пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

математика:
» сесия

сесия

1 №1Означення матрець, типи матриць;)
2 №2 Визначники другого та третього порядків та їх властивості
3 №3 Мінори та алгебраїчні доповнення
4 №4Обернена матриця
5 №5 Системи лінійних рівнянь, їх сумісність, розв’язування методами Крамера, Гауса.
6 №6цуй
7 №7Власні значення і власні вектори матриці.
8 №8Приклади застосування матричного аналізу в економіці.
9 №9Вектори. Базис. Розкладання вектора за базисом.
10 №10. Скалярний добуток векторів, його властивості та геометричне застосування.
11 №11. Векторний, мішаний добуток векторів, його властивості та геометричне застосування.
12 №12. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
13 №13Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки.
14 № 14 Рівняння прямої у відрізках
15 №15 Рівняння прямої, що проходить через дану точку перпендикулярно даній прямій
16 № 16 Кут між прямими на площині
17 №17.Нормальне рівняння прямої відстань від точки до прямої.
18 №18.Рівняння площини, що проходить через точку M(x0,y0,z0) перпендикулярно до вектора :
19 №19.Рівняння площини у відрізках на осях.
20 №20
21 ;)
22 №22.Параметричне рівняння прямої в просторі.Канонічне рівняння прямої в просторі.
23 №23.Рівняння прямої лінії в просторі, що проходить через дві задані точки
24 №24.Умова паралельності і перпендикулярності прямих в просторі
25 №25. Кут між прямою і площиною. Умови перпендикулярності і паралельності прямої та площини
26 №26.Еліпс, його рівняння.
27 №27.Гіпербола, її рівняння.
28 №28.Парабола, її рівняння.
29 №29.Множина. Функції, послідовності, границя послідовностей.
30 №30.Границя функції.Основні теореми.
31 №31. Похідна функції.Диференціал функції.Геометричний зміст похідної і диференціалу.
32 №32 Основні теореми диференціального числення
33 №33.Обчислення границь за правилом Лопіталя
34 №34.Формула Тейлора и Маклорена
35 №35. Область визначення ф-ції. Неперервність. Точки розриву
36 №36 . Асимптоти ф-ції
37 №37. Достатні умови існування екстремуму
38 №38.Найбільше і найменше значення функції на відрізку.
39 №39.Похідна і диференціали вищих порядків
40 №40.Застосування похідної в економіці:граничні показники,еластичність граничних показників.
41 41
42 №42.Область визначення функції багатьох змінних.Інтерпритація в економіці.
43 №43.Частинні похідні.Повна похідна.Повний диференціал і його застосування в наближених обчисленнях.
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 №51.Властивості невизначеного інтеграла
52 №52.Таблиця інтегралів
53 №53.3аміна змінної інтегрування
54 №54.Інтегрування частинами
55 №55.Інтегрування раціональних функцій
56 №56.Інтегрування деяких тригонометричних функцій.
57 №57.Універсальна тригонометрична підстановка
08.06.2016; 23:37
хиты: 1239
рейтинг:0
Точные науки
математика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь