пользователей: 28685
предметов: 12200
вопросов: 229944
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ООН: передумови зародження, структура, механізм дії.

 Ідея створення організації, яка б сприяла розвитку міжнародного співробітництва, забезпечувала б світовій співдружності мир і безпеку, виникла в ході Другої світової війни. Восени 1944 р. на конференції в Думбартон-Окс (Вашингтон, США) були підготовлені пропозиції щодо створення майбутньої організації. Ялтинська (Кримська) конференція 4-11 лютого 1945 р. ухвалила скликати 25 квітня 1945 р. у Сан-Франциско (США) установчу конференцію Організації Об´єднаних Націй (ООН). Учасникам конференції стали держави, що оголосили війну Німеччині і Японії до 1 березня 1945 р. 26 червня 1945 р. у Сан-Франциско учасники конференції (50 держав, серед яких Українська і Білоруська РСР) прийняли Статут ООН. Він набув чинності 24 жовтня 1945 р.

Статут проголошував рівноправність усіх людей, повагу прав і свобод людини. Основне призначення ООН — гарантування миру та безпеки у повоєнному світі. Основними робочими структурами ООН стали Генеральна Асамблея ООН, що проводить щорічні сесії та Рада Безпеки. Генасамблея приймає рішення двома третинами голосів. Рада Безпеки складається з 15 членів ООН. З них 5 — США, СРСР (з 1991 р. — Росія), Великобританія, Франція та Китай — постійні члени, які не підлягають переобиранню. Інші 10 держав обираються на дворічний термін Генеральною Асамблеєю. Кожний з постійних членів Ради Безпеки має право «вето» — забо­рони рішення.

 

Вплив «холодної війни» на діяльність ООН

 

ООН ухвалила і прийняла низку важливих документів, такі як засудження пропаганди війни (1947 p.), Загальна декларація прав людини (1948 p.), на основі якої в наступні роки були розроблені й прийняті міжнародні договори про права людини. Держави, що приєднуються до ООН, зобов´язуються виконувати вимоги цих документів.

Створення ООН заклало основи мирного післявоєнного співіс­нування країн, але їй так і не вдалося послабити протистояння США і СРСР. Військово-політичне суперництво зумовлювало силовий підхід до вирішення міжнародних проблем і призвело до виникнення «холодної війни».

 

Рада Безпеки ООН та її вплив на царину світових міжнародних відносин.

 

Рада Безпеки — постійно діючий орган, рішення якої обов´язкові до виконання всіма членами ООН. Генасамблея обирає також Економічну, Соціальну та Опікунську Ради, Між­народний суд і Секретаріат. Керує роботою Секретаріату Гене­ральний секретар ООН. Лише Рада Безпеки вибирає шляхи та засоби підтримання миру на планеті і має право вдатися до санк­цій та застосування сили проти агресора. Для сприяння економіч­ному, соціальному, культурному та екологічному розвитку планети ООН має розгалужену структуру міжнародних інститутів. Наприклад, ЮНЕСКО (Організація Об´єднаних націй з освіти, науки і культури), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров´я), ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН) та інші. Фінансування ООН здій­снюється за рахунок відрахувань держав-учасниць. Головні структури ООН розміщені в Нью-Йорку (СІЛА), а служби — у Женеві, Парижі, Відні.

 

 

Зародження проблеми реформування ООН.

 

Осоливість сучасного міжнародного розвитку полягає і в тому, що міжнародні проблеми дедалі більше набувають трансекторального, міжсекторального характеру. Це стосується і проблем урегулювання конфліктів, і проблем роз­витку, і проблем надзвичайної допомоги. Тому невідкладне завдання ООН — забезпечити єдність цілей і дій різних департаментів та структур її системи, забезпечити комп­лексний підхід до розв'язання міжнародних проблем. Сьоодні як ніколи потрібна координація дій в усіх сферах.

Назріла необхідність перебудови Секретаріату ООН, який непомірно розрісся і хибує на дублювання, паралелізм, невиправдані фінансові втрати.

Очевидною стала недосконалість системи фінансування, що проявляється у хронічній фінансовій кризі ООН.

Із розвитком подій одні органи ООН стали анахронізмом (наприклад, пов'язані з деколонізацією), а на деяких напрям­ках діяльності відчуваються явні прогалини (екологія, бо­ротьба з наркоманією, міжнародний тероризм та ін.).

Не відповідає сучасним вимогам і система контролю в ООН. Зміцніли регіональні організації, що створило умови для перерозподілу сфер дії між ними та ООН. ООН має сконцентруватися на пріоритетних напрямках, координуючи діяльність інших організацій.

В сучасних умовах стрімких змін і непередбачених подій особливо важливо забезпечити оперативне реагування. Отже, на перший план перед ООН висунулися такі завдання, як єдність цілей, узгодженість дій, стратегічне розміщення ре­сурсів, швидкість, гнучкість та ефективність. Для того, щоб ООН відповідала вимогам часу, необхідно здійснити багато-аспектні реформування, які б охоплювали перебудову Секре­таріату, перегляд деяких правових основ функціонування організації. Як зазначив Генеральний Секретар Кофі Аннан,«головна мета нинішніх реформаторських зусиль полягає у звуженні розриву між устремліннями і досягненнями. Зро­бити це планується за рахунок створення нової культури керівництва і нової структури управління в Організації Об'єднаних Націй, які дозволять підвищити цілеспрямо­ваність, узгодженість зусиль і швидкість реагування на невід­кладні потреби міжнародного співтовариства».

«Хвороби» ООН і шляхи вдосконалення організації визна­чалися роками. У 1975 р. з'явилася доповідь групи експертів з питань структури системи ООН. У 1985 р. критичні заува­ження і рекомендації були узагальнені в доповіді об'єднаної інспекційної групи.

Обговорення проблем реформування ООН особливо ак­тивізувалося в ході підготовки до 50-річчя утворення Організації. Ці питання були лейтмотивом виступів керівників держав і урядів під час загальних дискусій на 49-й сесії Генеральної Асамблеї у 1994 р. і на ювілейній, 50-й сесії. Проблеми реформування були в центрі уваги і на наступних сесіях Генеральної Асамблеї.


07.06.2016; 00:52
хиты: 29
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
всемирная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь