пользователей: 29951
предметов: 12312
вопросов: 233115
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ГП ЦП

1 1. Предмет, метод регулювання господарського права.
2 2. Правові засади захисту економічної конкуренції.
3 3. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства.
4 4. Поняття підприємства, як організаційної форми господарювання. Види та організаційно-правові форми підприємств.
5 5. Утворення, державна реєстрація та припинення діяльності суб'єктів господарювання.
6 6.Правовий статус господарських товариств.
7 7.Правовий статус громадянина-підприємця.
8 8. Правовий режим майна суб'єктів господарювання (види, джерела формування). Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління).
9 9. Корпоративні права.
10 10. Правові засади приватизації державного та комунального майна.
11 11. Поняття, види, виконання та припинення господарських зобов'язань. Забезпечення виконання господарських забов'язань.
12 12. Поняття, підстави та межі господарсько-правової відповідальності
13 13. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
14 14. Поняття банкрутства. Провадження у справах про банкрутство.
15 15. Поняття та функції, права та обов'язки біржі. Види біржових угод.
16 16. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.
17 17. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
18 18. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності
19 19. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види
20 20. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
21 21. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення. Види цін та порядок їх встановлення
22 22. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Форми та зміст аудиторських послуг
23 23. Види аудиту. Суб'єкти аудиторської діяльності
24 24. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
25 25. Правове становище торгово-промислових палат.
26 26. Поняття іноземних інвестицій і їх контроль в економіці України. Форми і види іноземних інвестицій.
27 27. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.
28 28. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.
29 29. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.
30 30. Правове регулювання спеціальних режимів господарювання.
31 31. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій.
32 32. Поняття, джерела цивільного процесуального права і його значення. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України.
33 33. Поняття, система, класифікація принципів цивільного процесу та їх значення.
34 34. Цивільно-процесуальні правовідносини: підстави, передумови виникнення, суб'єкти, об'єкти та зміст.
35 35. Суддя як обов'язковий суб'єкт цивільного процесу. Відвід судді.
36 36. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки. Процесуальна співучасть.
37 37. Треті особи у цивільному процесі.
38 38. Участь органів прокуратури у цивільному процесі.
39 39. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб.
40 40. Представництво у цивільному процесі. Процесуальне правонаступництво.
41 41. Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків.
42 42. Підвідомчість цивільних справ. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ.
43 43. Підсудність цивільних справ.
44 44. Витрати по провадженню цивільної справи.
45 45. Судові виклики та повідомлення.
46 46.Санкції цивільного процесуального права.
47 47. Докази і доказування у цивільному процесі.
48 48. Наказне провадження.
49 49. Відкриття провадження по цивільній справі у суді.
50 50. Провадження у справі до судового розгляду.
51 51. Судовий розгляд цивільних справ.
52 52. Постанови суду першої інстанції
53 53. Окреме провадження.
54 54. Апеляційне провадження.
55 55. Касаційне провадження.
56 56. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.
57 57. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання.
58 58. Цивільне судочинство України з іноземним елементом.
59 59. Відновлення втраченого судового провадження.
60 60. Цивільне судочинство і його стадії
16.06.2014; 14:14
хиты: 6438
рейтинг:+1
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь