пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Драгоманов, Зібер, Подолинський, Туган-Барановський.

М.П.Драгоманов(6 вересня 1841-20 червня 1895) український публіцистісторикфілософекономістлітературознавецьфольклорист,громадський діяч, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових.М.Драгоманов розширював поле та урізноманітнював форми діяльності, беручи активну участь у всіх заходах "Київської громади" та створеного в 1873 р. "Південно-західного відділення Російського географічного товариства" і про-
веденому в 1873 р. у Києві ІІІ Археологічному з'їзді. Через рік М.Драгоманов очолив і зреформував у демократичному дусі газету "Киевский телеграф", залучивши до участі в ній своїх однодумців і друзів – В.Антоновича, П.Чубинського,С.Подолинського,О.Терлецького та ін. Палкий патріот і глибокий знавець рідної й світової культури М. Драгоманов характеризував  українську літературу, народну й писемну, як такі що не поступалися іншим слов'янським літературам .

М.Драгоманов особливо рішуче виступав проти системи террору. Володів різким словом і нещадно ставився до непродуманих і неоправданих дій.  Національному, політичному і соціальному визволенню українського народу, утвердженню його достойного місця серед народів світу, готуванню його великого майбутнього він віддавав не лише всі свої інтелектуальні сили і здоров'я, а всі матеріальні засоби власні й своєї родини, подаючи приклад особистої жертовності й побутової скромності багатьом. Автор праць «Шевченко, українофіли і соціалізм», «Чудацькі думки про українську національну справу», «Листи на Наддніпрянську Україну», «Австро-руські спомини.1867—1877»  та ін. Зібер Микола Іванович (10 березня 1844 28 квітня1888) — український економіст і соціолог,філософ, громадський діяч, перший популяризатор економічного вчення Карла Маркса в Російській імперії та Україні. Як коментатор і популяризатор економічного вчення К. Маркса М. Зібер показує суперечності капіталістичного виробництва й привертає до них увагу читачів, глибоко аналізує становище робітничого класу, прямо переказуючи деякі місця з «Капіталу». Завдяки, головним чином, працям Зібера, трудова теорія цінності Рікардо-Маркса і Марксова схема економічного розвитку отримали і в російській економічній науці тверду і міцну постановку. Праці«Економічна теорія Карла Маркса»   «Істория швейцарської альменди»   «Економичні ескізи» та ін. Подоли́нський Сергій Андрійович (19 липня 1850— 30 червня 1891,) український науковецьлікарсоціологекономістфізикгромадський і політичний діячпубліцист. Увійшов в історію як один із перших економістів, який писав свої праці українською мовою.  Головні свої ідеї він вираз у праці "Ремесла і фабрики на Україні .Також його вчення значно вплинули на подальший розвиток економічної думки в Україні та відобразилися у працях таких економістів як В. И. Вернадський, Н. Руденко та інших. Миха́йло Іва́нович Туган-Барановський ( 8 січня 1865 -21 січня 1919) — видатний український і російський економіст. Спираючись на теоретичні положення А. Сміта, Д. Рікардо, теорію Маркса, він уперше виступив за об'єднання трудової теорії вартості з теорією граничної корисності. У роботі "Соціалізм як позитивне учення" він розглядає систему державного соціалізму як одну із форм суспільного устрою. Учений відзначав, що елементи примусу, мабуть, збережуться доти, поки сама людина не навчиться підкоряти свої інтереси суспільним.


06.06.2016; 18:00
хиты: 43
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь