пользователей: 30274
предметов: 12382
вопросов: 234348
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Административный процесс

1 поняття адміністративна юстиція.
2 2. Поняття адміністративного судочинства.
3 3. Відмінність Адміністративного судочинства від Конституційного, цивільного, господарського, Кримінального
4 5. Встановлення обґрунтованості, доцільності і безсторонності рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.
5 6. поняття та природа адміністративного процесу.
6 зв'язок судового адміністративного процесу з адміністративним правом
7 8. Адміністративний процесс і адміністративна процедура: правова природа та особливості співвідношення
8 9. провадження та стадії адміністративного процесу
9 10. Поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи)
10 11. Поняття і предмет адміністративного спору. Співвідношення понять «адміністративно-правовий спір» і «публічно-правовий спір»
11 12. Підсудність справ адміністративним судам
12 13.Особлива природа і винятковість справ за зверненнями суб'єктів владних повноважень.
13 14. Поняття та види принципів адміністративного процесу
14 15. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є:
15 16. Принципи стадій судового розгляду справи: усність судового розгляду, безпосередність судового розгляду (незмінність суддів), безперервність розгляду
16 17. Компетенція адміністративних судів.
17 18. Поняття адміністративного суду та його склад.
18 19. Система адміністративних судів України. Місцеві та окружні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд України.
19 20. Роль Верховного суду України в забезпеченні правосуддя в адміністративних справах
20 21. Поняття і види підсудності адміністративних справ
21 22. Предметна підсудність
22 23. Територіальна підсудність
23 24. Інстанційна підсудність
24 25.Підсудність за звязком
25 26.Підсудність за ухвалою суду
26 27.Строки звернення до адміністративного суду.Загальні і спеціальні строки.Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. Ст.99.
27 28.Поняття адміністративного позову, його ознаки та елементи
28 29.Види позовів в адміністративному процесі.Право на позов
29 30.Сукупність та зміст доказування в адміністративному процесі.Предмет доказування.
30 31. Характеристика і види доказів в адміністративному процесі.
31 32. Способи забезпечення доказів.
32 33. Особливості процесу доказування в окремих стадіях адміністративно-судового процесу.
33 34. Оцінка судових доказів.
34 35. Суб'єкт адміністративного процесу їх види.
35 36.Склад суду при здійсненні адміністративного судочинства. Відводи судді.
36 37 Поняття та ознаки сторін в адмін. порцесі. Сутність неналежної сторони та процедура її зміни.
37 38 Повноваження сторін в адміністративному процесі
38 40 Треті особи: поняття , ознаки , види
39 39 Учасники адмін. процесу, які сприяють вирішенню адмін. справи в суді
40 Поняття та ознаки суб’єкта владних повновадень
41 42 Процесуальна співучасть
42 43. адміністративно-процесуальна правосуб'єктність позивача і відповідача
43 44. Поняття, ознаки види адміністративного процесуального представництва
44 45. Правонаступництво а адміністративному процесі
45 46. Особливості адміністративної процесуальної правосуб'єктності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
46 47. участь прокурора в адміністративному процесі
47 48. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі
48 49.Поняття та види судових витрат в адм процесі
49 51.примирення сторін під час підготовчого провадження
50 50.Юрид природа та види процес строків в адм. Праві
51 52.Забезпечення адм. Позову
52 53.Підготовче провадження-поняття,стадії
53 54.Стадія судового розгляду справи:її особливості та етапи
54 55. поняття та види судових рішень в адміністративному процесі
55 56.вимоги які мають відповідати судовим рішенням адміністративних судів
56 57. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов
57 58.Ухвали адміністративних судів: поняття, структура та особливості
58 59. Апеляційне провадження
59 60.Касаційне провадження
60 61. Рішення касаційної інстанції
61 62. підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими обставинами
62 63.провадження за нововиявленими обставинами
63 64. Виконання судових рішень в адміністративних справах
64 67. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності. (Ст. 180 КАС)
65 65 Особливості провадження у справах щодо оскарження НПА
66 66. Особливості провадження у справах, що виникають з виборчого процесу та референдуму
67 68. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. (Стаття 181.)
68 Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. (Стаття 182.)
69 Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. (Стаття 183.)
хиты: 16282
рейтинг:+13
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь