пользователей: 28481
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

.Міжнародні вимоги до зовнішньоторговельного контракту.

Контракт купівлі-продажу у сфері міжнародної торгівлі, що зас¬тосовується у світовій практиці, як правило, має такі розділи: 

• вступна частина; 

• предмет контракту; 

• кількість; 

• якість; 

• термін і дата поставки; 

• базові умови поставки; 

• ціна і загальна вартість контракту; 

• умови платежів; 

• упаковка і маркування; 

• рекламації; 

• гарантії; 

• штрафні санкції та відшкодування збитків; 

• страхування; 

• форс-мажорні обставини; 

• арбітраж; 

• інші умови. 

Велике значення для контрактних аспектів міжнародної торгівлі має Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу то¬варів, укладена у Відні у 1980 р. (United Nations Convention on the Contractsfor the International Sale of Goods). 
Україна враховує загальносвітову практику, формулюючи вимо¬ги до міжнародного контракту. Нині чинне "Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" було затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201, зареєстроване у Міністерстві юс¬тиції України 21 вересня 2001 р. № 833/6024 і опубліковане, зокрема, в "Офіційному віснику України", 2001, № 39. Попередня редакція цього положення була затверджена наказом Міністерства зовнішніх зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 р. № 75. (Згодом МЗЕЗ'торг об'єднали з Міністерством економіки України.) 
Чинне положення розроблено відповідно до ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. Воно має застосовуватися українськими суб'єктами підприємницької діяльнос¬ті (незалежно від форм власності) та їх іноземними партнерами. У по-ложенні зазначається, що зовнішньоекономічний договір (контракт) є матеріально оформленою угодою двох або більше суб'єктів зовніш¬ньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів і спрямова¬ний на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти підприєм¬ницької діяльності мають право при складанні тексту контракту використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено зазначеним законом України. Контракт укладається у простій письмовій формі, якщо ін¬ше не передбачено міжнародним договором України або законом. 
Права й обов'язки сторін контракту визначаються матеріальним і процесуальним правом місця його укладення, якщо сторони не по¬годили інше. До умов, які повинні бути передбачені в контракті, як¬що його сторони не погодилися про інше щодо викладення умов до¬говору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами може вважатися таким, що не укладений, або може бути визнано недій¬сним внаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавс¬твом України, належать: 

• назва, номер контракту, дата та місце його укладення; 

• преамбула; 

• предмет контракту; 

• кількість та якість товару; 

• базові умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних 

робіт або послуг); 

• ціна і загальна вартість контракту; 

• умови платежів; 

• умови приймання-здавання товару (робіт, послуг); 

• упаковка і маркування; 

• форс-мажорні обставини; 

• санкції та рекламації; 

• урегулювання спорів у судовому порядку; 

• місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні рекві¬
зити сторін. 

За домовленістю сторін у контракті можуть визначатися додатко¬ві умови. Слід мати на увазі, що кожна з наведених позицій тексту положення містить стислі вимоги і вказівки з відповідних питань. З ними читачеві слід ретельно ознайомитися. 
Зупинимося на окремих положеннях зовнішньоекономічного контракту. 
Базові умови поставки товарів визначають порядок оплати вит¬рат, пов'язаних з транспортуванням товару від експортера до імпор¬тера, а також перехід відповідальності за експортовані товари. Базо¬ві умови з'явилися з об'єктивних потреб і зумовлені міжнародними  торговельними звичаями.

 

  1. .

02.06.2016; 18:24
хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь