пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

тести економ аналіз

1 Абстрагування при застосуванні методів економічного аналізу використовують з метою:
2 Активи, сформовані за рахунок лише власного капіталу, називаються:
3 Аналіз виконання договорів поставки продукції передбачає такий напрямок досліджень:
4 Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється з метою:
5 Баланс підприємства, дані якого використовують при здійсненні аналізу, відносять до:
6 Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:
7 В загальній моделі комплексного економічного аналізу блок: "Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції" відноситься до комплексу:
8 В загальній моделі комплексного економічного аналізу блок: "Маркетинговий аналіз діяльності господарюючого суб’єкта" відноситься до комплексу:
9 В кореляційно-регресійному аналізі виділяють такі основні форми залежності між показниками:
10 В чому полягає діагностична функція економічного аналізу:
11 В чому полягає діагностична функція економічного аналізу:
12 В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу:
13 В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу:
14 В чому полягає пошукова функція економічного аналізу:
15 В чому полягає пошукова функція економічного аналізу:
16 В яких методах комплексної економічної оцінки при розрахунках необхідно враховувати коефіцієнт значущості показника:
17 Вивчення економічних явищ і процесів в системі економічного аналізу здійснюється на основі досліджень:
18 Вивчення причинно-наслідкових зв’язків, при якому дослідження проводиться від часткового до загального, від вивчення окремих факторів до їх узагальнення, від причин до результатів, називається:
19 Виділяють такі види групування:
20 Виділяють такі види деталізації:
21 Виділіть просторові види економічного аналізу:
22 Визначення методики аналізу окремих явищ та процесів називається:
23 Визначення пріоритетів щодо досягнення поставлених цілей забезпечується через виконання принципу:
24 Визначення та оцінка причинно-наслідкових змін досліджуваних явищ та процесів - це:
25 Визначення та оцінка причинно-наслідкових змін досліджуваних явищ та процесів - це:
26 Використання в економічному аналізі науково обґрунтованих методик досліджень економічних явищ та процесів і факторів їх зміни передбачено принципом:
27 Використання в економічному аналізі науково обґрунтованих методик досліджень економічних явищ та процесів і факторів їх зміни передбачено принципом:
28 Використання динамічних рядів в економічному аналізі дозволяє визначити:
29 Вимога мінімізувати витрати на збір, зберігання та використання даних - це вимога:
30 Витрати операційної діяльності не включають:
31 Витрати, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції та які відносяться до об’єкта калькуляції шляхом розподілу пропорційно обраній базі, - це. . .
32 Вкажіть неправильну відповідь. Риси економічного аналізу, як науки:
33 Вкажіть неправильну відповідь: Економічний аналіз - це система спеціальних знань, яка пов’язана з:
34 Відносну зміну показників визначають за допомогою:
35 Відношення суми грошових коштів, їх еквівалентів, короткострокових фінансових інвестицій та поточної дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань - це. . .
36 Для визначення можливостей формування договорів на виробництво і поставку продукції необхідно дати оцінку:
37 Для визначення характеру зміни параметрів та інтенсивності цієї зміни, для виявлення відмінностей у зміні різних явищ та процесів використовують:
38 Для вираження причинно-наслідкових зв’язків, які існують у реальній господарській ситуації, в економічному аналізі використовують:
39 Для виявлення форми та щільності залежності між різними параметрами досліджуваного об’єкта, характер функціональної залежності між якими не визначено, використовують:
40 Для дослідження детермінованих функціональних залежностей використовують:
41 Для побудови оптимізаційної моделі необхідно встановити:
42 До відносних показників не відноситься:
43 До економіко-логічних методів аналізу не відносять:
44 До економіко-логічних методів відносять:
45 До економіко-логічних методів відносять:
46 До завдань фінансового аналізу включають:
47 До кількісних показників відносять:
48 До методів детермінованого факторного аналізу не відноситься
49 До методів детермінованого факторного аналізу не відноситься:
50 До методів загального аналізу не відносять:
51 До методів комплексної економічної оцінки не відноситься
52 До методів стохастичного факторного аналізу відносять:
53 До об’єктів економічного аналізу належать:
54 До об’єктів економічного аналізу належать:
55 До об’єктів економічного аналізу належать:
56 До об’єктів економічного аналізу належать:
57 До оптимізаційних методів відносять:
58 До оптимізаційних точних економіко-математичних методів відносять:
59 До організаційних форм економічного аналізу відносять:
60 До фінансової звітності не відноситься:
61 До часової форми відносять такі види економічного аналізу:
62 До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?
63 До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?
64 До якої групи методів належить метод суми місць?
65 До якісних показників відносять:
66 До якісних показників можна віднести:
67 До якісних показників можна віднести:
68 Дослідження економічних явищ та процесів як систем із складною функціонально-структурною будовою передбачає принцип:
69 Дослідження економічних явищ та процесів як систем із складною функціонально-структурною будовою передбачає принцип:
70 Дослідження стохастичних залежностей передбачає:
71 Достовірність інформації для аналізу підтверджується:
72 Економічна система господарюючого суб’єкта має такі властивості:
73 Економічна теорія для аналізу є:
74 Економічний аналіз в системі економічних наук відноситься до:
75 Економічний аналіз виконує функції:
76 Економічний аналіз для контролю є
77 Економічний аналіз може бути:
78 Ефективність використання основних засобів характеризує показник:
79 За допомогою горизонтального фінансового аналізу визначають:
80 За економічним змістом показники поділяються на:
81 За змістом економічний аналіз поділяється на:
82 За методичними прийомами виділяють таки види економічного аналізу:
83 За просторовою формою економічний аналіз поділяється на:
84 Завданням кореляційного аналізу є:
85 Загальна модель економічного аналізу включає комплекси задач:
86 Залежно від зміни обсягу виробництва розрізняють витрати:
87 Залежність рентабельності продукції від продуктивності праці, матеріаломісткості продукції, віддачі основних засобів це форма:
88 Збільшення частки власного оборотного капіталу свідчить про:
89 Значення коефіцієнта кореляції 0,51-0,7 означає, що щільність зв'язку між показниками:
90 Значення коефіцієнта кореляції 0,71-0,9 означає, що щільність зв'язку між показниками:
91 Зовнішній економічний аналіз здійснюють з метою:
92 Класифікаційна структура видів економічного аналізу необхідна для:
93 Коефіцієнт автономії обчислюють як співвідношення:
94 Коефіцієнт кореляційного зв’язку вказує на:
95 Коефіцієнт платоспроможності, що показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена на дату складання балансу, називається:
96 Кореляційна залежність між кількома ознаками стохастичного зв’язку називається:
97 Критична маса продажу - це ...
98 Критична маса продажу - це ...
99 Кількість блоків в організаційно-інформаційній моделі аналізу:
100 Логарифмічний метод відноситься до:
101 Макроекономічний аналіз пов’язаний із дослідженнями:
102 Маржинальний дохід - це ...
103 Мета аналізу виробничої програми полягає:
104 Мета економічного аналізу - це:
105 Метод групування відноситься до:
106 Метод економічного аналізу характеризується:
107 Метод ланцюгових підстановок дозволяє:
108 Методика економічного аналізу включає такі структурні елементи:
109 Методика економічного аналізу не передбачає:
110 Методика економічного аналізу повинна відповідати вимогам:
111 Методика комплексного аналізу виробничої програми включає такі напрямки:
112 Метою економічного аналізу є:
113 Метою оперативного економічного аналізу є:
114 Модель в економічному аналізі - це:
115 Моделі, що використовують, коли результативний показник є алгебраїчною сумою кількох факторів, називаються :
116 Моделі, що використовують, коли результативний показник є добутком кількох факторів, називаються :
117 Моделі, що використовуються, коли результативний показник є часткою від ділення факторів, називаються :
118 Моделі, які базуються на кількісному вимірюванні ймовірності функціонального зв’язку, називаються:
119 Мікроекономічний аналіз пов’язаний із дослідженнями:
120 На зміну обсягу виготовленої продукції впливають такі фактори:
121 Напрямком аналітичних досліджень при внутрішньому аналізі є:
122 Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це ...
123 Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це ...
124 Науковий та системний характер проведення економічного аналізу - це ...
125 Об’єктами, через які розкривається предмет економічного аналізу є:
126 Об’єктами, через які розкривається предмет економічного аналізу є:
127 Оберненим показником до фондовіддачі є:
128 Обсяг реалізації продукції, який забезпечує покриття всіх змінних та постійних витрат називається:
129 Обґрунтований розподіл обов’язків між працівниками щодо проведення аналітичних досліджень на підприємстві - це ...
130 Однією із специфічних ознак методики економічного аналізу є:
131 Організаційно-інформаційна модель аналізу не включає такий блок:
132 Оцінка стану та зміни досліджуваних явищ та процесів належить до:
133 Оцінка стану та зміни досліджуваних явищ та процесів належить до:
134 Парадигма економічного аналізу - це його:
135 Поділ витрат за економічними елементами використовують:
136 Поділ витрат на релевантні та нерелевантні здійснюється:
137 Показник виконання договорів поставки продукції за строками (за якістю, за асортиментом) може бути більшим ніж 100 %:
138 Пошук резервів в економічному аналізі належить до:
139 Пошук та оцінка резервів збільшення обсягу реалізації продукції включає:
140 Предметом дослідження в економічному аналізі є:
141 Предметом дослідження в економічному аналізі є:
142 Предметом економічного аналізу є:
143 Предметом економічного аналізу є:
144 При аналізі дебіторської заборгованості визначають:
145 При аналізі можливостей формування портфеля договорів на поставку продукції необхідно дослідити:
146 При вивченні співвідношення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути однакові, використовують:
147 При визначенні методики економічного аналізу враховують такі властивості економічної системи як:
148 При використанні методу різниці відносних величин впливу фактора обчислюють:
149 При використанні методів лінійного програмування необхідно:
150 При групуванні витрат за економічними елементами виділяють:
151 При здійсненні аналізу фінансового стану підприємства дають оцінку:
152 При здійсненні оперативного аналізу використовують:
153 При зовнішньому економічному аналізі здійснюють:
154 При оптимізації змін у функціональних зв’язках детермінованого типу використовують методи:
155 При оптимізації змін у функціональних зв’язках стохастичного типу використовують методи:
156 Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:
157 Принцип системності економічного аналізу передбачає:
158 Принцип системності економічного аналізу передбачає:
159 Принципами економічного аналізу є:
160 Про зміцнення фінансового стану свідчить:
161 Під предметом економічного аналізу розуміють:
162 Під предметом економічного аналізу розуміють:
163 Під терміном „фактор” розуміють:
164 Під терміном „фактори” розуміють:
165 Резервами збільшення обсягу реалізації продукції є:
166 Резерви - це . . .
167 Результати якого аналізу використовуються виключно для внутрішніх потреб менеджменту та становлять комерційну таємницю:
168 Ретроспективний аналіз проводиться:
169 Розподіл обов’язків і завдань щодо здійснення аналітичних досліджень між діючими структурними підрозділами системи менеджменту на підприємстві передбачено:
170 Розробка аргументованих аналітичних висновків та пропозицій щодо вирішення конкретних практичних ситуацій та проблем забезпечується через виконання принципу:
171 Середні величини в економічному аналізі використовують для:
172 Система повсякденного вивчення стану та змін підприємства ведеться за допомогою:
173 Статистика для економічного аналізу є:
174 Створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу передбачено:
175 Стратегічний аналіз здійснюється з метою:
176 Стратегічний аналіз здійснюється за допомогою використання:
177 Стратегічний аналіз передбачає:
178 Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм розв’язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називається:
179 Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм розв’язку аналітичної задачі чи їх комплексу, називається:
180 Сучасна цільова орієнтація економічного аналізу полягає у забезпеченні:
181 Транспортна задача відноситься до методів:
182 Тріада наукового пізнання -це:
183 Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:
184 Факторний аналіз передбачає:
185 Фінансова стійкість підприємства характеризує:
186 Що з переліченого не відноситься до принципів діалектики в економічному аналізі:
187 Що характеризує тісноту звязку між показниками при застосуванні кореляційно-регресійного аналізу:
188 Яка з описаних моделей є адитивною:
189 Яка з описаних моделей є кратною:
190 Яка з описаних моделей є мультиплікативною:
191 Яка із класифікаційних ознак не визначає види економічного аналізу:
192 Який коефіцієнт характеризує середню зміну результативного показника при зміні чинника на одиницію
193 Який метод детермінованого факторного аналізу може використовуватись для всіх типів факторних моделей
194 Який напрям аналітичних досліджень включає в себе стратегічний економічний аналіз:
195 Який принцип економічного аналізу передбачає, що витрати на організацію та здійснення аналітичних досліджень повинні забезпечувати значно більший ефект через використання результатів аналізу:
196 Якщо виробнича потужність підприємства не повністю використовується, то мінімальна ціна реалізації продукції визначається:
197 Які методи використовуються для визначення структурних зрушень:
198 Які основні принципи економічного аналізу:
199 Які є види організаційних систем економічного аналізу:
200 Інформаційні ресурси комплексного економічного аналізу не включають такий елемент:
08.06.2017; 18:00
хиты: 5149
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь