пользователей: 30274
предметов: 12382
вопросов: 234348
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Закрытые тесты

1 Риси економічного аналізу, як науки:
2 Мета економічного аналізу - це:
3 Вкажіть неправильну відповідь: Економічний аналіз - це система спеціальних знань, яка пов’язана з:
4 Метою економічного аналізу є:
5 Тріада наукового пізнання -це:
6 Принципами економічного аналізу є
7 Які основні принципи економічного аналізу:
8 Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це ...
9 Статистика для економічного аналізу є:
10 Що з переліченого не відноситься до принципів діалектики в економічному аналізі:
11 Економічний аналіз в системі економічних наук відноситься до:
12 Вивчення економічних явищ і процесів в системі економічного аналізу здійснюється на основі досліджень:
13 Макроекономічний аналіз пов’язаний із дослідженнями:
14 Мікроекономічний аналіз пов’язаний із дослідженнями:
15 Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:
16 Економічна теорія для аналізу є:
17 Економічний аналіз для контролю є
18 Під предметом економічного аналізу розуміють:
19 Предметом економічного аналізу є:
20 Предметом дослідження в економічному аналізі є:
21 До об’єктів економічного аналізу належать:
22 Об’єктами, через які розкривається предмет економічного аналізу є:
23 До об’єктів економічного аналізу належать:
24 Принцип системності економічного аналізу передбачає:
25 Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це ..
26 В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу:
27 В чому полягає діагностична функція економічного аналізу:
28 В чому полягає пошукова функція економічного аналізу:
29 Визначення та оцінка причинно-наслідкових змін досліджуваних явищ та процесів - це:
30 Оцінка стану та зміни досліджуваних явищ та процесів належить до:
31 Використання в економічному аналізі науково обґрунтованих методик досліджень економічних явищ та процесів і факторів їх зміни передбачено принципом:
32 Дослідження економічних явищ та процесів як систем із складною функціонально-структурною будовою передбачає принцип
33 Пошук резервів в економічному аналізі належить до:
34 Під терміном „фактори” розуміють:
35 Економічний аналіз виконує функції:
36 Розробка аргументованих аналітичних висновків та пропозицій щодо вирішення конкретних практичних ситуацій та проблем забезпечується через виконання принципу:
37 Який принцип економічного аналізу передбачає, що витрати на організацію та здійснення аналітичних досліджень повинні забезпечувати значно більший ефект через використання результатів аналізу:
38 Парадигма економічного аналізу - це його
39 Сучасна цільова орієнтація економічного аналізу полягає у забезпеченні:
40 Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:
41 Визначення пріоритетів щодо досягнення поставлених цілей забезпечується через виконання принципу:
42 Логарифмічний метод відноситься до:
43 Метод економічного аналізу характеризується:
44 Вивчення причинно-наслідкових зв’язків, при якому дослідження проводиться від часткового до загального, від вивчення окремих факторів до їх узагальнення, від причин до результатів, називається:
45 Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм розв’язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називається:
46 Визначення методики аналізу окремих явищ та процесів називається:
47 Методика економічного аналізу не передбачає:
48 Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм розв’язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називається:
49 До економіко-логічних методів відносять
50 До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?
51 Метод групування відноситься до:
52 До якісних показників можна віднести:
53 До методів детермінованого факторного аналізу не відноситься:
54 До якої групи методів належить метод суми місць?
55 Для вираження причинно-наслідкових зв’язків, які існують у реальній господарській ситуації, в економічному аналізі використовують:
56 Абстрагування при застосуванні методів економічного аналізу використовують з метою:
57 Факторний аналіз передбачає
58 Модель в економічному аналізі - це:
59 Моделі, які базуються на кількісному вимірюванні ймовірності функціонального зв’язку, називаються:
60 Моделі, що використовують, коли результативний показник є алгебраїчною сумою кількох факторів, називаються :
61 Моделі, що використовують, коли результативний показник є добутком кількох факторів, називаються :
62 Моделі, що використовуються, коли результативний показник є часткою від ділення факторів, називаються :
63 Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:
64 Для дослідження детермінованих функціональних залежностей використовують:
65 Яка з описаних моделей є адитивною:
66 Яка з описаних моделей є мультиплікативною:
67 Яка з описаних моделей є кратною:
68 Дослідження стохастичних залежностей передбачає:
69 До методів комплексної економічної оцінки не відноситься
70 Які методи використовуються для визначення структурних зрушень:
71 При вивченні співвідношення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути однакові, використовують:
72 Для визначення характеру зміни параметрів та інтенсивності цієї зміни, для виявлення відмінностей у зміні різних явищ та процесів використовують:
73 Виділяють такі види групування:
74 До методів детермінованого факторного аналізу не відноситься
75 Метод ланцюгових підстановок дозволяє:
76 До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?
77 При використанні методу різниці відносних величин впливу фактора обчислюють:
78 Середні величини в економічному аналізі використовують для:
79 До відносних показників не відноситься:
80 До якісних показників можна віднести:
81 До економіко-логічних методів відносять
82 Виділяють такі види деталізації:
83 До методів загального аналізу не відносять
84 Відносну зміну показників визначають за допомогою:
85 Використання динамічних рядів в економічному аналізі дозволяє визначити:
86 До економіко-логічних методів аналізу не відносять:
87 В яких методах комплексної економічної оцінки при розрахунках необхідно враховувати коефіцієнт значущості показника:
88 Який метод детермінованого факторного аналізу може використовуватись для всіх типів факторних моделей
89 Який коефіцієнт характеризує середню зміну результативного показника при зміні чинника на одиницію
90 Для виявлення форми та щільності залежності між різними параметрами досліджуваного об’єкта, характер функціональної залежності між якими не визначено, використовують:
91 До оптимізаційних точних економіко-математичних методів відносять:
92 До оптимізаційних методів відносять:
93 Для побудови оптимізаційної моделі необхідно встановити:
94 При оптимізації змін у функціональних зв’язках детермінованого типу використовують методи:
95 При оптимізації змін у функціональних зв’язках стохастичного типу використовують методи:
96 В кореляційно-регресійному аналізі виділяють такі основні форми залежності між показниками:
97 До методів стохастичного факторного аналізу відносять:
98 Що характеризує тісноту звязку між показниками при застосуванні кореляційно-регресійного аналізу:
99 Значення коефіцієнта кореляції 0,71-0,9 означає, що щільність зв'язку між показниками:
100 Значення коефіцієнта кореляції 0,51-0,7 означає, що щільність зв'язку між показниками:
101 Транспортна задача відноситься до методів
102 При використанні методів лінійного програмування необхідно:
103 Кореляційна залежність між кількома ознаками стохастичного зв’язку називається:
104 Коефіцієнт кореляційного зв’язку вказує на
105 Залежність рентабельності продукції від продуктивності праці, матеріаломісткості продукції, віддачі основних засобів це форма:
106 Завданням кореляційного аналізу є:
107 Економічна система господарюючого суб’єкта має такі властивості:
108 Економічний аналіз може бути:
109 При визначенні методики економічного аналізу враховують такі властивості економічної системи як:
110 Методика економічного аналізу повинна відповідати вимогам:
111 Загальна модель економічного аналізу включає комплекси задач:
112 Методика економічного аналізу включає такі структурні елементи:
113 Однією із специфічних ознак методики економічного аналізу є:
114 За економічним змістом показники поділяються на:
115 Під терміном „фактор” розуміють:
116 До кількісних показників відносять
117 До якісних показників відносять:
118 Резерви - це
119 В загальній моделі комплексного економічного аналізу блок: "Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції" відноситься до комплексу:
120 В загальній моделі комплексного економічного аналізу блок: "Маркетинговий аналіз діяльності господарюючого суб’єкта" відноситься до комплексу:
121 Яка із класифікаційних ознак не визначає види економічного аналізу:
122 Класифікаційна структура видів економічного аналізу необхідна для:
123 Виділіть просторові види економічного аналізу:
124 Стратегічний аналіз передбачає:
125 За змістом економічний аналіз поділяється на:
126 Система повсякденного вивчення стану та змін підприємства ведеться за допомогою:
127 Ретроспективний аналіз проводиться:
128 При здійсненні оперативного аналізу використовують:
129 Стратегічний аналіз здійснюється за допомогою використання:
130 Стратегічний аналіз здійснюється з метою:
131 Метою оперативного економічного аналізу є:
132 Який напрям аналітичних досліджень включає в себе стратегічний економічний аналіз:
133 До часової форми відносять такі види економічного аналізу:
134 До організаційних форм економічного аналізу відносять:
135 Напрямком аналітичних досліджень при внутрішньому аналізі є:
136 При зовнішньому економічному аналізі здійснюють:
137 Зовнішній економічний аналіз здійснюють з метою:
138 До завдань фінансового аналізу включають:
139 Результати якого аналізу використовуються виключно для внутрішніх потреб менеджменту та становлять комерційну таємницю:
140 За методичними прийомами виділяють таки види економічного аналізу:
141 За просторовою формою економічний аналіз поділяється на:
142 Які є види організаційних систем економічного аналізу:
143 Створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу передбачено:
144 Розподіл обов’язків і завдань щодо здійснення аналітичних досліджень між діючими структурними підрозділами системи менеджменту на підприємстві передбачено:
145 Обґрунтований розподіл обов’язків між працівниками щодо проведення аналітичних досліджень на підприємстві - це ...
146 До фінансової звітності не відноситься:
147 Інформаційні ресурси комплексного економічного аналізу не включають такий елемент:
148 Організаційно-інформаційна модель аналізу не включає такий блок:
149 Кількість блоків в організаційно-інформаційній моделі аналізу:
150 Вимога мінімізувати витрати на збір, зберігання та використання даних - це вимога:
151 Достовірність інформації для аналізу підтверджується:
152 Баланс підприємства, дані якого використовують при здійсненні аналізу, відносять до:
153 Мета аналізу виробничої програми полягає
154 Методика комплексного аналізу виробничої програми включає такі напрямки:
155 Для визначення можливостей формування договорів на виробництво і поставку продукції необхідно дати оцінку:
156 Критична маса продажу - це ...
157 Якщо виробнича потужність підприємства не повністю використовується, то мінімальна ціна реалізації продукції визначається:
158 Резервами збільшення обсягу реалізації продукції є:
159 Показник виконання договорів поставки продукції за строками (за якістю, за асортиментом) може бути більшим ніж 100 %:
160 При аналізі можливостей формування портфеля договорів на поставку продукції необхідно дослідити:
161 Аналіз виконання договорів поставки продукції передбачає такий напрямок досліджень:
162 Пошук та оцінка резервів збільшення обсягу реалізації продукції включає:
163 Критична маса продажу - це ...
164 Ефективність використання основних засобів характеризує показник:
165 Обсяг реалізації продукції, який забезпечує покриття всіх змінних та постійних витрат називається:
166 Маржинальний дохід - це .
167 На зміну обсягу виготовленої продукції впливають такі фактори:
168 Залежно від зміни обсягу виробництва розрізняють витрати:
169 Витрати, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції та які відносяться до об’єкта калькуляції шляхом розподілу пропорційно обраній базі, - це
170 Поділ витрат на релевантні та нерелевантні здійснюється:
171 Поділ витрат за економічними елементами використовують:
172 При групуванні витрат за економічними елементами виділяють:
173 Витрати операційної діяльності не включають:
174 Оберненим показником до фондовіддачі є
175 Фінансова стійкість підприємства характеризує:
176 При здійсненні аналізу фінансового стану підприємства дають оцінку:
177 Про зміцнення фінансового стану свідчить:
178 При аналізі дебіторської заборгованості визначають:
179 Активи, сформовані за рахунок лише власного капіталу, називаються:
180 Збільшення частки власного оборотного капіталу свідчить про
181 Коефіцієнт автономії обчислюють як співвідношення:
182 Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється з метою:
183 Відношення суми грошових коштів, їх еквівалентів, короткострокових фінансових інвестицій та поточної дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань - це. .
184 Коефіцієнт платоспроможності, що показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена на дату складання балансу, називається:
185 За допомогою горизонтального фінансового аналізу визначають
186 Вертикальний аналіз дозволяє визначити:
187 На прибуток від реалізації продукції впливає
188 Рентабельність капіталу - це . . .
189 До якої групи фінансових коефіцієнтів належить коефіцієнт автономії:
190 Який показник обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції?
191 Інформація стосовно майнового потенціалу підприємства міститься у:
192 Інформація стосовно фінансового потенціалу підприємства міститься у:
193 Нормативне значення коефіцієнту абсолютної платоспроможності:
194 Нормативне значення коефіцієнту проміжної платоспроможності:
195 Нормативне значення коефіцієнту загальної платоспроможності:
196 Перманентний капітал розраховується, як сума:
197 Які методичні прийоми притаманні вертикальному економічному аналізу?
08.06.2017; 22:50
хиты: 5283
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь