пользователей: 29970
предметов: 12313
вопросов: 233119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Предмет і метод господарського процесу.

Господарське процесуальне право — це сукупність правових норм, що регулюють досудовий порядок урегулювання окремих категорій спорів; порядок здійснення правосуддя у спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів, при їх виконанні й на інших підставах, передбачених чинним законодавством; регламентує порядок визнання недійсними актів на підставах, зазначених у законодавстві; визначає порядок провадження у справах про банкрутство тощо особливими, притаманними йому методами.

Предметом господарського процесу є господарські та інші спори, які розглядають господарські суди в межах встановленої для них підвідомчості та підсудності. Встановлені нормами господарського процесуального права порядок порушення провадження у справі, розгляд і вирішення спорів, їх перегляд, а також виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду називається господарською процесуальною формою. Її значення полягає в тому, що вона забезпечує захист прав суб’єктів господарської діяльності й гарантує прийняття законних і мотивованих рішень. Процесуальна форма є інструментарієм, за допомогою якого досягається законність у діяльності господарських судів. Для забезпечення форми процесуальної діяльності ГПК України визначає коло суб’єктів, які мають право звертатися до господарського суду за захистом (ст. 1 ГПК України), встановлює коло справ, підвідомчих господарським судам (ст. 12 ГПК України), правила підсудності справ у системі господарських судів (ст. 13,15,16 ГПК України), склад учасників господарського процесу (р. IV ГПК України), розкриває поняття та види доказів, правила їх оцінки тощо.

Господарське процесуальне право регулює досудовий порядок врегулювання окремих категорій спорів; порядок здійснення правосуддя у спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів, при їх виконанні й на інших підставах, передбачених чинним законодавством; регламентує порядок визнання недійсними актів на підставах, зазначених у законодавстві; визначає порядок провадження у справах про банкрутство тощо особливими, притаманними йому методами.

Метод правового регулювання-сукупність юридичних способів і прийомів впливу на відносини, які є предметом даної галузі права. Основним методом господарського процесуального права є імперативний (владних приписів) за наявності диспозитивних (дозволу) елементів.

Метод субординації (централізоване, імперативне регулювання, при якому регулювання зверху донизу здійснюється на владно-імперативних засадах); метод координації (децентралізоване, диспозитивне регулювання, при якому регулювання визначається також знизу, на його процес впливає активність учасників суспільних відносин); імперативний метод за наявності диспозитивних елементів(таке сполучення зумовлене тим, що, з одного боку, господарський процес є владною діяльністю господарського суду по застосуванню норм матеріального і процесуального права, що передбачає владні засади в механізмі господарського регулювання, а з іншого — формою примусового здійснення суб’єктивних прав в основному в тих галузях права, які базуються на рівності та диспозитивності їх суб’єктів).

 

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 112
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь