пользователей: 28681
предметов: 12199
вопросов: 229892
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10. Методологічні основи криміналістики.

Методологія науки криміналістики є вченням про спеціальні методи і засоби збору і вивчення об’єктів реальної дійсності, віднесених до предмета дослідження даної науки. Класифікація криміналістичних методів:1.Усезагальний метод – матеріалістична діалектика; , суть якої полягає у вивченні предметів та явищ дійсності в русі, змінюванні, розвитку, взаємозв’язку і взаємо-обумовленості. Всезагальний метод як теорія пізнання усіх галузей знань виконує методологічну, гносеологічну та світоглядну функції. В основі загального методу лежить філософське знання. Антична філософія була першою формою пізнання (Демокрит, Платон, Піфагор). Найвище досягнення цього періоду - логіка Аристотеля. Наприклад закон переходу кількості в якість, єдність протилежностей, окремого та цілого, тотожності, загального зв'язку - присутні у пізнавальному процесі.

2.Загальні (загальнонаукові) методи: спостереження (систематичне цілеспрямоване безпосереднє сприйняття предмета чи явища), вимірювання (необхідним методом пізнання різних просторових та часових величин), експеримент (при проведенні експертиз і отримав назву експертного експерименту.), порівняння (співставлення (візуальне або за допомогою приладів), суміщення і накладення (фотоаплікація у фотопортретній експертизі)., моделювання (заміщенні реального об'єкта пізнання його моделлю, яка піддається дослідженню, а одержані результати інтерпретують (переносять) на реальний об'єкт вивчення.),опис (фіксація шляхом опису кількісних та якісних показників предметів), математичні та кібернетичні, логічні (аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія), група психологічних та природничо-наукових методів, які використовуються для розв’язання криміналістичних задач розслідування злочинів;

3.Часткові, частковонаукові або спеціальні методи – криміналістична ідентифікація та встановлення групової належності (групофікація), група методів збирання криміналістичної інформації з матеріальних джерел, група методів експертного дослідження матеріальних відображень, група методів встановлення фактів і розслідування окремих видів злочинів, група методів попередження злочинів криміналістичними засобами.


27.05.2014; 21:02
хиты: 351
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь