пользователей: 30294
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Економ теорія

1 .Етапи розвитку економічної теорії як науки. Основні школи сучасної економічної думки.
2 Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами.
3 Економічні закони та категорії.
4 Методи досліджень в економічній теорії. Функції економічної теорії.
5 Місце економ теорії в системі економічних наук.
6 Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави.
7 Економічні потреби їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Закон зростання потреб та механізм його дії.
8 Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.
9 Економічна системи її сутність, цілі та основні структурні елементи. Типи економічних систем.
10 Власність у системі економічних відносин.
11 Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення та приватизація.
12 Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво.
13 Ресурси виробництва, їх обмеженість та склад. Крива виробничих можливостей.
14 Основні чинники суспільного виробництва та їх взаємозв’язок.
15 Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Їх суть та основні риси.
16 Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживча вартість.
17 Альтернативні теорії вартості.
18 Теоретичні концепції виникнення грошей
19 Сутність грошей та їх функції. Закони грошового обігу.
20 Інфляція: сутність, причини та види.
21 Соціально-економічні наслідки інфляції.
22 Об’єктивні передумови виникнення ринку.
23 Види ринків, класифікація. Характерні ознаки сучасного ринку.
24 Структура та інфраструктура ринку
25 Сутність попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту.
26 Пропозиція: зміст і фактори, що її визначають.
27 Ринкова ціна: сутність, механізми формування. Види цін.
28 Конкуренція: сутність, форми. Методи конкурентної боротьби.
29 Сутність та причини виникнення монополізму. Види монополій. Економічні наслідки.
30 Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство.
31 Підприємство як суб`єкт економічної системи.
32 Класифікація підприємств. Організаційно-правові форми.
33 Організація процесу виробництва.
34 Підприємництво і бізнес.
35 Інноваційні моделі підприємницької діяльності.
36 Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соц.-економ. форма.
37 Економ. сутність та класифікація капіталу підприємства.
38 Кругооборот та оборот капіталу. Основний та оборотний капітал.
39 Показники стану та ефективності використання капіталу підприємства.
40 Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці.
41 Торговельний капітал та особливості його функціонування. Торговельний прибуток.
42 Позичковий капітал: сутність та джерела. Позичковий процент.
43 Кредит як форма руху позичкового капіталу та його основні форми.
44 Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.
45 Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції.
46 Аграрна сфера вир-ва та її особливості.
47 Земля як фактор вир-ва. Рентні відносини. Ринок земел ресурсів. Ціна землі.
48 Агропромисловий комплекс і ринковий механізм його функціонування.
49 Державна політика регулювання та підтримки сг виробника.
50 Сутність, види та джерела формування доходів у ринковій економіці.
51 Доходи населення та їх види.
52 Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати.
53 Номінальні та реальні доходи. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.
54 Прожитковий мінімум. Споживчий кошик.
55 Основні форми, методи державного регулювання економіки.
56 Фінансова система. Суть і структура фінансової системи
57 Державний бюджет. Доходи та витрати. Дефіцит бюджету.
58 Податки. Крива Лаффера. Функції податків. Класифікація податків.
59 Сутність та структура світового господарства.
60 Основні форми сучасних міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань
61 Міжнародна торгівля та її економ. основи.
62 Теорії міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля.
63 Міжнародна торгівля та її економ. основи.
64 Теорії міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля.
65 Міжнародний рух капіталів. Причини, форми вивозу капіталу.
66 Міжнародні валютно-фінансові відносини.
67 Міжнародна міграція робочої сили.
68 Глобалізація як новий етап розвитку інтеграц процесів у світовій економіці
69 Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
70 Економ. аспекти глобальних проблем
71 Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства
07.06.2016; 08:36
хиты: 3857
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь