пользователей: 28472
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

23. Криміналістична габітологія: поняття, зміст і значення в практиці розкриття та розслідування злочинів.

Криміналістична габітологія  — це галузь криміналістичної техніки, що ґрунтується на засадах анато­мії, антропології, біології й охоплює систему теоретичних поло­жень про зовнішні ознаки людини, а також сукупність методів і науково-технічних засобів, що забезпечують збирання, досліджен­ня і використання відповідних ознак для ототожнення особи. Кри­міналісти застосовують також термін «габітоскопія».Криміналістична габітоскопія  — це криміналістичне вчення про ознаки зовнішнього вигляду людини, їх матеріальних та ідеальних відображень, про методику використання цих ознак при встановленні фактів, що мають зна­чення для провадження досудового слідства в кримінальних спра­вах про злочини та їх попередження. Габітоскопія ви­вчає криміналістичне ототожнення людини за ознаками зовніш­ності, є галуззю криміналістичної техніки, що охоплює вивчення, систематизацію, оцінку ознак зовнішності з метою застосування прийомів і методів ідентифікації особи.

Людина наділена даними, що забезпечують її життєдіяльність, їх можна класифікувати за трьома видами: фізичні, біологічні, со­ціальні. Це означає, що людині притаманні відповідно три види слідів. Отже, на місці події людина (злочинець, потерпілий, сві­док) залишає сліди, які мають інформацію про неї.1. Фізичні дані характеризують будову тіла людини. 2. Біологічні дані характеризують функціональну діяльність лю­дини як біологічного механізму в соціальному середовищі.3. Соціальні дані характеризують людину як суб'єкта правовід­ носин, суспільних відносин. Фізичні дані людини, у свою чергу, є двох видів: зовнішні (анато­мічні) і внутрішні (структурні). Зовнішні (анатомічні) дані харак­теризують будову тіла людини (голови, обличчя, рук, ніг, зубів, шкіряних покривів та ін.). Внутрішні (структурні) дані характери­зують зовнішню будову тканин, органів, різних виділень людсько­го організму. Біологічні дані людини є трьох видів: динамічні, голосові й мов­ні. Динамічні дані означають рухові навички, що проявляються під час руху людини, в індивідуальній каліграфії, при жестикуля­ції, у голосі, манері поведінки. Голос — дані людини, джерело зву­кових слідів. Завдяки голосу можна формувати індивідуальні комплекси ознак — ідентифікувати людину за голосом, звуковою мовою. Мова — дані людини, що є засобом спілкування з іншими. Криміналістами досліджується усна і письмова мова. Соціальні дані людини характеризують її як особу. Усі соціальні дані можна об'єднати в окремі класи: персонографічні, психофі­зіологічні, психічні, світосприймальні, виробничо-ділові, мораль­но-побутові. Персонографічні дані — прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, місце народження, національність тощо.Психофізіологічні дані характеризують:

1) стан людини — веселість, збудливість, пригніченість; 2) тип нервової діяльності людини — сангвінік, холерик, флег­матик, меланхолік; 3) фізичні вади людини — глухота, сліпота, різні каліцтва.
 

 


27.05.2014; 21:02
хиты: 72
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь