пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Сутність та причини виникнення монополізму. Види монополій. Економічні наслідки.

  Монополія, монополізм —  виключне право на виробництво, торгівлю, промисли тощо, яке належить одній особі, певній групі осіб або державі; великі об’єднання підприємців (картелі, синдикати, трести, концерни, консорціуми тощо), що виникають на базі зростаючої концентрації виробництва і капіталу та зосереджують у своїх руках значну частку виробництва чи продажу певного товару з метою досягнення домінуючого становища на ринку, одержання максимального прибутку.

  Монополія в економіці може виникнути природним шляхом, коли внаслідок конкурентної боротьби формуються найпотужніші, рентабельні підприємства. Проте монополія в економіці може з’являтися і штучним шляхом, коли органи державної влади та управління встановлюють для якої-небудь особи особливий правовий режим.

  Причини виникнення та існування монополії різні. Ці причини пов 'язані з дією об'єктивних економічних законів, розвитком продуктивних сил і суттєвими змінами в технологічному способі виробництва. Конкретно цими причинами є:

 • дія закону конкуренції-головна мета виробництва - максимізації прибутку. Щоб максимізувати прибуток, виробник повинен постійно нарощувати обсяги виробництва і продажу товарів, поступово усувати своїх конкурентів. Врешті-решт виробник захоплює і контролює велику частину виробництва і збуту товарів,перетворюєтьсяна монополіста.
 • дія закону концентрації капіталу і виробництва (це процес збільшення розмірів індивідуального капіталу за рахунок капіталізації прибутку, тобто використання певної його частини на розширення виробництва)
 • централізація капіталу (збільшення розмірів капіталу внаслідок поглинання або об'єднання кількох раніше самостійних індивідуальних капіталів в один, більший)
 • трансформація індивідуальної приватної власності
 • економічні кризи

Види монополій

За причиною виникнення:

 • Природна монополія (в її основі — особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Конкуренція неможлива або небажана, бо при входженні в галузь інших фірм, витрати на виготовлені продукції зростуть)
 • Адміністративна монополія (надання окремим фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності)
 • Економічна монополія (на базі закономірностей господарського розвитку)

За формою об'єднання капіталу:

 • Картель — це об'єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають свою власність на засоби виробництва і вироблений продукт, промислову і комерційну самостійність, і домовляються про частку кожного в загальному об'ємі виробництва, цінах, ринках збуту.
 • Синдикат — це об'єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають власність на виготовлений продукт.
 • Трест — це об'єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, фінанси, управління.

Позитивні наслідки:

більші можливості гігантських підприємств та їх об'єднань розвивати сучасне виробництво, фінансувати крупні науково-дослідні лабораторії, впроваджувати новітні техніку і технологію тощо;

 

розширення масштабів планомірного й організованого розвитку економіки;

 

завдяки масовому виробництву - економія на витратах виробництва,.

 

Негативні наслідки:

 

практика встановлення монопольних цін, створення штучного дефіциту;

 

гальмування науково-технічного прогресу (змога отримувати певний час високі прибутки, навіть не впроваджуючи нових досягнень);

 

вкладання коштів у проекти, які дають найвищу віддачу, зменшенням інвестицій у важливіші з погляду широких верств.

 

витрачання значних ресурсів

 

придушення конкуренції — важливої рушійної сили економічного прогресу. 


07.06.2016; 07:52
хиты: 117
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь