТЕМОЙ лирики романтизма.


08.06.2016; 19:59
хиты: 130
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь