пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


ІСТОРІЯ ФІОТ

1 Дисципліна Історія України як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
2 2. Дайте визначення поняття "історико-етнографічний регіон" ,охарактеризуйте основні етапи формування українських історико- етнографічних регіонів.
3 3.Розкрийте зміст основних концепцій походження українського етносу.
4 4.Охарактеризуйте політичний устрій та систему управління держави Антів
5 5.Висвітліть основні підходи,які існують у сучасній історичній науці,щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
6 6.Назвіть суспільно-політичні,економічні й геополітичні фактори,які зумовили становлення давньоруської держави Київська Русь.
7 7.Охарактеризуйте соціальну структуру і соціальні відносини в Київській Русі.
8 8. Охарактеризуйте етапи розвитку давньоруської держави Київська Русь, її державну організацію.
9 9.Висвітліть особливості розвитку освіти в Київській Русі.
10 10.Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.
11 11.Розкрийте зміст та проаналізуйте ефективність реформ князя Володимира Святославовича,спрямованих на централізацію Київської Русі.
12 12.Висвітліть головні причини та наслідки феодальної роздрібненості Київської Русі.
13 Охарактеризуйте геополітику Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
14 14. Визначте передумови об’єднання Галичини і Волині в єдину державу, охарактеризуйте етапи її розвитку.
15 15.Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 16.Проаналізуйте суть змін у стані освіти,які відбулися на українських землях з середини 14 ст. до середини 17 ст.
17 17.Охарактеризуйте роль братських шкіл та Києво-Могилянської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці 16-17 ст.
18 18.Окресліть комплекс факторів,які спричинили національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
19 19.Проаналізуйте головні етапи становлення української козацької держави(Війська Запорозького) в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
20 20.Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацько-гетьманської держави у період с 1648 року до кінця 18 ст.
21 21.Охарактеризуйте сучасні наукові погляди щодо причини,часу виникнення,соціальної бази й організаційної структури українського козацтва.
22 22.Висвітліть умови прийняття Переяславського договору,визначте суть Березневих статей та їхнє значення в контексті українського державотворення.
23 23.Проаналізуйте етнополітичні процеси в козацько-гетьманській державі.
24 24.Проаналізуйте в історико-етнополітичному контексті особливості процесу обмеження та ліквідації царським урядом автономії України(друга половина 17-18 ст.)
25 25.Дайте характеристику процесу остаточної ліквідації автономного устрою Гетьманщини у другій половині 18 ст.
26 26.Зясуйте якими були особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці 18 -у першій половині 19 ст.
27 27.Назвіть головні причини масового перенаселення українців за кордоном у кожну з чотирьох еміграційних хвиль.
28 28.Порівняйте особливості етнополітики Російської та Австрійської імперії щодо українського питання.
29 29.Здійсніть порівняльний аналіз соціальної модернізації України в Російській та Австрійських імперіях наприкінці 18-на початку 20 ст.
30 30.Якими були передумови створення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку 20 ст.,охарактеризуйте програмові засади найбільш впливових із них.
31 31.Висвітліть українське питання в європейській політиці напередодні Першої Світової Війни.
32 Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?
33 33.Назвіть та проаналізуйте етапи українського державотворення 1917- 1920 рр.
34 34.Визначте основні напрями державотворчої діяльності Директорії УНР,наскільки вона була ефективною?
35 35.Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення.
36 36 Розкрийте зміст внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського,які були її сдобутки і недоліки?
37 37 Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в контексті розбудови української державності.
38 38.Дайте порівняльну характеристику підходам до вирішення етнонаціональних проблем в Україні Центральною Радю,Гетьманським Урядом та Директорією УНР
39 діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.
40 40. Визначте причини поразки українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918 - 1919 рр.
41 41 Назвіть та проаналізуйте причини поразки українського національного руху 1917-20 р
42 42.Визначіть особливості процесу Входження України до складу СРСР
43 43. Охарактеризуйте Політичне і соціально-економічне становище України після завершення революції та громадянської війни
44 44.Визначте прични політики українізації в УРСР в 1920-30 на поч. 1930 р та проаналізуйте її основні наслідки
45 45 Проаналізуйте особливості проведення індустріалізації і колективізації сільского господарства в Україні , якими змінами у соціальній структурі суспільства позначилися ці процеси?
46 46. Назвіть причини, політичних репресій в Україні у 30-ті рр. ХХ ст. охарактеризуйте їхній розмах.
47 47.Визначте особливості суспыльно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі польскох державив 1920-1930 роки.
48 48 Висвітліть скадові процесу «радянізації» Західної України після її приєднання до срср, якими були негативні і позитивні наслідки?
49 49.Висвітліть Українське питання в європейській політиці напередодні Другої Світовох Війни.
50 50 Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни а проаналізуйте його наслідки
51 51 Розкажіть про внесок українських науковців у перемогу СРСР в роки Другої світової війни
52 52. Розкажіть про умови відновлення та розвиток освіти в радянській україні після звільнення її від німецько-фашистських окупантів
53 53) Визначте особливості політико-ідеологічних та культурних процесів в УРСР в післявоєнні роки.
54 54. Проаналіуйте особливості та наслідки проведення економічних реформ у Радянській Україні наприкінці 1950-х - початку 1960-х років
55 Політики в Україні за часів Хрущова.
56 56 Розкажіть про дисидентьсяй рух в радянській україні у 1960-80 р. у чому на вашу думку полягає його значеня у контексті Зародження дисидентського руху
57 57. Розкажіть про рух «шістдесятників» в Радянській Україні, визначте його значення в контексті українського державотворення.
58 58 Розкажіть про особливості науково-технічної революцій в СРСР і УРСР у 1960-1980рр.
59 59 Яким чином на вашу думку екстенсивні методи господарювання в срср в 1960-80 р. вплинули на стан української науки.?
60 60.Розкажіть про особливості політичного і духовного розвитку українського суспільства в 1970-80 р
61 61 Розкрийте зміст запровадженої в другій половині 1980-х рр. М. Горбачовим політики «перебудови», у чому полягали особливості проведення цієї політики в УРСР
62 Охарактеризуйте діяльність відомих громаських рухів та організацій у напрямі становлення незалежної Української держави наприкинці 1980-х на початку 1990-х рр.
63 63. Проаналізуйте напрямки зовнішньополітичної діяльності України у 1990-ті рр., якими були її основні досягнення і недоліки
64 64.Охарактеризуйте особливості конституційного процесу в Україні в середині 1990-х рр.
65 65. Окресліть головні напрямки розвитку середньої та вищої освіти в україні після проголошення її державної незалежності
66 66 Роскажіть про стан релігійних і міжконфесійних відносин в Україні в переше десятиліття після проголошення державної незалежності в Україні
67 67 Проаналізуйте особливості,здобутки та недоліки соціальної політики Української держави 1991-2001
68 68. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
69 69.Розкрити зміст гуманітарної політики Української держави в період 1994-2001 р.
70 70.Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвику національних меньшин у сучасній Україні.
10.01.2014; 21:51
хиты: 3998
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь