пользователей: 30294
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Криміналістика

1 1.Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.
2 2. Система криміналістики як науки та однойменної навчальної дисципліни.
3 3. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
4 4. Завдання криміналістичної науки на сучасному етапі.
5 5.Виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан криміналістики в Україні.
6 6. Злочин як процес взаємодії і відображення (слідоутворення). Елементи механізму злочинної діяльності.
7 7.Поняття та різновиди способу вчинення злочину. Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань розслідування.
8 8. Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та відмінність від інформації, одержаної шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.
9 9. Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації.
10 10. Методологічні основи криміналістики.
11 11 Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю.
12 12 Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації, її види і форми
13 13. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об’єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період.
14 14. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації.
15 15. Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх роль у збиранні і дослідженні інформації щодо злочину та його учасників.
16 16. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у розкритті та розслідуванні злочинів.
17 17 Загальна характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів
18 18. Поняття і значення фіксації криміналістичної інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів.
19 19. Складання протоколу слідчої дії - основний спосіб закріплення у встановленому законом порядку факту і результатів використання техніко-криміналістичних засобів і методів.
20 20. Загальна характеристика допоміжних способів фіксації інформації, що має криміналістичне (доказове) значення.
21 21. Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії.
22 22. Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, відеоплівок як додатків до відповідних протоколів слідчих дій.
23 23. Криміналістична габітологія: поняття, зміст і значення в практиці розкриття та розслідування злочинів.
24 24. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини.
25 25.Криміналістична відео-фоноскопія. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів та їх використання для розшуку й ототожнення джерела звуку.
26 26.Криміналістична трасологія (слідознавство): поняття, система, завдання.
27 27. Поняття та класифікація слідів злочину в криміналістиці.
28 28.Сліди рук людини (дактилоскопія).
29 29. Сліди засобів учинення злочину.
30 30. Сліди джерел підвищеної небезпеки
31 31.Сліди сил і явищ природи.
32 32.Мікрооб’єкти та їхнє значення в розкритті та розслідуванні злочинів.
33 33.Криміналістична одорологія. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події.
34 34.Експертно-трасологічні дослідження та їх значення в розслідуванні злочинів.
35 35.Криміналістичне почеркознавство й авторознавство. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку.
36 36.Поняття документу в криміналістиці. Характеристика основних способів підроблення документів та ознаки, що вказують на них.
37 37. Дослідження відтисків печаток і штампів.
38 38. Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, іноземної валюти, матеріалів порнографічного змісту ).
39 39. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.
40 40. Виявлення, фіксація та вилучення комп’ютерної інформації
41 41. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування
42 42. Класифікація балістичних об’єктів і загальна характеристика їх криміналістичного дослідження
43 43.Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних об’єктів.
44 44.Поняття, науково-правові засади та завдання кримінальної реєстрації як галузі криміналістичної техніки і практичної діяльності.
45 45. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними і експертно-криміналістичними центрами МВС України.
46 46.Проблема допустимості використання в кримінальному судочинстві нетрадиційних криміналістичних знань і методів.
47 47. Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв’язок з іншими розділами криміналістики.
48 48. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики.
49 49. Основні поняття і категорії криміналістичної тактики, їх класифікація та загальна характеристика.
50 50. Криміналістична версія: поняття, види, правила висування та перевірки.
51 51. Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування. Принципи, види і технологія планування розслідування.
52 52. Організаційно-тактичні основи огляду місця події.
53 53. Організаційно-тактичні основи огляду транспортних засобів.
54 54. Організаційно-тактичні основи огляду трупу.
55 55. Організаційно-тактичні основи розшуку підозрюваних (обвинувачених).
56 56. Організаційно-тактичні основи затримання підозрюваних (обвинувачених).
57 57. Організаційно-тактичні основи обшуку в помешканні.
58 58. Організаційно-тактичні особливості особистого обшуку.
59 59. Організаційно-тактичні основи виїмки.
60 60. Організаційно-тактичні основи зняття інформації з каналів зв’язку.
61 61.Організаційно-тактичні основи допиту потерпілих і свідків.
62 62.Організаційно-тактичні основи допиту підозрюваних і обвинувачених.
63 63.Організаційно-тактичні основи очної ставки.
64 64.Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання живих осіб.
65 65.Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання особи за фото- відеозображенням.
66 66.Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання предметів.
67 67. Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події (у формі перевірки й уточнення показань на місці).
68 68. Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події (у формі слідчого експерименту).
69 69. Організаційно-тактичні основи одержання зразків для порівняльного дослідження.
70 70. Організаційно-тактичні основи підготовки і призначення судових експертиз.
71 71. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій.
72 72. Взаємодія слідчого (дізнавача) з оперативними службами правоохоронних органів у процесі розкриття і розслідування злочинів.
73 73. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.
27.05.2014; 21:02
хиты: 8600
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь